ביאור מאמר התורה 'בראשית ברא אלוקים' • עוצם גדולת ויקר כל אות ותג בתורה הקדושה • מאמר לשולחן שבת

'בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ' הלא הידיעה הראשית, הראשונה שיש על כל איש ואיש ישראל לידע באופן חזק ומוברר שברא אלוקים את השמיים והארץ, הוא ואין בלתו בלא שום עזר וסיוע מכל סוג בריה שהוא, וברוח פיו נבראו בפחות מהרף עין כל הברואים כולם, ולאחר מכן חילק קודשא בריך הוא את הסידור והעמדה לכל יום חלקו, וזה בכדי ליתן שכר טוב לצדיקים על כל מאמר ומאמר.

קרא עוד:

[postim]

יש לבאר טעם שהתורה אמרה לשון בראשית ולא בראשונה, ובכל המפרשים האריכו בזה, ובעיקר אמרו שלושה דרכים, א. בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, ב. בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, ג. בראשית בשביל היראה שנקראת ראשית. ומבואר באור החיים הקדוש שכל  שלושה הדרכים נכוונו לדרך אחד, כי הרי בלא יראה אין תורה, ובלא תורה אין יראה, ובלא תורה ויראה אין עם ישראל. וזהו הלימוד הרשון שהתורה הקדושה מלמדתנו להיות אנו היהודים עם הנבחר עוסקים בתורה וביראה, לקיים את העולם, וכמאמר הפסוק 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי' שזה התורה שישראל העוסקים בתורה וביראה מחזיקים בכל רגע ורגע את העולם, ועל ידי כך מקיימים  את רצון הבורא וקיום ייעוד העולם.

בכל המפרשים כאן בפרשתנו בפרט, ובכל דברי חז"ל בכלל אנו רואים כמה למדו ודייקו מכל אות ואות בתורה מתוך הכרה שאין לך תג מיותר בתורה וכל שכן אות או מילה מיותרת בתורה הקדושה, וכל ביטוי וכל הגה באה להורות לנו וללמדנו את הדרך נלך בה והמעשה אשר נעשה, ודבר זה מוכח ביותר מדברי רש"י הק' על הפרשה בפסוק העוסק בקריאת שמה של הצלע שנלקחה מאדם בשם 'אישה' כיוון שמאיש לוקחה, ואומר רש"י מכאן אנו למדים שלשון הקודש היא הלשון היחידה אשר היא אמיתית ונכונה ומתואמת, כיוון שלא תמצא בכל לשון ואומה אשר לשון אישה נגזר מלשון איש, ואשר באמת האישה נגזרה מאיש, אלא רק בלשון הקודש. מכאן אנו שוב רואים את עוצם הדקדוק בכל לשון וביטוי שבתורה, שמה של הצלע 'אישה',כי מ'איש' לוקחה.

וכיוון שכל אות ואות בתורה היא ביטוי נחשב לעצמה, אשר על כן אנו מקבלים שכר בעסק התורה על כל אות ואות ועל כל תג ותג, כי הרי כל אות ואות נחשבת, וכל אות ואות בתורה היא מצוות עשה של עסק  התורה, וכמו שהחפץ חיים זיע"א היה אומר, בכל דקה חלק שישים משעה, אפשר להספיק לומר מאתיים מילים, שזה יוצא שבכל דקה ודקה בעסק התורה אנו יכולים לזכות על ידי עסק התורה בעוד מאתיים מצוות אשר מי ישער ומי יתאר את עוצם אור הגדול הצפון לצדיקים אשר מזכככים עצמם כאן בעולם התתון בהכרה פנימית שכאן אנו בפרוזדור ואנו צריכים לדאוג ולרכוש לעצמנו זכויות ומיליצים  טובים לעולם הבא, עולם שכולו טוב וצקיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו הכינה.

אשרי עין תזכה לחזות.

שבת שלום

ע"פ

אור החיים הק', הרה"ק רמ"ל מסאסוב זיע"א