במסגרת מדור 'מאמר לשולחן שבת', JDN מגיש לגולשים מאמר לשולחן החג הגדול והקדוש ראש השנה • ביאור עניין 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך'

ראש השנה, יום הדין, יום תרועה, על המדינות בו ייאמר, שלושה ספרים נפתחים, המלכת הקדוש ברוך הוא, ותשובה ותפילה וצדקה, כל כך הרבה עניינים קדושים יש מתומצתים בימיים בלבד, לאחר חודש של הכנה פותחים ביומיים קדושים מזוקקים חודש נוסף חודש ירח האיתנים, נביא כאן כמה הסברים בכדי לנסות קצת להבין ולהוציא מהימים הקדושים.

קרא עוד:

[postim]

הימים הראשונים בשנה הם ראש השנה בני הימים הראשונים אנו זוכים, כל איש ואשה תלמיד חכם ובר אוריין בעלי בתים ועם שבשדות אנשים נשים וטף, זוכים להמליך את הקדוש ברוך הוא כביכול, הקב"ה מבקש מאיתנו 'המליכוני עליכם', ועצם עובדה זו צריכה להביא אותנו אל שמחה עצומה, על זאת שאנו קרוצי חומר נוטים לתאוות חומריים וגשמיים זוכים לומר את המילה 'המלך', ביום זה שאנו ממליכים על עצמנו את מלכותו יתברך, אבינו הרחמן הקדוש ברוך יושב ומעניק לנו ממתנת ידו הרחבה, תוך בחינת מעשינו בשנה שעברה, מודד לנו את השנה הבאה עלינו, וכאן באה הרעדה הגדולה 'כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא', אבל עיקר מאוויינו חפצנו ומגמתינו צריכה להיות המלכת הקדוש ברוך הוא על עצמינו ועל כל העולם וכמו שאנו אומרים בתפילות בראש השנה 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך'.

ר' נחמן מברסלב היה שונה משל זה בכדי לחדד את חיוב ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, מלך אחד בא לסייר במחנה צבאו וכמובן ערכו לפניו מסדר צבאי על כל פרטיו ודקדוקיו, לפתע באמצע סקירתו את המסדר הצבאי הניף אחד מהחיילים את חרבו וקירבה לצוואר המלך כאשר ממש בשנייה שקודם לפציעתו מצילו חייל אחר, כמובן את רוצח הרגו ואת השני קרא המלך ללשכתו לאחר גמר מעמד הקבלת פנים אמר לחייל שהצילו, בקש מה שתתאווה נפשך לבקש ואמלא משאלתך, פתח החייל ואמר, מפקדי מציק לי כל יום ויום בהצקות חוזרות ונשנות בגין סיבות שונות ומשונות, אבקש מהמלך שידאג שמפקדי לא יציק לי יותר, אמר לו המלך בקשתך נתקבלה אבל שוטה שכמותך יכולת לבקש להיות הגנרל מפקדם של כל המפקדים בעצמך, הוא הדבר אמר ר' נחמן בן אנוש נעמד בתפילות ראש השנה ומבקש על עצמו ועל בעיותיו וחסרונותיו כאשר הוא יכול לבקש את הבקשה הגדולה ומרוממת שמובא בזוהר הק' שזה מטרת ראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא, וכלשון הזוהר שצריך לבקש 'שיתגלה כבודו יתברך ותראה מלכותו', שזה הבקשה הכי גדולה וכללית שיכול אדם לתמצת את כל עניין ראש השנה.

השפת אמת מגור היה שונה בפירוש דברי התפילה 'זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים', שהחיים שאנו מבקשים מאלוקים שיתן לנו ויחון אותנו בראש השנה שיהיו 'חיים למענך אלוקים' כלומר שנזכה שהחיים יהיו למען הקדוש ברוך הוא ושלא נבזבז זמננו לריק.

והכלל והעיקר הוא לקבל את היום הגדול והקדוש בשמחה ובטוב לבב מתוך רגיעת הנפש, ונזכה לנצל את הימים הקדושים ולהמשיך מהם את ההשפעות הטובות למשך כל ימות השנה,ונזכה להיות חטיבה אחת עם כלל ישראל ועם הקדוש ברוך הוא וכמו שאנו מזכירים ב'לשם יחוד', 'בשם כל ישראל' אנו מחברים עצמנו כל סוגי היהודים הלמדנים והפשוטים הצדיקים והחסידים לחטיבה אחת, וכמו שאמר הרה"ק ממעזריטש על מאמר מתפילת ראש השנה 'והוא באחר ומי ישיבנו' כשהוא באחד, באחדות, אזי ומי ישיבנו מי יוכל להשיב ריקם את התפילות,  יהי רצון שיהיה בנו כח וכלים לקבל את כל ההשפעות הקדושות והנכונות מהימים הקדושים הבאים עלינו לטובה, אמן סלה.