כבר סיים הרמ"א זצוק"ל בסימן תרצז שבאדר יש לחוש למחמירים החיוביים וטוב לב משתה תמיד