הרבי רגיל להניח תפילין בשאר שעות היום [וכנראה לתפלת מנחה]?