מוישה זעסט אויס גיט, בעסער וויא זומער און קאונטרי,