אנחנו הספרדים נצחנו את הצפונבונים וק"ו
שננצח את האשכנזים החרדים