מוצעת מנהל מקרקעי ישראל החליטה על מפה חדשה ושוויונית למדיניות הנחות בקרקע, בהקצאות בפטור ממכרז, המתבססת על שקלול של קריטריונים סוציו-אקונומיים, שיעור הגירה, גידול האוכלוסייה ושיקולים ביטחוניים.

מועצת מקרקעי ישראל ‎קבעה רשימת אזורי עדיפות לאומית חדשה שתקנה הנחות של עד מאות אלפי שקלים על הקרקע בפריפריה.

קרא עוד:

[postim]

המועצה החליטה על מפה חדשה ושוויונית למדיניות הנחות בקרקע, בהקצאות בפטור ממכרז, המתבססת על שקלול של קריטריונים סוציו-אקונומיים, שיעור הגירה, גידול האוכלוסייה ושיקולים ביטחוניים.

שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אריאל אטיאס: "קרקעות המדינה נועדו לשרת את האזרחים ולא רק את הרווחים. מינהל מקרקעי ישראל נותן הנחות של מאות אלפי שקלים במחיר הקרקע כדי לעודד הגירה חיובית לפריפריה ולחזק את הישובים החלשים בנגב ובגליל. אנו מעריכים שהחלטה זו תביא לגידול בהיקף הזוגות הצעירים והמשפחות שירצו לקבוע את ביתם בפריפריה".

בנצי ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל: "אני מברך על החלטת מועצת מקרקעי ישראל שתסייע בהקלה על מצוקת הדיור, תוך יצירת תמריצים לאזרחי המדינה לעבור לישובים באזורי עדיפות לאומית, תגביר את הבנייה בהם ותסייע להעצים את חוסנם הכלכלי".

המועצה קבעה מדיניות אחידה ושוויונית למתן הטבות בקרקע. החידוש בהחלטה הנוכחית הוא בקביעת מדדים למדרג הישובים הזכאים להנחות באזורי עדיפות א' או ב' למגורים: אמנם ההחלטה הנוכחית מבוססת על החלטת הממשלה 1060 ונכללו בה רק רשויות שהממשלה הצביעה עליהם כבעלי עדיפות אולם דירוג הישובים לקבוצות א' או ב' נעשה הפעם על ידי המינהל על פי שקלול נתונים שונים ושוויוניים כגון: שיעור ההגירה, גידול האוכלוסייה, מדד פריפריאליות ושיקולים ביטחוניים.

כך למשל- מתוך רשימת הישובים המופיעים בהחלטת הממשלה נגזרו רק ישובים עירוניים במדד סוציו אקונומי 1-6 בלבד, ומועצות אזוריות כאשר בישובים במועצות אזוריות, המוגדרות כאשכולות סוציו אקונומיים 8-10 תוגבל ההנחה ל 50,000 ₪ הנחה למגרש.

גובה ההנחות:
מגורים:
בישובי קו עימות – ינתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים ושאינם מהוונים.
בישובי עדיפות א' – ישולמו בעת ההקצאה 31% מערך הקרקע.
בישובי עדיפות ב' – ישולמו בעת ההקצאה 51% מערך הקרקע.

הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה של ערך קרקע לא כולל פיתוח ומע"מ אשר יעמוד על 350,000 ש"ח כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על החלק שמעל 350,000 ₪ ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים.

לדוגמה, במקרה בו מדובר על מגרש בישוב באזור עדיפות לאומית א' (31%) שערך הקרקע שלו הוא 500,000 ₪ תינתן ההנחה עד לגובה התקרה (350,00 ₪) והתשלום על הקרקע יסתכם ב-245,000 שקל בלבד:

0.31*350,000 ₪ +0.91*150,000 ₪ = 245,000 ₪

בישובים הנמנים על אזורי עדיפות א' ו-ב', שאינם ישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול כמפורט לעיל המשתייכים למועצות אזוריות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל-50,000 ₪ ליחידת דיור (לפני מע"מ).

מסחר:
בהקצאת מקרקעין לבניה למסחר ישולמו למינהל דמי חכירה מהוונים מופחתים בהתאם להנחות במגורים.
הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 250 ₪ למטר, לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. על שווי הקרקע אשר עולה על סכום זה ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים.

תעשיה:
הקצאת מקרקעין לתעשייה ומלאכה ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בהתאם למפת אזורי עדיפות בתעשייה עפ"י החוק לעידוד השקעות הון , התשי"ט – 1959 כפי שתעודכן מעת לעת, כדלקמן:
ישובי קו עימות – פטור מלא מתשלום דמי חכירה.

איזור עדיפות לאומית א' –לפי חוק עידוד השקעות הון – 31% מערך הקרקע להקמת מפעל ולהרחבת מפעל.
איזור עדיפות לאומית ב' –לפי חוק עידוד השקעות הון – 51% מערך הקרקע בעת הרחבת מפעל קיים, תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בעת הקמת מפעל.

הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 300 ש"ח למ"ר לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. על שווי הקרקע אשר עולה על סכום זה ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים. בירושלים תוגבל הפחתת דמי החכירה למחיר תקרה של 1,000 ₪ למ"ר לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ.

תיירות:
בהקצאת מקרקעין לתיירות ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בהתאם למפות אזורי עדיפות בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות עפ"י החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959, כפי שתעודכנה מעת לעת, כדלקמן:

ישובי קו עימות – פטור מלא מתשלום דמי חכירה.
שאר היישובים במפות תיירות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון- 51% מערך הקרקע.

מקור: פתרונט הכל על נדל"ן לציבור החרדי