"אין עצה ואין תבונה נגד ה'" רק טיפש עוד לא הכיר בזה.