דרשו ה' ועוזו • JDN מגיש לגולשיו במסגרת מדור 'הלכה יומית' את ההלכות הנוגעים לימים אלו • הלכות בניית סוכה, הסכך והדפנות

הלכה א'‏

יוצאים בסוכה שאולה, אבל לא בסוכה גזולה. ולכן אסור לעשות סוכה ברשות הרבים. ובשעת הדחק, ‏שאין לו סוכה אחרת בשום אופן, יושב בה ומברך עליה. ולכן יש ליזהר שלא יקצוץ הישראל בעצמו ‏סכך לסוכתו, אלא יקנה מאחר. ובשעת הדחק, יכול לקצוץ בעצמו, אלא שייטול רשות מבעל הקרקע.‏

קרא עוד:

‏ ‏[‏postim‏]‏

מותר לעשות סוכה בחול המועד.‏

הלכה ב'‏

עצי סוכה, בין מהדפנות בין מהסכך, אסורים בהנאה עד לאחר שמחת תורה, כיון שהוקצו למצווה. ‏ואפילו ליטול מהם קיסם לחצוץ שיניו אסור. ואפילו אם נפלו, אסורים, ולא מהני בהו תנאי. ואם חל ‏שמחת תורה בערב שבת, אסורים גם בשבת.‏ וכן נויי סוכה אסורים בהנאה, אפילו נפלו. וכיון שאסורים בהנאה, לכן בשבת וביום טוב אסורין ‏בטלטול, משום מוקצה. ומכל מקום, אתרוג התלוי בסוכה לנוי, מותר להריח בו, דלא הוקצה מריח. ‏ובנוי התלוי בסכך נוהגים שאפילו תנאי לא מהני, אבל בנוי התלוי בדפנות מהני תנאי.

‏ והסדינים המצוירים שתלויים בסוכה לנוי, נוהגים לטלטלם, שלא יתקלקלו מהגשמים, ואפילו לא ‏התנה בפירוש, כי מסתמא מתחילה אדעתא דהכי תלאן. ומכל מקום טוב להתנות תחילה בפירוש, ‏דהיינו קודם בין השמשות הראשון, יעמוד שם ויאמר: אני מתנה שאהיה מותר לאכול ולהשתמש בנוי ‏סוכה זו מתי שארצה. וצריך ליזהר בנוי סוכה אשר בדעתו ליטלו בתוך יום טוב, שלא לקושרו בקשר ‏אלא בעניבה גם לאחר החג,

כשסותר את הסוכה, לא יפסע על העצים ולא ישתמש בהם לדבר מגונה, משום ‏דתשמישי מצווה נינהו כמו ציצית,‏

אסור לחקוק פסוק "בסוכות תשבו" וגו', או שאר פסוק, על דלעת וכיוצא בו לנוי סוכה, משום דיבוא ‏אחר כך לידי בזיון; ועוד, דאסור לכתוב פסוק שלא לצורך.‏

ערב סוכות לאחר חצות היום לא יאכל פת, כדי שיאכל בסוכה לתיאבון. ‏

יש להרבות בצדקה בערב סוכות.‏