במעמד מרומם ונרגש שטרם נראה כמותו מימיה של חסידות ברסלב בארה"ב התכנסו אלפי חסידי ברסלב מרחבי ארה"ב לחגוג את שמחת סיום המחזור הכ"ד בסדר לימוד העמוד היומי בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן והתחלת המחזור הכ"ה • צילומים: יוסי גאלדבערגער -  אברומי בלום

המוני חסידי ברסלב מכל רחבי ארה"ב במעמד סיום ליקוטי מוהר"ן בראשות גדולי המשפיעים מארה"ב ומארה"ק.

חסידי ברסלב הגיעו, ממאנסי, ויליאמסבורג, בארא פארק, קרית יואל, לעיקוואד, פלעטבוש, לורנס, ניו ג'רזי, לסעודת מלוה מלכה ברוב פאר והדר לכבודה של תורה כאשר במתחם מיוחד במרכז האולם היו המקומות השמורים לנכבדי וחשובי החסידים, זקני אנ"ש וכן מרביצי התורה, מגידי השיעורים וראשי החבורות מכל אתר ואתר לצד נדיבי העם מוקירי התורה עמודי התווך להחזקת התורה והחינוך בריכוזי ברסלב בארה"ב ובמיוחד במוסדות החינוך על טהרת הקודש של חסידי ברסלב בארץ הקודש.

המעמד נפתח בדבריו של יו"ר המעמד הדרשן הנודע פה מפיק מרגליות הרה"ח ר' מאיר מרדכי בערקאוויטש שליט"א שקידם בהתרגשות עצומה את המוני המתכנסים בקריאת: מי ילד לי כל אלו? מי היה יכול לשער שבארה"ב יפרוץ אורו של הצדיק כאשר כל כך הרבה חסידים ואנשי מעשה, בני עליה ותלמידי חכמים מתכנסים יחד להתחדש בתורת רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה.

דברי ברכה נרגשים נשא הרה"ח רבי ישראל דוב פריד שליט"א בגודל מעלת ההתכנסות וההתאחדות של קיבוץ כל אנ"ש יחדיו, ושגדולת עניין רביה"ק הולך ומתעצם בקרב העולם יותר ויותר, ועניין הרבי הוא חי וקיים לעד ולנצח, והכל בכח הרצונות והתמימות להתקרב לרבינו מחדש.

הס הושלך בעת אשר יו"ר המעמד קידם את פניו של הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א מגדולי משפיעי אנ"ש בארה"ק, אשר הטריח עצמו מארה"ק לפאר ולרומם לכבודה של תורה ולכבוד רביה"ק. בהתרגשות דקדושה ערך האורח הגדול שליט"א את הסיום של הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, כאשר לאחר מכן השמיע את המשא המרכזי בדברי חיזוק והתעוררות להתחדש בקיום התורה והמצוות בתמימות ובשמחה לאור עצותיו הקדושות של רביה"ק ומוהרנ"ת אשר באורם נראה אור, והרחיב ביסודות נאמנים בתורת רביה"ק כפי שמתבארים בספרי הליקוטי הלכות הקדושים שמוהרנ"ת העיד עליהם שזה הגן עדן של השם יתברך, וכן עורר את המוני המתכנסים להתחזק מאד בקיום העצות הקדושות של חצות והתבודדות דבר יום ביומו חוק ולא יעבור כפי שהיה רגיל מורו ורבו החסיד המופלא רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל לזרז כי אין זמן יותר מוכשר מהזמנים האלו שהם היסוד והשורש לזכות לחיים טובים ומתוקים ולמצוא את גילוי כבוד השי"ת בכל תנועה ותנועה. וכן להתמיד בקביעות ללמוד בספרי רבינו ומוהרנ"ת ז"ל בקביעות מדי יום חק ולא יעבור הן בעיון והן בבקיאות וכמו שציווה הוא ז"ל, שעי"ז זוכה האדם לרוח חיים ויישוב הדעת, כאשר מבאר בטוט"ד דברי רבינו במאמר האחרון בליקו"מ על הפסוק "שמרה נפשי כי חסיד אני", שהוא צעקה של כל אחד על האוייב הגדול הוא היצה"ר הרוצה לגנוב ממנו המעט קדושה אשר בקרבו, ועצות נפלאות איך להינצל מזה.

לאחר מכן יצא הקהל הקדוש בריקודים סוערים טפחיים מעל גבי הקרקע כאשר בעלי המנגנים והכלי זמר מנצחים בכל עוז והשמחה בוקעת רקיעים.

בפתיחת הספר הקדשו בהמחזור הכ"ה נתכבד הגה"ח רבי מנחם מאיר פריעדמאן שליט"א מחשובי משפיעי חסידי ברסלב בארה"ב ורב ביהמ"ד דחסידי ברסלב בוויליאמסבורג, שהרחיב בגודל הגילוי של רבי שמעון בר יוחאי שהבטיח שלא תשתכח תורה מישראל והקשר בין המשך הגילוי על ידי יחידי הדורות כפי שבא שלימות הגילוי לדורותינו על ידי רביה"ק בספרו ליקוטי מוהר"ן וכפי שהביאם מוהרנ"ת לעובדא למעשה לפי הכלים של כל אחד ואחד מישראל אפילו הפחות שבפחותים והכל בכח האש הבוערת בלבו של המתקרב לתורתם הנצחית.

הרבני הנגיד ר' חיים ווייס שליט"א מראשי קהילת חסידי ברסלב בוויליאמסבורג ויו"ר ועד קרן הבנין 'דער חסידישע קיבוץ' באומן, נשא דברי ברכה והוקרה לעסקני אנ"ש היקרים מכל אתר ואתר המוסרים נפשם ולבם לכל קדשי בית רבינו הקדוש בארה"ב, בארה"ק ובאומן, ובמיוחד העלה על נס את הנדיבים הנכבדים תומכי התורה אשר מוזילים זהב מכיסם למען בנין והחזקת עולמות של תורה וחינוך בדרך רבינו הקדוש.

דברי נעילה נלהבים נשא הגה"ח רבי פינחס בונקער שליט"א מחשובי משפיעי אנ"ש בארה"ק ורב ביהמ"ד אור מתתיהו ביתר עילית, אשר בקול זעקה נלהבת עורר את המתכנסים על גודל הזכות להתאחד ולהתלכד לאורו של רבינו הקדוש בדרך המסורה כפי שהאיר רבינו לדורות על ידי מוהרנ"ת ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד לדורנו, דור עיקבתא דמשיחא שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ורביה"ק הכין לנו הכלים להחיות נפשותינו, וכפי שהבטיח מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם, העיקר שתחזיקו עצמכם יחד. ועד כמה שצריכים ללמוד ספרי רבינו באמת ובפשיטות ולבטל עצמו לגמרי לדבריו הק', ולהתבודד הרבה לזכות לאור דבריו המחיים את הנפש בשבעה משיבי טעם.

בקשב רב נשמעו דבריו הנעימים של יו"ר המעמד הרה"ח רבי מאיר מרדכי בערקאוויטש שליט"א אשר במתק שיחו ריתק את הקהל בין הדרשות.

מקהלת "שירה" בליווי הבעלי מנגנים ובניצוחו של הרב מוטי מילער הי"ו הנעימו בזמירות למוצאי שבת כנוסח אנ"ש וכן בניגוני רגש והתעוררות מיוחדים כאשר הקהל כולו שופך לב כמים בדביקות הבורא ברוך הוא.

המעמד נחתם בדברי חרוזים "גראמען" שהשמיע הבעל מנגן הנודע הרב אברהם מרדכי שווארץ הי"ו בנעימות מיוחדת משובבת לב ונפש, כאשר הוא סוחף את הציבור להתרגשות דקדושה לקבוע עתים לתורה בכלל ובתורת הצדיק בפרט וכן לקיום עצותיו הקדושות כאשר הנחילנו, ובגודל הזכות להיות מקושר לאור האמת והאמונה.

בברכת המזון נתכבד הרבני הנגיד ר' משה ווייס שליט"א כאשר מיד לאחר מכן יצאו המוני החסידים בריקודי קודש נלהבים באש להבה של שמחת התורה בהרגשת 'אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבינו', 'בך רבינו נגילה ונשמחה בך', אשרי עין ראתה אלה!