בירושלמי במסכת מועד קטן מובא 'אמר ר' אבא מר ממל, לא נתנו מועדות אלא בכדי שיעסקו בתורה.' • הלכה יומית

דיני שבת שחל במועד, השינויים מתבטאים בעיקר בשינויים בתפילות, כאשר גודל וקדושת השבת משתנית אין ערוך, כי הרי אינו דומה שבת קודש כאשר הוא בין ימות החול אשר קדושתו היא לעין שיעור והשגה, לכאשר שבת חל באמצע המועד בין ימים גדולים וקדושים, באמצע השפעות גדולות מתווסף עלינו האור הגדול של קדושת השבת.

קרא עוד:

[postim]

לפניכם מקצת מהשינויים שבין שבת החל במועד לשבת בימות החול.

הנוהגים לומר במה מדליקין בשבת חול המועד אין אומרים.

תפילת שמונה עשרה של ערבית הריהו ככל שבת רק מוסיפים יעלב ויבוא.

בשחרית לאחר הלל פותחין הארון ואומרים סדר הושענות 'אום נצורה', אך אין מקיפין הבימה ואין מוציאים ספר תורה.

יש נוהגים לקרוא בשבת חול המועד את מגילת קוהלת.

ההפטרה היא היחזקאל בפרק העוסק במלחמת גוג ומגוג המיועדת להיות החודש תשרי.

אין אומרים אב הרחמים, אבל יקום פורקן ומי שברך אומרים.

במעריב אין אומרים ויהי נועם.