במעמד מרשים וכביר חגגו ציבור קהל הקודש דחסידי פינסק קארלין ברוב פאר והדר את חגיגת שמחת סיום הש"ס שנלמד במסגרת שיעורי התורה בחסידות שנערך בשילוב השלחן הטהור לרגל יומא דהילולא קדישא של כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק מוהרמ"מ זי"ע בעל ה'ברכת משה' מלעלוב ביום כ"ד לחודש טבת.

המעמד החגיגי הגדול אמור היה להיערך במעמד ייחודי במוצאי שבת פרשת שמות בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א באולמי 'פארנהד' בירושלים, אולם בגלל הלוויתו של אחד מחשובי חבורת הקודש הרה"ח רבי שמואל שמחה הכהן רוזנפלד ז"ל שהשיב את נשמתו לבוראו בעת רעווא דרעווין נדחה הכינוס.

בחגיגת הסיום השתתפו קהל צבור החסידים הקובעים עיתים לתורה מידי יום ביומו במסגרת שיעורי התורה ב'דף היומי' הנלמדים בהיכלי בתי המדרש של החסידות: בירושלים, בני ברק, ביתר, בית שמש, ומודיעין עילית. כשאת המעמד פיארו גדולי תורה ראשי ישיבות, רבנים מוצ"י ודייני החסידות בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

את המעמד הגדול שנערך בסעודת מצוה, פתח וניהל ברוב כשרון המשב"ק הרה"ח ר' חיים יהושע לדרמן שליט"א אשר היטב לבטא את השמחה הגדולה של צבור אנ"ש לכבודה של תורה שבע"פ בהיותם נמנים על מאות אלפי בניט ישראל בכל רחבי תבל החוגגים יחדיו את שמחת התורה בסיום הש"ס.

הרב החסיד רבי שמחה קרקובסקי שליט"א נאמן ביתם של כ"ק מרנן אדמור"י בית לעלוב, הרחיב את הדיבור על גודל קדושתו הרוממה של בעל ההילולא זי"ע בנתיבות חייו המופלאים שהיו למעלה מהשגת אנוש, כאשר כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו היו קודש באופן נעלה עד מאד לעבודת הבורא כשראשו מגיע השמימה בהליכותיו הטמירות בשבילי דרקיעא.

בדבריו המרגשים סיפר עובדות מרטיטות ממסירות נפשו של בעל ההילולא קדישא זי"ע לרומם את כלל ישראל להמשכת ישועות לרוב לכלל ולפרט, בקבלת היסורים באהבה באופן מבהיל ביותר בבקשו לקבל על עצמו את מכאובי ויסורי הכלל ולהקל בכך ממצוקתם של ישראל.

בסיום ציטט רבות מדברות קדשו  בחשיבות לימוד הגמרא עם יראת שמים שזה התריס והמגן לכל תחלואי היצר, כאשר תדיר חזר ודרש משומעי לקחו להגות בתורת ה' בגמרא הק' מידי יום ביומו, ומה נהדר חשיבות עריכת סיום הש"ס ביום דהילולא דיליה שזו היתה משאת נפשו ולחם חוקו כל הימים.

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א נשא מדברות קדשו על בעל ההילולא קדישא זי"ע שלשמו ולזכרו הטהור תאווה כל נפש, כאשר כל מי ששהה במחיצת קדשו זכה לראות איך מתהלך לו אחד משרפי מעלה עלי אדמות בנתיבות דרכו בקודש בדרגות עילאיות בהיותו דבוק בק-ל עליון בכל שעות היממה כאשר גדולי וקדושי עליון מהדורות הקודמים הפליאו בשעתו את קדושתו וטהרתו המופלגה ועבודתו הטמירה את בוראו.

בהמשך דברות קדשו אמר, שיחד עם גדלותו הרוממה ידע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד במידת האמת שהיתה טבועה בדם לבו, להמשיך להם את ישועתם באופן שלמעלה מדרך הטבע, ועמד להדריכם בדרכי העבודה בהתעלות בדרך התורה והחסידות, ובעיקר היה משנן כסדר בכל עת ענין חשיבות לימוד הגמרא הק' עם יראת שמים בראותו בכך את יסוד מוצק בנתיב והמסילה העולה בית ק-ל.

והנה מה גדול מעמד זה כשבהנהגתו של מסבב כל הסיבות בהשגחה פרטית הגענו לעריכת סיום הש"ס ביום ההילולא דיליה כשענין לימוד הגמרא היווה משימת חייו, כשיסוד נעלה זה טבע במסירות רבה בקרב צאן מרעיתו תדיר.

בדבריו שיבח מרן האדמו"ר שליט"א את צבור הלומדים שזכו לסיים את הש"ס בחבורה בשיעורי הקודש הנלמד בקביעות בצטטו ממשנת רבוה"ק זי"ע שלימוד דף גמרא בכל יום כחק ולא יעבור מהווה התריס והמגן לכל הפורענויות הן ברוחניות והן בגשמיות.

בסיום דברות הקודש עורר את כלל הצבור להיות נמנים לדבר מצוה לקבל עליהם להיות מוסיפים והולכים בלימוד התורה הק' ולהצטרף לשיעורי התורה בהיכלי הקודש של החסידות ללימוד ה'דף היומי' והאציל את ברכת קדשו על צבור הלומדים שיזכו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולסיים את הש"ס כולו ביחד עם כלל ישראל בסיום מחזור ה-14 שיתקיים אי"ה בעוד כשבע שנים.

הצבור הגדול קידם בברכה את בואו של גאב"ד ביתר עילית הגאון הגדול רבי חיים ווייס שליט"א שנשא משא מרשים וכביר לכבודה של תורה, בצטטו את הדרכתו בקודש של בעל ההילולא זי"ע לכל אחד ואחד שהנתיב והדרך להתעלות בעבודת השם הוא היגיעה בלימוד גמרא בפירוש תוס' עם יראת שמים וסיפר שזכה לשמוע מפ"ק על חשיבות הדבר פעמים רבות.

הגאב"ד שליט"א עמד בדבריו על חשיבות לימוד התורה בחבורה בשיעור קבוע דף אחר דף, והביא ממאמרם ז"ל בגודל חשיבות היגיעה בתורה בלימוד קבוע, בפרט כיום כאשר נקבע ע"י גדולי וצדיקי הדורות לפני קרוב למאה שנים תקנת הקודש בסדר לימוד ה'דף היומי' שנהפך לנחלת הכלל ומאות אלפים מישראל בכל קצווי עולם הוגים בכל יום באותו דף גמרא חשיבות הוא לאין ערוך ושיעור.

בסיום דבריו איחל את ברכתו לכל לומדי השיעורים בקרב צבור החסידים בהדרכתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שיזכו להרגיש מנעימות זיו קדושת אור התורה שהיא מגנא ומצלא ולהיות נמנים עם מסיימי הש"ס במחזור החדש ביחד עם המוני בית ישראל.

את סיום הש"ס ופתיחת הלימוד במחזור החדש ערך וותיק מגידי השיעור המוסר שיעורים תמידין כסדרן זה המחזור הרביעי ב'דף היומי' בהיכל בית המדרש פינסק קארלין בירושלים הרב החסיד רבי בעריש בריזל שליט"א אשר בדבריו הנרגשים אמר את ההדרן בפלפולי דאורייתא בדרך החסידות הצרופה, והביע את תודתו לבורא עולם שזכה לסיים את הש"ס בפעם השלישית ביחד עם חבר תלמידי חכמים מקשיבים המתמסרים ללימוד התורה בקביעות.

את משא הנעילה נשא הרה"צ רבי אשר הכהן רוזנפלד שליט"א בנו של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'ארחות אהרן' מפינסק קארלין זי"ע שהעלה על נס את צבור הלומדים מסיימי הש"ס שלקוטי בתר לקוטי בלימוד תמידי ועיקבי בדף אחר דף זכו להגיע עד הלום לשמחת גמרה של תורה שבע"פ, כאשר יום זה הוא יום חג לצבור כולו כמאמר הגמ' בשבת 'אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דקא מסיים מסכתא עבידנא יומא טבא לרבנן' והנה אשרינו ומה טוב חלקנו שהגענו הלום שמדובר בסיום הש"ס כולו ועוד ע"י צבור גדול של מסיימים, שהוא יום שמחה כפול ומכופל.

בדבריו ציין את קריאתו הק' של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אשר מעורר בכל הזדמנות על חובת הקודש המוטלת על כל אחד להשתתף בקביעות בשיעור תורה, בניצול כל הזדמנות של זמן פנוי להגות בלימוד הגמרא, כאשר בס"ד מרובה אף הצליח להביא לתיקון גדול בקיום סדרי לימוד רצופים של 8 שעות בימי ערבי שבת וחג – השבתות והחגים שבהם ישנו רפיון בכלל הצבור בלימוד התורה, וקרא לצבור המשתתפים הגדול לקיים רצון צדיק להשתלב בשיעורי התורה הנאמרים בהיכלי הקודש בכל עיר מושבותיהם של צבור החסידים

בסיום המעמד הגדול השתלב הציבור הגדול בריקודי קודש נלהבים בליווי תזמורה בפרקי שירה וזמרה לכבודה של תורה שנמשכו לשעה ארוכה, כאשר בכך ביטא צבור החסידים את שמחתם הגדולה שזכו להצטרף ללגיונו של מלך ללומדי ומסיימי הש"ס.