הרה"צ רבי נפתלי מנחם
ראוי לכל שבח ותהילה
תלמיד חכם ירא שמים עובד ה', ומסור לכל איש ישראל בכל לבו ונפשו
זכות אבותיו מסייעתו
להגדיל תורה ולהאדירה להרחיב גבולי הקדושה והחסידות