מעמד הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים המחזור הי"ב של "קרן זכרון מרדכי" יתקיים במוצש"ק באולמי תמיר • את ברכת קודש יביא מרן גאב"ד ירושלים שליט"א • המעמד בראשות מרן ראש הישיבה הגרי"ד טורצ'ין שליט"א רב מקהלות הפרושים בארה"ק ובהשתתפות גאוני וצדיקי ירושלים שליט"א.

תכונה רבה ניכרת בקרב עולם התורה והישיבות בכלל, וציבור בני ירושלים בפרט, הצועדים בעקבות רבותינו מצוקי ארץ מייסדי הישוב הישן, עם התקרב מעמד הגדול לכבודה של תורה ולומדיה בטהרה, והאדרת מסורת ירושלים, וזאת לאחר שנבחרו מעשרות מועמדים מטובי בני ירושלים, הממיתים עצמם באהלה של תורה.

עם הכתרתם של טובי התלמידי חכמים פרי הארץ לגאון ולתפארת, בר אוריין ובר אבהן הני תלת צורבא מרבנן:

חתן ההוראה – הרה"ג ר' משה אורי אייזנשטיין שליט"א מקהל פרושים בית שמש, (בהרה"ג ר' אברהם חיים שליט"א ירושלים חתנו של הגה"צ רבי אברהם קורפו זצ"ל – חתן הרה"ג ר' מרדכי בר"ג שטיינברג שליט"א) מראשי חבורת הבחורים של איחוד בני הישיבות ד'קהל פרושים.

חתן התורה – הרה"ג ר' משה רוטמן שליט"א מקהל פרושים בית שמש, (בן הרה"ג ר' שלמה זלמן שליט"א מנוה יעקב, בנו של הרה"ג ר' צבי עקיבא זצ"ל) בוגר מוסדות מאה שערים, כיום מאריות שבחבורה בכולל עיון בראשות הגר"י גולדשמיד שליט"א ומרביץ תורה בבית המדרש "קהל פרושים" בקרית רמ"א.

מקום מיוחד תופס בעולם התורה מעמד זה המתקיים זה תרי עשר שנה, של "קרן זכרון מרדכי" אשר נוסד לזכרו של האי גאון וצדיק, משרידי הדור העבר ומעתיקי השמועה רבי מרדכי צוקרמן זצוק"ל ממאורי הפרושים, בהתאם למשאת נפשו ודאגתו להמשך דור העתיד הצועד בעקבות אבותינו ורבותינו נבג"מ, להעמיד גדולי תורה והוראה בעלי השקפה נכונה האמונים על דרך ישראל סבא, ויאירו וירעו את הצאן בעקבות הרועים.

וכבר זכו להעמיד שורה ארוכה של רבנים מורי הוראה מרביצי תורה אשר יורו לעם את אשר יעשון בדור אחרית הימים, והכרת הטוב ליוזמים לתומכים ולמסייעים שההצלחה והסיעתא דשמיא מלווה אותם כעדותם של מרנן ורבנן שליט"א העומדים על הבחינות ומלווים אישית את דרכם ונותנים מעתם ומזמנם לגדל דור הבא של מרביצי תורה ומורי הוראה בדרך המסורה ובראשם נשיא 'קרן זכרון מרדכי' רבן של ישראל מרן הגאב"ד שליט"א המקדיש ממיטב זמנו למען חתני 'קרן זכרון מרדכי'.

מעמד כבוד התורה – יתקיים אי"ה במקהלות אלפי עמך בית ישראל, במוצאי שבת קודש (בו חל יום השנה של הרה"ח ר' פרץ גראס זצ"ל שלע"נ הוקם הקרן) לסדר 'ויעש להם בתים' (שמות) בשעה 9.00, באולמי 'רמת תמיר' כביש רמות, ירושלים.

במעמד אדיר ומרומם יובא ברכתם של נשיאי 'קרן זכרון מרדכי' לזכר הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצוק"ל ולע"נ הרה"ח ר' פרץ גראס זצ"ל, מאת חברי הנשיאות רבן של ישראל מרן הגאב"ד הגרי"ט ווייס שליט"א, הגאון הגדול רבי אלי' בער וואכטפויגל שליט"א ראש ישיבת סאוט פאלסבערג, הגאון הגדול רבי מלכיאל קוטלר שליט"א ראש ישיבת לעיקווד.

דבר המשמר היוצא, המחזור השישי המסיים את שש שנות הלימודים והסדרים והבחינות שנקבעו ע"י נשיאי 'קרן זכרון מרדכי' ישמיעו הגאון רבי שלום יצחק בלאכארסקי שליט"א, הגאון רבי יצחק זאב ברש"פ גולדברג שליט"א, הגאון רבי דוב טורצין שליט"א

החתנים המסיימים את שש שנות הלימודים, יביעו את רב הברכה והתועלת של הקרן לעמל וליגיעת התורה אשר גדלו לאילנא רברבי והצליחו ועשו פרי קודש, שתולים בחצרות בית ד' על משכנות הרועים וצועדים בעקבי הצאן, והשאיפה הגדולה שיעמידו מבני ירושלים מורי הוראה ומרביצי תורה.

מרנן ורבנן גדולי גאוני וצדיקי ירושלים שליט"א ישמיעו את דברתם לכבוד המעמד הגדול אשר הוא אור לישרים בסערת התקופה הזו ויעוררו את הלבבות לעמוד איתן מול רוחות הרחוב הנושבים בתוך עולם התורה והישיבות שאויבים מבית ומחוץ קמו לבלעו ולהכניס בו זמורות זרות, צפויים להשתתף מאות אברכי קהל פרושים בארה"ק, המוני ידידים וקרובים המשתתפים בשמחת החתנים.

דבר המעמד ישא מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א רבה של מקהלות הפרושים בארה"ק אשר ישמיע מדברותיו בגדולתו של יום בו נישאים על נס ממשיכי המסורה הוגי תורתנו הק' שאין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה בלבד, תפקידם של צורבא מרבנן ותלמידי חכמים לעת הזאת שיסודי הדת וההלכה מעורערים ורבו המתפרצים המגלים פנים בתורה חובה עליהם להעמיד את התורה וההלכה לבלתי לנטות אחרי פשרות והיתרים, ועל העניניים העומדים על הפרק לעמוד איתן מול נסיונות הזמן והתקופה.

גדול יהיה המעמד הזה לכבודה של תורה, בהמשך מסורת ירושלים בטהרתה, כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים.