לרגל 25 שנים לישיבת 'עטרת שלמה', ראשי הישיבה בראשות הגרש"ב סורוצקין יעלו לציונו של הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל, ראש ישיבת טלז - למעמד תפילה נשגב לרגל ה- 110 שנים לפטירתו. הציון הקדוש היה ידוע במשך שנים בקרב צאצאיו של כמקום המסוגל לישועות

חצי יובל לישיבת 'עטרת שלמה': ביום ראשון הקרוב יצאו ראשי ישיבת 'עטרת שלמה' ראשי הישיבות לצעירים וראשי הכוללים, לתפילה לישועת הכלל והפרט, על קברו של אותו גאון וצדיק, הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל שנודע בישועות גדולות ועצומות אשר מנוחתו כבוד בעיר לונדון.

מדובר במסע ההיסטורי שיערך בשילוב הודיה על כל הטוב והחסד בהגיע מקום התורה הגדול ישיבת 'עטרת שלמה' לשנת הכ״ה להיווסדה, על הסייעתא דשמייא המופלגת והארת פנים שזכו היכלות התורה הללו.

ל'חדשות JDN' נודע כי את המסע ההיסטורי יובילו ראשי הישיבה, צאצאיו של ממייסדי עולם התורה הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, והגאון רבי שלום בער סורוצקין וראש הישיבה, הגאון רבי חיים פיינשטיין, יחד עם ראשי הישיבות לצעירים וראשי הכוללים שע"י 'עטרת שלמה'.

עם נחיתת הרכבת האווירית הכבודה בלונדון, תערך עבורם מסיבת קבלת פנים מיוחדת ע"י רבני נגידי וחשובי אנגליה היהודית, כאשר לאחר מכן יצאו הנאספים כולם לציון שבפרברי העיר למעמד תפילה מיוחד ומרגש ברוב עם, להודות להלל ולשבח על העבר, ולבקש על העתיד.

מהוועד המארגן נמסר כי כלל התורמים למגבית 'מצילים את עולם התורה' למען ישיבת 'עטרת שלמה', שנערכה בדיוק בשנה שעברה שיפנו למוקד השמות, יוזכרו לברכה והצלחה, רפואה וישועה, נחת מהילדים זיווגים ופרנסה.

ציונו הקדוש של הגר"א גורדון ידוע כמקום המסוגל לישועות מעל דרך הטבע. במשך שנים רבות נכדיו עולים לציון הקדוש ומעתירים שם בתפילה ורואים ישועות גדולות. בקרב בני המשפחה מסתובבים מפה לאוזן לא מעט סיפורי מופת מפעימים על מי שעלו לציון הקדוש בעת צרה וצוקה שפכו צקון ליבם בתפילה ובתחנונים אצל הסבא הגדול.

לאחרונה החלה השמועה להתפשט בקרב מעגלים נוספים, ויהודים מכל רחבי אירופה היהודית החלו נוהרים לציון הקדוש. בשנה האחרונה אף אורגנו הסעות בכל ראש חודש לציון הקדוש מהריכוזים היהודיים באנגליה, מלונדון ממנצ'סטר ומגייטסהד, ואף מאירופה היהודית כולה. בתקופה האחרונה התפרסמו בעיתונות היהודית באירופה לא מעט סיפורי מופת על יהודים שזכו באופן פלאי לישועות גדולות, אצל מי שמסר נפש על התורה, כפשוטו ממש.

סיפור פטירתו של הגר"א גורדון הוא טראגי ביותר וקשור בסיפור הישרדותה של ישיבת טלז המעטירה. בשנת תר"ע, כאשר ישיבת טלז נקלעה לקשיים, יצא ראש הישיבה הגר"א גורדון במסירות נפש ממש, למסע מיוחד באירופה להצלת הישיבה. תוך שהוא מסב במסיבת אלופי וגדולי העיר, שנתאספו אליו לטכס עצה, קרס תחתיו ונסתלק בחטף לבית עולמו כשהוא בן 69 שנים ובשיא כוחו.

אירופה היהודית הוכתה בתדהמה, ובהלווייתו, שכמותה לא נראתה עד אז באנגליה היהודית, נטלו אז לדברי רבי זלמן סורוצקין, כ-70 אלף איש, ובתוכם רוב ככל רבני אנגליה והסביבה. הספדו של הגאון רבי שמואל יצחק הילמן, לימים חבר ביה"ד בלונדון, התפרסם אז בכל העולם היהודי. הוא קרא על הנפטר את דברי יוסף הצדיק: "כי גנוב גונבתי מארץ העברים – וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור" קרא הרב הילמן והמשיך: "התגנבתי מרוסיה – שם רוב היהודים, ועוד לא הספקתי לעשות כאן כלום למען התורה רק שמו אותו בבור, בקבר", וגעו כל העם בבכייה.

הקהילה בלונדון הקצתה לו חלקה מיוחדת ואהל מיוחד על קברו. בהספדים שנערכו בימי השבעה והשלושים עוררו את הציבור עבור ישיבת טלז, ונאסף אז סכום רב לפרוע את חובותיו להחזיק את הישיבה.

כאמור, ראשי ישיבת עטרת שלמה הגרש"ב סורוצקין והגרח"מ אוזבנד הם נכדיו של הגר"א גורדון, והמעמד המיוחד הוא חלק מסדרת אירועים מיוחדים שיצוינו ברחבי העולם היהודי לציון חצי יובל לישיבת 'עטרת שלמה' שממשיכה את שושלת טלז.