אבל בעולם המוסר: המשפיע הגה"צ רבי סנדר ארלנגר זצ"ל

ברוך דיין האמת: מבית החולים מעייני הישועה בבני ברק מגיעה הידיעה המרה והקשה בפטירתו של הגאון הצדיק רבי סנדר ארלנגר זצ"ל, שנודע כמשפיע רוחני בעל קנה מידה עצום וכאיש מוסר בקרב הציבור החרדי שרבים היו נוהרים לדרשותיו

ברוך דיין האמת: מבית החולים מעייני הישועה בבני ברק מגיעה הידיעה המרה והקשה בפטירתו של הגאון הצדיק רבי סנדר ארלנגר זצ"ל לאחר יסורים קשים ומרים.

הגאון הצדיק רבי סנדר ארלנגר זצ"ל היה נודע במשך עשרות שנים כמשפיע רוחני בעל קנה מידה עצום וכאיש מוסר בקרב הציבור החרדי, במשך חייו רבים היו נוהרים לדרשותיו אשר היו נודעים בייחודם.

לפני מספר שנים התגלה קריש דם במוחו של המנוח זצ"ל והוא נאלץ לעבור ניתוח קשה ומורכב שבחסדי שמים עבר בהצלחה, אך מני אז סבל מיסורים קשים ומרים וקבלם באהבה ובצידוק הדין.

השבוע חלה התדרדרות חמורה במצבו ובעקבות כך הוא פונה לבית החולים 'מעייני הישועה' שם נאבקו הרופאים בכדי להציל את חייו, ברכוזי התורה והמוסר נאמרו פרקי תהילים לרפואתו אך היום נגזרה הגזירה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו. תנצב"ה.

הלוויתו תצא הערב בשעה 18:30 מביתו ברחוב חזון איש 83 בבני ברק

עיבוד תמונה ראשית: מוטי נאה פרסום 

14 תגובות

ברוך דיין האמת
היה צדיק ומקובל בעל חסד עצום

בשנים האחרונות חלה הרב רבי חזקיהו סנדר יצחק ארלנגר זצוק"ל, מגדולי המשפיעים בדור האחרון זי"ע, והוא בן 68 בפטירתו. בימים האחרונים הדרדר מצבו והיום השיב את נשמתו הקדושה והטהורה ליוצרה.

רבי סנדר נלקח לחתן אצל הגאון המפורסם רבי אליעזר צדוק טורצין זצ"ל, שהיה מגדולי חשובי תושבי העיר בני ברק ומחבר ספר 'שונה הלכות' ו'מתנה מועטת' והיה חביבם של ה'חזון איש' והרב מבריסק.

מתולדותיו: הגאון הצדיק רבי סנדר זצ"ל נולד לאביו המקובל הגאון רבי שמשון רפאל ארלנגר זצ"ל משוויץ. כבר מקטנותו הוא נודע כמתמיד ושקדן עצום, ובאופן תדיר הוא נראה רכון על גבי הגמרא במשך שעות ארוכות ומתעמק בצפוני הסוגיות לברר עמקם על פי שיטת הראשונים וכו'. ובתקופה בה למד בישיבות פוניבז' ובריסק, נחשב מהאריות שבחבורה, וטובי המוחות בקשו לקבוע עמו חברותא. הוא היה; סִינָי – ועוֹקֵר הָרִים. דהיינו – 'סיני' הוא כינוי למי שמכיר את תורה שבעל פה. ואילו "עוקר הרים" – הוא כינוי לבעל יכולת שכלית גבוהה.

תפילתו, ומאמריו ברבים, הייתה בהשתפכות מעוררת נפש ומלאת כסופים והשתוקקות לאבינו שבשמים. ההתלהבות וההתלהטות שאפפה אותו בסילודין בעומדו לפני קונו, הקרינה והשפיעה על כל סובביו להבין את מאמר חז"ל שהתפילה היא מן הדברים העומדים ברומו של עולם.

בידיעות הנרחבות שרחש לו בתורת הנסתר, הפך רבי סנדר לאחד מיחידי סגולה שבדור שמאירים לו שבילי דרקיע בעומק חכמת תורת הנסתר. לימים אף חיבר ספרים רבים שלהם רחשו מקום של כבוד אצל כל הוגי תורת הנסתר שהתפלאו מרוחב תבונתו והשגתו הנפלאה במצולות עניינים האלו.

ליבו הרחום פתוח היה בכל עת ועונה לעמוד לימין הזולת בכל מה שאפשר הן בנתינת חיזוק ועידוד לצורבי התורה ומבקשי עליה והן בקריאת אוזן במצוקת שבורי לב ונדכאים, כמו כן עסק הרבה בצדקה וחסד, בסכומים אדירים של צדקה, שעברו תחת ידו, בהיותו נחשב גבאי צדקה נאמן שרבים סמכו עליו.

במשך שנים רבות עמד בראשות כולל אברכים בעיר תל אביב שם הרביץ תורה תמידין כסידרן והעמיד עדרים עדרים של גדולי תורה, יראים ושלמים, אשר קנו ממנו את יסודות העיון והארת דרכי החיים. תלמידיו אלו היו מקושרים אליו בלב ונפש בעבותות אהבה כל הימים ואף התייעצו תמיד בדעתו בספקות שעמדו על הפרק בענייני והליכות החיים.

שיעוריו ושיחותיו הרבים ומאלפים שנשא ומסר בכל תפוצות ישראל לאורך השנים מהווים פרק מיוחד באישיותו הרוממה בחן אשר הוצק בשפתותיו, ובדבריו היוצאים מן הלב זכה להלהיב בלבבות להשיב רבים מעוון לקרב ליבם לאביהם שבשמים, בדרך האמת והקיצונית, בכל החוגים והעדות היו נוהרים לשמוע דבריו, ולשתות בצמה את דברות קדשו, שהיו נסוכים באהבת תורה ויראת שמים, וחיזוק קירוב המצוות וקנין המידות הטובות בהתרחקות מכל השעה ומכשולי הייצר שסופם אבדון ח"ו, הוא נחשב כאחד מגדולי המשפיעים בדורינו, וחשובי מזכי הרבים בכל העולם כולו.

תלמידיו מספרים כי ליבו לב הארי הביאו לעמוד בשער ללחום ולזעוק על פרצות בכרם ישראל, לגדור גדר ולהעמיד משפטי הדת בהיותו עמוד האמת. הם מוסיפים כי הוא לא חת מפני איש והשמיע תמיד בשפה ברורה את האמת הנוקבת וללא מורא ומשא פנים. לא אחת הרעיד תבל ומלואו בברק חציו השנונים, בהם שלף חרב מתערה לגלות ולהסיר את הלוט מעל פני צבועים וחנפים לגלות קלונם ברבים ולהעמידם במקומם הראוי להם". הוא לחם נגד גיוס השמד, ולחם נגד חפירת קברי ישראל,

דבריו שנאמרו בכוונה טהורה לשם שמים ללא שום נגיעות וחשבונות אישיות הצליחו להגביר אויבים בשער ולהביא ישע במערכות ישראל בימי הרת עולם בו רבו הטשטוש והבלבול, היה לעיניים לכל מבקשי אמת ולמשען וסעד לגבורי החיל העומדים על משמר הצלת עולם התורה מדי שועלים המחבלים ומחרסים בכרם בית ישראל.

גינוני הקדושה שנראו בו העידו על סגולת רוממת נשמתו. היה חרד מאוד בשמירת העיניים, ופרישות הבלי העולם הזה, וכל ענייני אכילתו ושתייתו היו מדודים ושקולים במאזני הפרישות. הוא סיגף גופו ונפשו, ואף הקפיד לטבול עצמו במקווה מדי יום.

לפני כעשרים שנה חלה במחלה קשה שסכנה את חייו, תפילות רבות נערכו בכל אתר, ובדרך נס ניצל ממות לחיים, בתקופה זו קיבל על עצמו להתחזק ביתר שאת בזיכוי הרבים, ואכן הקדיש מאז והלאה מזמנו היקר בהצלת הרבים, הן בשיחות ודרשות חוצבי להבות אש, והן בהפצת ספרים ומאמרים רבים, בנושאים שונים ומגוונים, בהלכה ובהגדה בנגלה ובנסתר. כמו כן פרסם מאמרים לחיזוק התורה והדת בעילום שם.

במיוחד היכה גלים ספרו על ענייני טהרה וסגולת ימי השובבי"ם המשמש כאבן יסוד בחצרות חסידים ואנשי מעשה כשהביא את ספרו זה למרן הגאון הגדול הצדיק ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך זצוק"ל אחז בו בשני ידיו ונשקו בחיבה ואף עיטרו בהסכמה מופלגת המתנוססת בראש הספר.

בענין גיוס השמד והזימה, וג' עבירות החמורת שנמצא שם וכו', לא נתנו מנוח לנפשו, ופצעו את לבבו, דמעות רבות כמים הוזיל מעיניו על 'גזירת הגיוס', וזה בטוח כי כל מי שהולך לצבא קשה מאד שיוכל לשמור על עצמו ולצאת משמה בלי שום פגם לנפשו רח"ל, ומדרדרים אותו בכוונה שם, עד שכל הדת נהרס וחוזר הביתה כגוי גמור ממש.

ומספרים לאחרונה על בחור אחד מהישיבה שלקחו אותו בכח לצבא ותוך כמה חודשים זרק את הכל, ולא נשאר לו כלום. והגאון הצדיק זצוק"ל הדיר שינה מעינו, ואמר לנו שאסור להתפשר על ענין הגיוס כלל וכלל, ובכל כוחו התאמץ לפעול פעולות גדולות ונצורות להשיב מלחמה למגייסים כמו גפני וכל יהדות התורה שעושים פשרות עם גזירת הגיוס וכו' שהם משכילים בלבוש חרדים.

בִּלַּ֤ע הַמָּ֙וֶת֙ לָנֶ֔צַח וּמָחָ֨ה ד' אלוקים דִּמְעָ֖ה מֵעַ֣ל כׇּל־פָּנִ֑ים וְחֶרְפַּ֣ת עַמּ֗וֹ יָסִיר֙ מֵעַ֣ל כׇּל־הָאָ֔רֶץ כִּי ד' דִּבֵּר. -ת.נ.צ.ב.ה-

אוי מה היה לנו
ע"ז נאמר חבל על דאבדין

איש אמת היה

קירב המוני בני ישראל לאביהם שבשמים,
זכיותיו עד אין סוף……
בד"ה

אוייי ווויייוייי
ה' ירחם
איש אמת נקי וצדיק

מה יהיה עם הדור שלנו
מתי הלוויה

צדיק אמיתי

האם מישהו יודע מתי מועד הלוויה

גם בעת הספד אסור לבזות רבנים אחרים,
נא להוריד את התגובה (עם השם ת.נ.צ.ב.ה.) המבזה את רבותינו.

תיקון טעות: שם אביו הגדול ר' חיים ארי' זצ"ל
מסע הלווי' תצא מביתו רחוב חזו"א 83 ב"ב בשעה 6:30 היום בערב
ותמשיך לירושלים ותצא בשעה 9:45 בערב לכיוון הר המנוחות חלקת הרבנים

מסע הלוויה בירושלים תצא מביהמ"ד סאטמאר רחוב יוא-ל בערך בשעה 9:45

הלוויתו תצא הערב בשעה 18:30 מביתו ברחוב חזון איש 83 בבני ברק. ובירושלים בשעה 10:15 בערב מבית המדרש 'אהל רחל' – סאטמר ברחוב יואל, להר המנוחות, שם ייטמן עד ביאת גואל צדק בב"א…..

הוא לחם נגד גיוס השמד, ולחם נגד חפירת קברי ישראל בפרט בבית שמש נגד ר' משה שטרנבוך

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו