למה לא כמנהג אבותיו? לפי בעה"ס מדליקים בנר הראשו בימין המנורה, ומהיום השני והלאה מעבירין את הבזיכין לשמאל המנורה ומדליקין מימין שלמאל.
כמו"כ למה לא בפתח דלת?