מרנן ורבנן בסיום השסי"ם השנתי על ידי 62 אברכים מרשת הכוללים ש"ס אידן

מעמד מרטיט לכבודה של תורה: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א  נשיא הכוללים: "זכות התורה של אלו אברכים הגאונים ש"ס איד'ן מגינה ומצילה את כלל ישראל ואת העולם כולו מכל הצרות" • מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א: "דרך הלימוד הנכונה היא כדרך שלומדים הרבנים הגאונים ש"ס איד'ן. 

הגרב"ד פורבסקי שליט"א: יש כאן 62 אברכים גאונים שסיימו את כל הש"ס, שוו בנפשכם איזו שמחה גדולה גורמים הש"ס איד'ן בשמי מרום

הגה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן: "גאוני ש"ס איד'ן מקדשים שם שמים ברבים בידעם את הש"ס ישר והפוך דבר שלא שמענו מעולם" ^הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א: האברכים הגאונים יודעים את הש"ס לאורכה ולרוחבה בעיון ובבקיאות כאשר ראו עיני.

באורח נדיר התאמץ מרן שר התורה שליט"א לקום בפני מייסד הכוללים הגר"א אייזען שליט"א אב"ד פוזנא, לנוכח פעליו הכבירים אשר פעל להרבות תורה בישראל ולהעמיד עשרות רבות של אברכים היודעים את הש"ס כולו.

ראש הכוללים הג"ר רבי משה אייזיק סאמעט סיים את הש"ס בהתרגשות רבה ובדמעת עיניים, עין לא נותרה יבשה לנוכח המעמד המרטיט והמרגש.

 מעמד אדיר לכבודה של תורה התקיים בערבו של יום שלישי העל"ט באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, כיאה וכיאות לכבודה של תורה. במסגרת המעמד ובנוכחות גדולי ישראל סיימו כל 62 אברכי רשת הכוללים 'ש"ס אידן' את הש"ס כל אחד ואחד כמנהגם מדי שנה. גדולה היתה השמחה לכבודה של תורה.

ברשת הכוללים אשר נטעה את שורשיה בבית שמש לפני עשור, אשר לומדים כהיום 21 אברכים  ומאז הוסיפה להתרחב לירושלים, עם 14 אברכים ובני ברק עם 16 אברכים וביתר עילית עם 11 אברכים, אשר יחד המה 62 אברכים בני עליה, שכל אחד ואחד מהם זכה ללמוד את הש"ס כולו מתחילתו ועד סופו, גמרא רש"י ותוס'.

סדר הלימוד המיוחד ברשת הכוללים כולל לימוד, חזרה ושינון של למעלה מ-50 דפי גמרא בשבוע, ובסה"כ כ-225 דפי גמרא מדי חודש בחודשו. כך זוכים האברכים הרבנים הגאונים לסיים מדי שנה את הש"ס כולו, בלימוד יסודי ומקיף גפ"ת.

אכן יצא שמה של רשת כוללי 'ש"ס אידן' לשם ולתהילה בכל קצווי הארץ, ובייחוד זוכים האברכים הגאונים בני העליה ביחס של קרבה מיוחדת מצד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א נשיא הכוללים, אשר בחן אותם כמה וכמה פעמים על הש"ס כולו, והשיבו בעל פה בהפליגם את ידיעותיהם הרחבות והעמוקות.

מעמד הסיום נערך לאחר סעודה כיד המלך לכבודה של תורה, בנוכחות גלריה רחבה של גדולי התורה והחסידות אשר כיבדו בנוכחותם את המעמד, והביעו את התרגשותם ושמחתם הרבה לנוכח המראה הנהדר של 62 האברכים הגאונים המסיימים את הש"ס אותו למדו כמה וכמה פעמים בעמל וביגיעה רבה.

הסיום בשנה זו נערך בסימן 'עשור' לייסוד הכולל, כאשר סיימו הפעם את הש"ס זו הפעם העשירית.

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר קודם מעמד הסיום בחן את האברכים על ידיעותיהם המופלאות בש"ס כולו, נשא דברים בפני נוכחים במעמד הסיום, והביע את התרגשותו הרבה מידיעותיהם המופלגות של הרבנים הגאונים בידעם את הש"ס כולו ישר והפוך, בהוסיפו כי דבר כזה לא ראינו ולא שמענו מעת כתיבת התלמוד, עוד סיפר כי הצדיק הירושלמי רבי זונדל קרויזר שאל פעם למה אומרים "כשם שעזרתני לסיים מסכת זו כן תעזרני להתחיל ולסיים את כל המסכתות שבש"ס", למה לא אומרים "כשם שעזרתני להתחיל ולסיים"? וכי בהתחלה הראשונה לא היה צורך בעזרה שמיימית".

"אלא התשובה היא", הוסיף הגר"א בידרמן, "מסביר ר' זונדל כשהיצר הרע רואה אדם שמתחיל ללמוד מסכת הוא אינו מונע ממנו את הדבר כי בדרך כלל המתחילים אינם ממשיכים עד שמגיעים לסיום, וממילא היצה"ר אינו מתנגד  לזה במיוחד. אבל אחרי שהוא רואה שהלומד כבר סיים מסכת אחת, הוא מנסה בכל כוחו למנוע ממנו להתחיל מסכתות נוספות, כי האיש הזה כבר הוכיח שכשהוא מתחיל הוא גם מסיים, ואתם אברכים הש"ס איד'ן צריכים ברכה מיוחדת שתוכלו להתחיל ולסיים שוב ושוב את כל הש"ס, כי הרי כבר חזקה עליכם שכשאתם מתחילים מסכת אתם גם מסיימים אותה בסייעתא דשמיא".

כ"ק מרן אדמו"ר מויזשניץ בית שמש, דיבר גם הוא בשבח המסיימים, והרעיף מברכותיו הנלהבות על מייסד הכוללים, אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם אייזען שליט"א, על שהגה ברוחו רעיון נשגב זה להעמיד לגיונות של תלמידים הרבה היודעים את הש"ס כולו מקצה לקצה, בהוסיפו בעדות נאמנה על אחד מיוצאי חלציו שזכה ללמוד בכולל נשגב זה, וכאשר הנני צריך לאיזה מראה מקום בש"ס, אני פונה אליו ומשיב על אתר לנכון.

ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי פתח את דבריו בציטוט מ'נפש החיים' להגר"ח מוולוזין זצ"ל, המתארות את החביבות הגדולה שיש לקב"ה לכל מילה של לימוד התורה, וכל מילה ומילה היוצאת מפיו של יהודי ההוגה בתורה עולה לשמי מרום והקב"ה מנשק אותה בחביבות גדולה, וממנה הוא בונה עולמות רבים, ומתמלא כל העולם קדושה בזכות אותה תיבה בודדת של לימוד התורה, והקדושה הזאת משפיעה השפעות של שפע וברכה על הלומד אשר הוציא את תיבת הלימוד מפיו וגרם לכל הקדושה הגדולה הזאת בכל העולמות.

"יש כאן 62 אברכים גאונים שסיימו את כל הש"ס, שוו בנפשכם איזו שמחה גדולה גורמים הש"ס איד'ן בשמי מרום", אמר מרן הגרב"ד, "כמה קדושה הם ממלאים בעולם כולו, ואיזה שפע עצום של השפעות טובות הם מורידים לעולם בכח תורתם".

מאות המשתתפים בשמחתה של תורה עמדו על רגליהם בהדרת כבוד ובחרדת קודש, עם כניסתם של גדולי הדור, עיני העדה, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן רבינו ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, אשר הטריחו את עצמם להגיע למעמד הסיום מתוך הערכה רבה לאברכי הגאונים המסיימים את הש"ס כולו ולמייסד הכוללים ש"ס איד'ן אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א.

מרן רבינו ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ציין כי דרך הלימוד הנכונה היא כדרך שלומדים אברכי כוללי 'ש"ס אידן', כמו שאמרו חז"ל הקדושים שלעולם צריך אדם ללמוד בדרך של 'ליגמר והדר ליסבר'. רבינו ראש הישיבה הביע את צערו על כך שישנם כאלו שאינם מבינים שגם לימוד של גמרא עם רש"י היא דבר חשוב עד מאוד, ובוודאי לימוד של הש"ס כולו עם רש"י ואפילו בלי התוס', על אחת כמה וכמה אלו הש"ס איד'ן שזכו ללמוד את הש"ס עם התוס'.

"אלו הם תלמידי חכמים אמיתיים", אמר רבינו ראש הישיבה, "זאת היא הדרך הנכונה ללמוד תורה, ברוך ה' שדורנו זכה לכך שיש ציבור כזה של 62 אברכים גאונים המסיימים את הש"ס כולו, ה' יעזור שזה ישפיע גם על אחרים ורבים ילכו בעקבותיהם, ובוודאי שזה ישפיע גם על אלו שלא עושים את זה, וזכותם של המסיימים גדולה מאוד וכך גם זכותן של המשפחות שלהם וכל התומכים והמסייעים לעניין זה שהוא דבר גדול מאוד".

עם סיום דברי מרן רבינו ראש הישיבה ובנוכחותם של גדולי התורה עמד ראש הכוללים הג"ר רבי משה אייזיק סאמעט וסיים את הש"ס בהתרגשות רבה ובדמעת עיניים, עין לא נותרה יבשה לנוכח המעמד המרטיט והמרגש, בו עומדים 62 אברכים ומסיימים יחדיו את הש"ס כולו.

לאחר שירה סוחפת וריקודים סוערים לכבודה של תורה, שתה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לחיים לכבודה של תורה, ובירך את מייסד והוגה רעיון הכוללים אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם הלוי אייזען בברכה שיזכה להרבות חיילים לתורה כהנה וכהנה, ויצליח במעשיו הכבירים הוא וכל התומכים והמסייעים, לאחר מכן התחיל אב"ד פוזנא שליט"א מייסד הכוללים את הש"ס של מחזור הבא של הש"ס, ופתח בלימוד המשנה הראשונה במסכת ברכות עם פירוש רש"י הק'.

הגאון רבי אליהו מן, נאמן ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, קרא את מכתב הברכה המיוחד כתב מרן שר התורה לכבוד סיום הש"ס:

את ההערכה הגדולה של מרן שר התורה למייסד הכוללים ניתן היה לראות כאשר הגיע מייסד הכוללים למעון קדשו של מרן, היה זאת ביום שני לפני יום המעמד, ומרן שר התורה שליט"א באורח נדיר התאמץ לקום בפניו באמרו 'מפני שיבה תקום', והוסיף לומר שיש לקום מפניו של אב"ד פוזנא, לנוכח פעליו הכבירים אשר פעל להרבות תורה בישראל ולהעמיד עשרות רבות של אברכים היודעים את הש"ס כולו.

לאחר הקראת המכתב הוסיף הגר"א מן וסיפר כי בבוקרו של אותו יום, אמר לו מרן שר התורה שעל אברכי כולל ש"ס אידן הוא קורא את הפסוק "הנה מיטתו שלשלמה ששים גיבורים סביב לה", ואמר שששים הגיבורים הלא הם אברכים הגאונים ש"ס איד'ן, אשר בזכותם מיטת כלל ישראל שלמה, כמו שאמרו על יעקב אבינו ע"ה שמיטתו שלמה. והוסיף מרן שר התורה ואמר זכות התורה של אברכים הגאונים של רשת הכוללים ש"ס איד'ן היא זו שמגינה ומצילה את כלל ישראל ואת העולם כולו מכל הצרות והסכנות האורבות מכל עבר.

הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א, ראש ישיבת עטרת שלמה, אשר בחן קודם לכן את האברכים על הש"ס כולו משך שעה ארוכה, העיד בפני משתתפי מעמד הסיום שאכן האברכים הגאונים יודעים את הש"ס לאורכה ולרוחבה בעיון ובבקיאות כאשר ראו עיניו.

"בנפש החיים מבאר שאותו אור שגנז הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא גנוז בתורה הקדושה ועמלי התורה זוכים לאור הזה. זאת היא התכלית של העולם הזה, לשבת ולהגות בתורה, לדעת, להתבונן בדברי התורה, לפלפל לחזור ולשנן".

הגר"ח פיינשטיין הוסיף ובירך את התורמים הנדיבים המסייעים להחזקת המפעל האדיר והקדוש של רשת הכוללים המעמידה ש"ס איד'ן באופן מופלא אשר זכו לכתרה של תורה, ולכבודה של תורה ולצניף תפארה לעם ישראל כולו.

בסיום המעמד חילקו מעטפה מיוחדת בסך נכבד לאות יקר והערכה מיוחדת לנשות האברכים עמלי התורה, אשר רק בזכות העידוד והתמיכה שהם נותנות לבעליהן, יכולים האברכים הגאונים לשקוד על תלמודם בהתמדה ובשקידה מופלאה במיוחד, בימים ובלילות, בימי חול, בשבתות ובמועדים, וגם בערבי פסחים וערבי סוכות, כשנוכחותם בבית נחוצה מתמיד, הן מאפשרות להם לשקוד על תלמודם ללא כל הפרעה, ועושות כל מאמץ אפשרי כדי שלא להפסיק אותם לרגע מתלמודם.

את מעמד הסיום הנחה הרה"ח ר' גבריאל לוי, שהזמין את אורחי הכבוד לשאת את דבריהם, כשביני לביני מנעימים את הסעודה הבעל מנגן ר' אהרן סאמעט עם מקהלת 'יחד', אשר כיבדו את לומדי התורה מגרונם ושוררו שירי שמחה והלל לקב"ה על שזיכה את עמלי התורה להצליח בתלמודם ולהגיע לדרגות מופלאות של ידיעת הש"ס.

במעמד נטלו חלק לכבודה של תורה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א נשיא הכוללים, מרן רבינו ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, מרן הגאון רבי חיים ואזנר שליט"א אב"ד 'זכרון מאיר', מרן ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מויזשניץ בית שמש, הגאון רבי חיים פיינשטיין, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הגאון רבי יצחק הקר, הגאון רבי איתמר גרבוז, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, הגאון רבי שרגא שטיינמן, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, הגאון רבי נפתלי קופשיץ, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, הגאון רבי יוסף חברוני, הגאון רבי אליהו מן, הגאון רבי אריה שכטר, הגאון רבי מנחם מנדל לובין, הגאון רבי מאיר פלאי, הגאון רבי יוסף סאמעט, הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, הגאון רבי קלמן וייס והגאון רבי יוסף ויז'ניצר.

המעמד הסתיים לקול צלילי התזמורת והמקהלה ששוררו ניגוני שמחה לכבודה של תורה, ובריקוד נלהב של המסיימים ובני משפחותיהם שהגיעו לחגוג עמם ביום שמחת לבם.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *