במוצש"ק לסדר שמות, התכנסו מאות למעמד הגדול של סיום הש"ס בהיכל ביהמ"ד עטרת שלמה דחסידי אשלג ברח׳ אבן עזרא בב"ב בהשתתפות מגידי ולומדי השיעורים, רבנים ואנשי מעשה ובראשם כ"ק האדמו"ר שליט"א.

את המעמד הנחה הרה"ג פנחס צלר שליט"א שבראשית דבריו סיקר קרוב ל-30 שנה של שיעורי תורה בביהמ"ד. בסיום הש"ס במחזור הי"ג התכבד רב העיר ב"ב הגה"ח רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א.

לאחר אמירת הקדיש ע"י רב ביהמ"ד הגה"ח רבי אליהו ישראל הלוי אשלג שליט"א שרו חברי הקאפלע ובראשם בעלי המנגנים הרה"ח מרדכי גולמן והרה"ח שלמה בנימין אורצל ניגוני התעוררות ודבקות המיוחסים להרה"ק בעל התניא זיע"א לרגל יומא דהילולא.
כיבד בהגעתו הגאון הרב לובין שליט"א רב שכונת רמת אהרן ומרבני כולל חזו"א וביה"ד של חמיו הגר"נ קרליץ זצ"ל ובדרשתו עורר על חשיבות לימוד הדף היומי שהוא כמזון חיוני לגוף ולנשמה.

עם סיום דבריו, פצחו הקאפלע ובעלי המנגנים בריקודים נרגשים לשמחה של תורה בליווי הקלידן הר"ר נחמן גולדמן.
בתחילת המחזור החדש כובד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שהרחיב בדברי קדשו על מעלת ההשתתפות בשיעור באמרו ששיעור דף היומי הוא פחות מכשיעור של קביעת עיתים לתורה. כמו"כ תיבל בדבריו מהתלמוד, מהזהר הקד׳ ומספרי החסידות בענין יראת ואהבת ה׳ ואהבת ישראל מתוך שמחה.

בסיום דבריו התייחס לבית יעקב אלו הנשים ששולחות את בעליהן לשיעור הדף היומי ובירך את כל המשתתפים והלומדים יחד עם כל לומדי הדף היומי בארה"ק ובעולם כולו.

את המעמד כיבד בהופעתו גם הגה"ח רבי ישראל זישא הלוי הורביץ שליט"א רב קהילת ׳איגוד אברכים חסידים׳ רמות ג׳ ורב קהילות החסידים באלעד.