בשבוע האחרון ציינו את הילולת הרה"ק רבי חיים פינטו זצ"ל (השני). נכדו הגה"צ רבי חיים פינטו רבה של אשדוד נשא דברי חיזוק והתעוררות בסיום תיקון כרת אותו נוהג לערוך בהשתתפות ציבור רחב מידי ליל שישי בבית המדרש שע"י הציון של הרמ"א פינטו זצ"ל כסדרך הערוך שיסד לנו האר"י הקדוש זיע"א, ותלמידו מהרח"ו זיע"א, אשר בתוך שאר סודות התורה גילו גם את סוד עניין 'תיקון כרת'.

בסיום הלימוד נשא דברים לכבוד ההילולא כשבתחילה עורר את הקהל על האסונות הקשים שפקדו את העיר אשדוד לאחרונה בפטירתם של אנשים צעירים והותירו אחריהם יתומים ומשפחות כואבות.

בדבריו עמד בעיקר על נושא קדושת בית הכנסת שלצערנו פשתה המספחת ואנו רואים זלזול נורא בבית מקדש מעט בשיחת חולין ובטלפונים המטרידים את המתפללים. ואמר, שהאסונות הקשים הללו צריכים לעורר את כולנו,  הם מגיעים  בגלל שפוגעים בשכינה הק' בבית הכנסת, באים לבית הכנסת כדי להתפלל ולבקש מבורא עולם, אנו מדברים עם השכינה הק' וכשלא שומרים על שמירת הלשון במקום קדוש זה, זה חילול שם שמים.

קהל קדוש, אפילו מחתה של כהן גדול בעשית הקטורת ביום הכיפורים לא תעזור אם מדברים דברי חולין בבית הכנסת, בבית הכנסת באים לעבוד את ה' להתפלל כסדר שתקנו לנו חכמים בסידור התפילה מרישא ועד גמירא.

אם אנו באמת אנשים יראים,  ויש לנו אמונה בהקב"ה, הדבר הראשון הוא שצריך לעשות, שימנע את עצמו ואת חבירו שלא ידבר בבית הכנסת וכ"ש דברי ליצנות, אנו בבית הכנסת אצלנו משתדלים למעט בפיוטים כדי שלא יכשלו בדברי חולין.

ידוע בשם הגה"ק המלוב"ן רבי כליפא בן מלכה זצ"ל בעל ה"כף ונקי" שהיה ממליץ ואומר "תיכון תפילתינו במהרה" – כמה היו חכמים לסיים את התפילה ולצאת מבית הכנסת כדי שלא יכשלו ח"ו בשיחה בטלה בבית הכנסת. ומובא בהלכה בשם הכף החיים שאפילו בדברי תורה אסרו חכמים בעת התפילה בחזרת הש"ץ.

וסיים שבזכות שנקבל על עצמנו בכל בית כנסת לשמור על כבוד וקדושת בית הכנסת משיחה בטלה, נזכה לברכה לאורך ימים ושנות חיים ובריאות.