מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק הממשלתית לקיום ישיבות מועצה ברשויות המקומיות דרך וידאו או תוכנת Zoom. מדובר בהוראת שעה לחוק הרשויות המקומיות. הצעת החוק עברה פה אחד ותוקף הוראת השעה הוא עד לחודש ספטמבר הקרוב

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק הממשלתית שיזם שר הפנים אריה דרעי לקיום ישיבות מועצה ברשויות המקומיות דרך וידאו או תוכנת Zoom. מדובר בהוראת שעה לחוק הרשויות המקומיות בעקבות משבר הקורונה, לפיה ניתן יהיה לקיים ישיבות מועצה ברשויות המקומיות בתנאים מסוימים בדרך של היוועדות חזותית.

הצעת החוק עברה פה אחד. תוקף הוראת השעה הוא עד לחודש ספטמבר הקרוב, אך בכוונת משרד הפנים להאריך את תוקפה עד לחודש דצמבר, ובכך להיערך לאפשרות של התפרצות חוזרת וגל שני של נגיף הקורונה, שיקשו מאוד על כינוס ישיבות המועצה ברשויות המקומיות בשל המגבלות האפשריות.

לפי הוראת השעה שאושרה יוכלו הרשות מקומית לקיים ישיבות מועצה בדרך של היוועדות חזותית, בתנאים מסוימים, כאשר אין אפשרות מעשית לכנס את המועצה בשל ההגבלות שהוטלו בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. בנוסח שאושר נכתב כי "אם נדרשה רשות מקומית לקיים ישיבת מועצה על פי הדין החל עליה, ואין אפשרות מעשית לכנס את המועצה, ולאחר שניתנה חוות דעת של היועץ המשפטי של הרשות המקומית לעניין זה, תתקיים הישיבה בדרך של היוועדות חזותית, ובלבד שיתאפשר לכל המוזמנים לישיבה לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה במהלך הישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "על רקע התמודדות מדינת ישראל עם התפרצות נגיף הקורונה החדש ובשים לב להנחיות המחייבות שנקבעו לעניין מניעת התפשטות הנגיף ובהן ההוראה האוסרת התקהלות, ובעקבות בקשת השלטון המקומי לאפשר גם בתנאים אלה, שבהם אין אפשרות מעשית לכנס את מועצת הרשות כאשר הרכבה מונה למעלה מעשרה אנשים, לקיים ישיבה של מועצת הרשות המקומית, מוצע לקבוע כי הרשות המקומית תהיה רשאית, בתנאים שנקבעו, לקיים ישיבות מועצה בדרך של היוועדות חזותית ( (conference videoהנעשית בתקשורת בין כמה מוקדים באמצעות העברת תמונה וקול בזמן אמת."

סגן שר הפנים יואב בן צור הציג את ההצעה ואמר: "אין זה סביר שבמצב חירום בו מצויה כלל מדינת ישראל בשל נגיף הקורונה, הרשויות המקומיות להן חלק מהותי מהותי ומרכזי בהתמודדות עם המשבר, מנועות מלקיים ישיבות מועצה ובפועל מנועות מלקבל החלטות"

10 ח"כים תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדה המסדרת שתכריע היכן יתקיים המשך הדיון.