.

במשך ימי השבעה לאישה הצדקנית והצנועה, צופיה הליכות ביתה, לתורה ולחסד, אצילת הנפש והמידות, אשת חיל עטרת בעלה, מרת סולטנה כהן ע"ה רעיתו של הרה"צ רבי יוסף כהן זצ"ל רב בית הכנסת לעולי אירן ומדמויות ההוד הוותיקות שבעיר שדרות, פקדו את בית המשפחה בשדרות רשימה של רבנים אישי ציבור ועמך ישראל שהביעו את כאבם על האבדה הגדולה.

מבין בניה, הגאון רבי ציון כהן רבה הראשי של "אור יהודה" ונשיא מיסד מכון "דורות"- 'הלכה רפואה ותמיכה לחשוכי ילדים' שרבני ערים, ודיינים רבים הגיעו לנחמו.

בימי השבעה העלו רבים סיפורים ועובדות על דמות גדולה זו והזכירו שהמנוחה ע"ה היתה מלאה ברעננות וחיוניות, היתה חכמה ומאירת פנים, שמחה לשמוע על נכדיה ונכדותיה שלומדים תורה ומתעלים בדרך התורה, תמיד היתה מעודדת אותם ושואלת בשלומם ומבקשת שיתברכו מהצדיקים והתלמידי חכמים. ביתה היה בית של חסד, בין המבקרים בביתה היו יתומים, משפחות שבורי לב ונדכאים שזכו לארוחה חמה ולדברי עידוד.

תמכה בלומדי תורה הרבנים והזכיר את מעשיי צידקות וחסד שעשתה כל ימיה, זכתה לגדל את ילדיה לאהבת תורה ותלמידי חכמים במסירות נפש עצומה עוד כשבקושי היה ניתן אז לראות בני תורה בשדרות. עוד ציינו את המסירות הגדולה של המנוחה ע"ה לבעלה הצדיק רבי יוסף זצ"ל במשך כל חייו כדי שיוכל לעסוק בעבודת ה' ללא הפרעה.