רואים את הרה"ג עמרם קורח שליט"א על המסך. בנו וממשיך דרכו של הרב זצ"ל