Shlomi Cohen/Flash90

מרן נשיא המועצת על ההסלמה בדרום: "יש להתחזק בלימוד התורה"

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן התבטא בדבר החובה המוטלת על עם ישראל בשעה גורלית זו, ועמד על כך כי העיקר הוא חיזוק באמונה בבורא עולם ובלימוד התורה הקדושה: "לזכור שיש לנו אב דואג בשמים וכל אשר הוא עושה – הכל לטובה"

נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט"א, התייחס הערב למצב הביטחוני ותבטא בדבר החובה המוטלת על עם ישראל בשעה גורלית זו, ועמד על כך כי העיקר הוא חיזוק באמונה בבורא עולם ובלימוד התורה הקדושה. "בעת הזו חובה עלינו להתחזק באמונה לזכור שיש לנו אב דואג בשמים וכל אשר הוא עושה – הכל לטובה".

בדברים שאמר לבני ביתו ופורסמו בעיתון 'הדרך' התבטא הגר"ש כהן והוסיף בקריאה לעם ישראל בכלל ובני התורה בפרט כי "יש להתחזק בלימוד התורה כפי שאמרו חכמינו שהתורה מגנא ומצלא".

אמש התייחס ראש הישיבה מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א למצב הביטחוני ואמר כי, "אנחנו רואים את מידת החסד, מידת הרחמים, כשהשונאים רוצים לפגוע בנו, ושולחים את כלי המשחית, ובנס זה לא פוגע בנו, נגד הטבע. אנו רואים השגחה פרטית. איזה חסד ורחמים יש עלינו מן השמים, שלמרות שהם רוצים, ועושים, הם לא מצליחים".

בשיעורו השבוע הנמסר במעונו למובחרי תלמידיו הזכיר ראש הישיבה את הניסים במלחמת המפרץ: "גם לפני הרבה שנים היה דבר כזה, כשממדינה אחרת שלחו סקאדים, שלושים ותשע, ארבעים חסר אחת, והסקאדים שהם משחית איום, נפלו כולם במקום שאין יישוב, ורק אחד, האחרון, פגע במקום שכן יש משהו, במקום של חילול שבת, וראו אז ניסים גלויים. גם עכשיו רואים נס, רואים את ההשגחה".

"ומה זה מחייב אותנו? כשרואים חסד ורחמים זה מחייב משהו, מה אשיב להשם, קודם זה מחייב שבח והודאה, לומר תודה, שאין אנו כפויי טובה. ובאמת הרי אמרו חז"ל על הפסוק "כל הנשמה תהלל ק-ה", על כל נשימה ונשימה צריך להודות להקב"ה, אדם צריך להודות שהוא בריא והוא חי, שאין זה בדרך הטבע, אלא בהשגחה, וכמו שכתב הרמב"ן בסוף פרשת בא שזה אחד מעיקרי האמונה, שאין טבע, וכל דברינו ומקרינו כולם ניסים. כל מה שקורה זה בהשגחה, שכר על מעשים טובים, ועונש על חטא. הכל! אין דבר שאינו בהשגחה".

"אם אנו חיים ומתקיימים, זה חסד מן השמים, וצריכים להודות על זה, כפי שהאריך החובות הלבבות בשער הבחינה איך שצריך להרגיש את טובות האלוקים וחסדי שמים בכל רגע ורגע, ועל זה אנחנו מודים בתפילה 'על נסיך שבכל יום עמנו'. כל יום יש ניסים, אלא שאין בעל הנס מכיר בנסו, ולא רואים את הניסים".

"כל זה מחייב אותנו להתחזק יותר לעשות רצון השם, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים: עסק התורה – כל אחד לפי כוחו, ותפילה – שבח, בקשה והודאה, ומידות טובות בין אדם לחברו", סיים מרן ראש הישיבה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו