בדרך כלל אנשים שומרי תורה ומצוות ויראי ה' כותבים שבסייעתא דשמיא או בעזרת ה' במקום המילים "הלחץ עזר" .
הקב"ה עזר שבעקבות הלחץ של ראש העיר הנהדר ובהשתדלות ה"ה דרעי ליצמן פרוש גפני וכו' לא מתחמקים מצרכי החרדים .