כתקנת האריז"ל ותלמידו, וכמסורה המקובלת מדור דור, התקיים בישיבת מקובלי ירושלים 'אנשי מעמד', מעמד נשגב ונורא, של תיקון השובבי"ם לכפר על בני ישראל.

לכפר על בני ישראל! מאז תקנת האר"י הק' ועד עצם היום הזה: תיקון השובבי"ם בישיבת המקובלים 'אנשי מעמד'!

התיקון הידוע נערך בתום ימי השובבי"ם, זמן נשגב בו תרעין פתיחין להעביר חטאים ולהשפיע חסד ורחמים לנבראים. התיקון הקדוש נתייסד על ידי האר"י הקדוש, והוא מכוון ומסוגל להעלות ארוכה לפגמי הנפש, ולהלבין כשלג חטאים. עריכת התיקון עוברת במסורה מדור לדור, ונערכה השבוע בישיבת המקובלים "אנשי מעמד" שבירושלים על ידי מקובלי הישיבה אשר במשך כל ימות השנה סופגים בתוכם רבבות שעות לימוד וייחודים נוראים העוברים איש מפי איש מגדולי המקובלים בדורינו שקבעו מושבם בההיא אידרא לעסוק בתורת הנסתר, וממשיכים שפע רב לכל העולם כולו כפי שנתבאר בספה"ק – אשר עליהם ועל כמותם העולם עומד.

התיקון המיוחד נערך ביום חמישי לעת ערב, בהשתתפות עם רב מתלמידי הישיבה ומחוצה לה כאשר לפני העמוד ניגש מרן ראש הישיבה הגה"צ המקובל רבי אברהם אביש ציינוירט שליט"א אשר כל רז לא אניס ליה ופקיע שמיה בספריו הרבים בנגלה ובנסתר בהם שו"ע הזוהר והאריז"ל, בו נתחברו ונתאחדו הלכה וקבלה בשרשם המאיר בהם כאחד.

הקהל העצום קרא בהתעוררות ובבכיה את נוסח התיקון, כשבעת נעילת שער, נרעדו אמות הסיפים לקול השופר המפלח מחיצה של ברזל שבין ישראל לאביהם שבשמיים, להמשיך שפע ברכה מן שמיא וכל מילי דמיטב על כל קהל הקודש עם בני ישראל די בכל אתר ואתר.