כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ביקר ביקור ראשון והיסטורי בקהילה החדשה בעיר חריש. כמו כן קבע מזוזות למקווה החדש וכן לשני הכיתות החדשות בת"ת "חסד נעורייך" דחסידי תולדות אהרן שהתווספו לאחרונה לרגל התרחבות הקהילה • תיעוד בלעדי

להלן דברות קודשו:

כ"ק האדמו"ר שליט"א נשא במקום דברות קודש מלהבות אש, במקום שעינו ולבו הטהור כל הימים להצלחתה ושגשוגה. כאשר בין הדברים שמעו מפי הקודש את דברות הקודש דלהלן:
"לעניננו, כאשר הרחיב ה' לנו במושב טוב לשבת בית כאן בעיר הזאת, ומייסדים את המקום בכח של יראת שמים, שזהו תכלית ביאתם למקום זה שיוכלו לבנות בתים של תורה, בתים של יראת שמים, ולגדל את הצאצאים נאמנים לה' ולתורתו, ולהיות מורא שמים עליהם כל היום.
בכח זה יזכו להרחבה גדולה. ואע"פ שעתה התישבו תחילה במתי מעט, עכ"ז יתקיים בהם ויטב אלוקים למילדות וירב העם ויתעצמו מאוד, שיזכו להטבה גדולה, ואין טוב אלא תורה, היטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם, שיזכו לבנות בתים של תורה, ובתים של יראת שמים וישרים בלבותם.

וכן יתקיים בהם וירב העם ויתעצמו מאוד, שיתרבו הקהל כאן מאוד. וכן ותחיין – מספקות להם מים ומזון, שיהא כאן פרנסה בהרחבה. ויעש להם בתים, יזכו לבנות גוטע ערליכע שטובער, בתי כהונה ובתי לויה ובתי מלכות"

ועוד הוסיף בלשון קדשו: "ואע"פ שההתחלה באה בקושי, והיה ראשיתך מצער, עכ"ז ואחריתך ישגה מאוד, וזאת כי המקום נתייסד תחילה ביראת שמים, ולכך ישגה מאוד. ואע"פ שלפעמים אין נראה אופן שתבוא על ידו ההרחבה, ע"ז נאמר וייטב אלוקי"ם, הקב"ה יש לו כבר הדרכים והאופנים שלו האיך להיטיב.

ויעזור השי"ת שהבית מדרש יהא לשם ולתפארת, ויצא מכאן קידוש שם שמים, הן ע"י השבתים, שיהא מרומם באור קדושת השבת, שתאיר בכל אברך ואברך ובכל בית ובית יהודי. ותזריח אור השב"ק גם בכל יושבי העיר הזאת. והן כל ימות החול, יהא בנוי ומיוסד עד"ז.

וזכותו בגדול של בעל ההילולא רבינו הרה"ק הבני יששכר זיע"א תגן עלינו, שזה היתה דרכו ומטרתו כל ימי חייו, להשריש האמונה פשוטה בלבות בני ישראל, וליראה את ה', ולחם נגד כל נסיונות הדור, ולימד זאת לדורו, ולתלמידיו, ולתלמידי תלמידיו, לעמוד כצור איתן חלמיש בכל הנסיונות.

זכותו הגדול תגן עלינו להמשיך עלינו כולנו שפע ברכה והצלחה, ושנוכל לבנות בית מדרש זה כמסורת אבותינו ורבותינו על הדרך הישר, ולחנך את דורות בני ישראל, תינוקות של בית רבן, ותחיין את הילדי"ם להחיותם בחיות וביראת שמים. ורוב הצלחה וברכה ונחת וסייעתא דשמיא"

לאחמ"כ איחל האדמו"ר שליט"א 'לחיים' ואף חילק מהשיריים לילדי החמד מהת"ת, ולחברי קהילתינו הק' וליתר תושבי המקום שנכחו במעמד.
משם עבר האדמו"ר שליט"א לחצר ביהמ"ד למקוה המהודר, כשמתלווה ע"י שלוחו המיוחד הרה"ג ר' יוסף שמואל וואלעס שליט"א שהוכתר לפני כחודש לכהן כרב הקהילה בחריש כאשר האדמו"ר שליט"א דן עמו בהבטים ההלכתיים וההידורים הרבים שהושקעו במקוה זו,

לסיום התקיים מעמד קביעות המזוזות לכיתות החדשות שניתווספו עם התפתחות הקהילה הק' בחריש. גדול היה המעמד להרחבת גבולי הק', ולחיזוק הקהילה הק' ההולכת ומתפתחת לשם ולתפארת.