בערב החג נכנס מנכ”ל “צליאק בקהילה” הרב יעקב מנחם בקהילה למרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א וקיבל ממנו פסק הלכה מחודש המאפשר גם לרגישי הגלוטן לקיים מצוות סוכה בהידור • שו”ת בהלכות ישיבה בסוכה לרגישי גלוטן

שאלה: כזית ראשון בסוכה יש מצווה מהתורה לאכול פת ונשאלת השאלה מה יעשו מתמודדי הצליאק שאסור להם לאכול מוצרי חיטה.

תשובה: לפי כל הדעות מותר לאכול ולברך ליישב בסוכה על שיבולת שועל ובלילה הראשון מספיק כזית כדי לברך ולא צריך שיעור כביצה. מי שמזיק לו מאוד שיבולת שועל יעשה שאלת חכם.

שאלה: לגבי שאר ימי הסוכות על מה יוכלו רגישי הגלוטן לברך “ליישב בסוכה”.

תשובה: השאלה הובאה לפני רבינו הגדול מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א על ידי מנכ”ל “צליאק בקהילה” וזאת תשובתו כפי שנמסרה לנו על ידי בנו חביבו הגאון הגדול רבי יצחק שאול שליט”א.

"האשכנזים סוברים כמו הגאון מווילנא שמברכים על ישיבה בסוכה גם אם לא אוכלים, אבל מ”מ טוב להסמיך את הברכה על אכילה ולכן רגישי הגלוטן יוכלו לברך אם יאכלו יותר מכביצה מכל מאכל שהוא אפילו אם ברכתו שהכל".

"לפי פסק המשנה ברורה אין לברך אלא על כביצה של מיני מזונות אבל החיי אדם פסק שאפשר לברך ליישב בסוכה גם על קביעת סעודה ואם קבע סעודה כגון שאכל ארוחת צהריים או לחם שברכתו שהכל מברכים עליו ליישב בסוכה"

ולכן רגישי הגלוטן שאינם יכולים לאכול מיני דגן יוכלו לנהוג לכתחילה כשיטת החיי אדם.

דעת הרב הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליטא: לגבי כל ימי הסוכות חוץ מכזית ראשון עדיף לברך ליישב בסוכה על רביעית יין או רבעית מיץ ענבים. מי שאין לו אפשרות מברך ליישב בסוכה על קביעת סעודה. לפי הספרדים המחבר בעל השו”ע פוסק שרק על חמשת מיני דגן מברכים ליישב בסוכה.

ולכן יש מחלוקת. יש שפסקו שאם קובעים סעודה (הפירוש ארוחה רצנית לא סתם אוכל מברכים ליישב בסוכה). לפי דעת הראשון לציון הרב הגאון יצחק יוסף שליטא מברכים רק על דבר שברכתו המוציא ומי שצליאקי שישתה רבעית יין או רבעית מיץ ענבים ויברך על זה ליישב בסוכה
או יצא חובה ממישהו שכן אוכל פת. ולא מברכים על דבר שברכתו שהכל או מזונות.

דעת הרב הגאון הרב יצחק לוי (רבה של נשר) שכל אוכל שברכתו שהכל לא חייבים בסוכה וכן פסק הרב הללויה רבה של כפר יונה והמחמיר יואכל בסוכה גם דבר שבירכתו שהכל.

לפי דעת פוסקי חב”ד או שיכלו כביצה של שיבולת שועל מברכים ליישב בסוכה אם לא הם פטורים ויצאו ידי חובה מהברכה ממי שמברך.

המידע באדיבות עמותת 'צליאק בקהילה' בהנהלת הרב יעקב מנחם, הפועל להגברת המודעות וסיוע לחולי צליאק במגזר החרדי