צפו משל חזק על אדם וחבירו ומעלת וכוונת ברכת כהנים והכנעת ג' התאוות מפי הרב דוד חבושה הי"ו