מעמד חלוקת פרסים ותעודות שהתקיימה בישיבת ברסלב בית שמש בהשתתפות פאר הדור והדרו הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

רוב התרגשות עוברת בקהילת חסידי ברסלב, בראשות הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א, על שזכו תלמידי הישיבה לסיים מסכת "קידושין" שנלמדה בשנה האחרונה.

הישיבה הק' עומדת בכותל המזרח של הישיבות בבית שמש, וב"ה הוציאה פרי הילולים, תלמידים מיוחדים ומצוינים בתורה וביראת שמים, אשר כל רואיהם יעידו עליהם שהם זרע ברך ה'.

בשנה האחרונה הונהג בישיבה, סדר "להתקדש בקידושין", ובו למדו הבחורים חזרה אחרי חזרה, את כל מסכת קידושין כמה וכמה פעמים, ונבחנו עליה כמקשה אחת בפני גדולי הרבנים שליט"א, בבית שמש ובירושלים.

לרגל הסיום התקיים מעמד מפואר ורב רושם, של חלוקת תעודות ומלגות לבחורים החשובים, שהצטיינו בלימוד וחזרת "מסכת קידושין", וכן חלק גדול ממסכת "בבא בתרא", שנלמדה בישיבה בשנה שלפניה ובחורי החמד נבחנו גם עליה במשך השנה במסגרת "גרסה נפשי" הפועלת בישיבה, לקניין המסכתות הנלמדות בידיעה ברורה לקניין נצח, פרסי העידוד נדבת ליבו של ידידנו הנדיב הנכבד והנעלה, מרחיב גבולי התורה, הרה"ח ר' משה גולדברגר שליט"א אב"י בעיר ווילאמסבורג.

המעמד התקיים באולמי "ארוממך" בבית שמש, ונטלו בו חלק זקני וחשובי אנ"ש שליט"א, ובראשותם נשיא הישיבה הגה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א.

את המעמד הנחה בטוב טעם, הרה"ח ר' שאול יהודה עהרנרייך שליט"א, מנהל הרוחני של הישיבה.

הרבנים החשובים ובראשם הרה"ג ר' נתן קופשיץ שליט"א מרא דאתרא דבית שמש, שבחנו את התלמידים על המסכת, נשאו דברי ברכה, והביעו את התפעלותם על היקף הידיעות של הנבחנים ששלטו בנבכי המסכתא ביד רמה, והפליאו ידיעותיהם בעיון ובבקיאות נפלאה, וניכרת יגיעתם העצומה, וחיזקו את הנאספים להתמיד בלימוד התורה, שהיא שומרת ומגינה על כל אחד, להתגבר על כל הקשיים ולהשאר עומד בבית ה'.

את המשא המרכזי נשא הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל שליט"א מראשי הנהלת הישיבה, שריתק את השומעים בדברים היוצאים מן הלב, ובראשם שיבח מאד את צוות הישיבה וסמך דבריו של הפסוק "ושננתם לבניך" שלא כתוב לתלמידיך, ומשמעו שצריך שהמלמד ירגיש שהתלמידים הם בניו, וזה מה שרואים בישיבתנו שרבני הישיבה מתנהגים ממש כאילו התלמידים בניהם.

וכן דיבר על חשיבות הלימוד, באופן שנכנסים ללימוד כטבילת מקווה, שאפילו נימה אחת יוצאת מהמים לא עלתה לו טבילה, וכמו שכתוב ביעקב אבינו שנטמן בבית שם ועבר, כהטמנת מאכל בשבת שהיא מכל הצדדים,

משמעות נוספת דבית המדרש הוא מלשון "דרישה" שבו דורשים את ה', וסיפר על ר' מתתיהו הי"ד מגדולי העובדים באומן שהיה יגע בתורה שעות ארוכות ובעת קומו מהלימוד היה מבקש מהתנאים והאמוראים שיבקשו לפני כסא הכבוד שימליצו עליו להתקרב להשי"ת, שהלומד תורה וקונה אותה בקניין נצח ניכר עליו היופי של המסכתא, ומלווהו כל ימי חייו, וזה הוא עיקר לימוד התורה שהתורה מלווה ונותנת כח ללומדיה להיות קרוב להשי"ת.

בהתרגשות קיבלו הנאספים את פניו של נשיא הישיבה הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א, שנשא מדבריו על גודל השמחה בסיום שבחורים עוסקים בתורה ומסיימים מסכתות שזו היא ההכנה לראות זיו השכינה לעתיד, ולקבל חיות בעבודת ה', ובירך את התלמידים שיזכו להתחדש בתורה וביראת שמים, שזו התכלית שלשמה באנו לעולם.

חרש עבר בין הנאספים כאשר עשרות תלמידי הישיבה נעמדו על רגליהם לסיים בצוותא את המסכת, ומיד לאחר מכן פצחו כולם בריקודי עוז, לשמחת גמרה של תורה.

המעמד ננעל בתחושה מרוממת של חיזוק, מתוך שאיפה להמשיך ביתר שאת וביתר עז, ללמוד ולהשקיע בקניין וידיעת מסכתות נוספות, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה הזאת, עם כוחות מחודשים ורעננים.