אכן אכשיר דרא.
יתברכו ממקור הברכות הגאון הרב פנחס פרידמן שליט"א וכל המסעיים על ההשקעה בלימוד והפצת תורת החסידות בטוב טעם בבינה ובהשכל בהוראתו והכוונתו של הרבי אדמו"ר מבעלז שליט"א אשר זאת המשכת החסידות לדורות הבאים שיבינו וילמדו את תורת רבוה"ק נ"ע ביתר תועלת.
אשריהם ואשרי חלקם בקירוב הגאולה .