1000 בחורי איחוד בני הישיבות 'קהל פרושים' בכינוס השנתי וסיום הש"ס

כינוס אדיר ורב רושם התקיים בס"ד בשבוע שעעל"ט ליל שישי לס' ויקרא ע"י איחוד בני הישיבות דקהל פרושים ירושלים המרכז בתוכו למעלה משש מאות בחורי חמד בני עליה מופלגים ההולכים בדרך אבותינו ורבותינו זקני ירושלים של מעלה,
 • לא סתם ברכה זו גזירה לכל דבר ועניין

  תוכן מקודם

 • ודאי כל התורמים יזכו למידה כנגד מידה שצאצאיהם יהיו בריאים בנפשם

  תוכן מקודם

 • 31 יתומים נישאים בחודש תמוז

  תוכן מקודם

 • 12 יתומים זעקו השבוע ברוך דיין האמת וכעת הם זועקים אליך

  תוכן מקודם

כינוס זה הינו "כינוס השנתי וסיום הש"ס הנלמד ע"י כלל חברי האיחוד", אשר היה מתקיים כל שנה בחודש אב ועקב המצב של השנה שעברה לא התאפשר לקיימו בצורתו הראויה ונדחה עד עתה, ועתה הוחלט כשבוע וחצי קודם המעמד על עשייתו עם ריבוי ההכנות לימי הפסח הבעל"ט,

ואכן ההתרגשות הגדולה שאפפה את כלל חברי האיחוד בכל אתר ואתר היתה מעל ומעבר, וכגודל ההתרגשות כן גודל ההתארגנות אשר בזמן קצר הוצרכו לסדר את כל המעמד על הצהיו"ט,

ראשי החבורות ובראשם הרה"ג ר' חיים אורי רוטמן שליט"א, נטלו ע"ע את המשימה בארגון המעמד הכביר אשר רושמו יחקק בלבות חברי האיחוד לאורך ימים, ולאחר מאמצים ובירורים גדולים לסדר אולם גדול ומפואר אשר יאכלס בתוכו את כל חברי האיחוד נקבע המעמד באולם הגדול (ב' האולומות) והמפואר "דושינסקיא" ברמת בית שמש,

מפני קוצר הזמן לא היה שייך לשלוח הזמנות מפוארות לכאו"א וע"כ נתפרסמו הזמנות כלליות בימים הראשונים דביה"ז אשר בהן מכונסין כלל חברי האיחוד בארבע 'ישיבות בין הזמנים' המפורסמות לתהילה בקול התורה המהדהד בתוכן אפי' בימים המלאים בטרדות החג עם מודעות מיוחדות על גודל יקרת המעמד בקידוש שמו יתברך בהתאסף ראשי עם – עם חלקי הש"ס המחולקין בכדי שיסיימו כ"א את חלקו,

כמו"כ נשלח הזמנה אישית מיוחדת לכאו"א בהודעה טלפונית מלווה בשירות ותשבחות לבוית"ש

ובהגיע היום הגדול יום ה' אורגן ע"י הועד המארגן את המעמד, מערך הסעות מבתי המדרש דקהילתינו הקדושה ברחבי הארץ, ירושלים, בית שמש, ביתר, ברכפלד, בשעות אחה"צ בכדי שיוכלו להגיע למעמד הגדול בזמנה, בקדושה ובאיחוד החברים,

ובשעה היעודה בשעה 7 כולם נקבצו ובאו למעמד האדיר, האולם נתמלא חיש מהר בבחורי החמד המעמד התחיל בתפילת ערבית בהתלהבות כדרכם של 'פרושים'

לאחמ"כ נטלו כל הציבור ידיהם לסעודת מצוה לגמרה של תורה לסעודה ע"ג שולחנות ערוכים אשר הוכן ע"י הועד המארגן ברוב פאר והדר, ונמסרה התנצלות מטעם הועד על כי הוכן רק כ 400 מקומות ישיבה כי לא העלו בדעתם את ריבוי המשתתפים שעלה ללמעלה מ 500 בחורי האיחוד ובס"ד סודר במקום עוד מקומות לרווחת המשתתפים

לאחמ"כ קידם הציבור בשירה וזמרה את ראשי ורמ"י הקהילה ואיחוד בני הישיבות ובראשם מורינו ורבינו הגאון האדיר ר' יהושוע דוד טורצין שליט"א אשר טרחו להגיע למעמד הגדול לחזק ולרומם את כלל חברי האיחוד בדרך אבותינו ורבותינו נ"ע,

מנחה המעמד ה"ה ראש כלל החבורות הר"ר חיים אורי רוטמן שליט"א קידם בברכה את כלל חברי האיחוד בני העליה בחורי החמד אשר נתקבצו לשמוח בגיל ורנן לגמרה של תורה ועל גודל התעלותינו בחבורה קדושה זו ד"איחוד בני הישיבות" , וגודל הצלחתה הוא מכח המלאכים המכים על קדקדם ואומרים גדל שהמה רמ"י הועד הרוחני של האיחוד ראשי הקהילה שליט"א וכיבד את מורינו ורבינו הגרי"ד שליט"א לסיום הש"ס ולאחמ"כ לפאר את המעמד בדברות קדשו,

מורינו הגרי"ד שליט"א פתח בנאומו בדברי התרגשות עצומים, על כי זכינו להתקבץ יחדיו לאחר שנה לא פשוטה שעברה, בקיבוץ מובחר כזה אשר כולם כולם ממש בני עליה וחפצי קרבתו ית"ש, מי מילל ומי פילל כזאת ודמעות מלאו עיניו, לאחמ"כ חיזק את חברי האיחוד בדברים חוצבים להבות אש על חיזוק על גודל מעלתה של תורה בטהרה מתוך פרישות מהבלי העולם הזה והאמונה בהשי"ת המגעת מתוך התורה ולאחמ"כ יצא הציבור בריקודין של תורה לגמרה של תורה וליוו את רבינו הגרי"ד שליט"א.

אחריו נשא דברים אורח הכבוד הגה"צ ר' בנימין פינקל שליט"א משגיח דהישיבה הגדולה "מיר" ירושלים בגודל מעלת הפרושים ואנשי ירושלם של מעלה, וסיפר איך שבלמדו בחיידר בעץ חיים סיפר הצדיק ר' אלימלך חאשין זצ"ל ללמד את סיפור יציא"מ וראו איך שחי עם האמונה בחוש ונכנס לעצמותינו וכן בשאר הליכותיהם בקודש, וב"ה זכו שצאצאיהם ממשיכים בדרכם בעמל התורה והירא"ש, כן המשיך בדברי חיזוק לקראת ימי הפסח הבעל"ט שהן ימי הכנה לקבלה"ת ויחד בא החיזוק באמונה,

דברי הודאה מיוחדיו נאמרו ע"י הרה"ג ר' אליעזר ליפא רוטמן שליט"א מרו"מ הקהילה בה נתן דברי שבח והודאה להשי"ת על שב"ה צאצאינו זוכין לגדול בכזו רוח רוח של תורה וירא"ש ודקדוק ההלכה, כן הודה באופן מיוחד להרה"ג ר' חיים אורי רוטמן שליט"א ראש איחוד בני הישיבות אשר ימים ולילות מוסר נפשו לכלל בחורי ובוגרי האיחוד, ואף אם היו נוספים שעות ביום יותר מכ"ד, היה גם מוסרן למען הבחורים,

לאחמ"כ נתכבד הגאון ר' משה ברוורמן שליט"א מראשי ורמ"י הקהילה בדבר ה"ועד הרוחני" בו הביע את התפעלותו מעדינות הבחורים וחידד את יסודות קהילתינו שכל כולן הוא רק רצון השי"ת עמל התורה ודקדוק ההלכה ופרישות מהבלי עוה"ז – והעיקר השמחה בעשייתן בנעימות כי מובן לכ"א ההבל שבהבלי העולם עד כי ביום במשקפיים כבר חוזרים לדור החזו"א מכח שאין להם מה להמציא, ואנן בני מלכים אנן, והעצה בחיזוקו הוא ע"י העמדת דמות דיוקנן של אבותינו מול עינינו,

"דבר האיחוד" מסר ראש כלל האיחוד ה"ה הרה"ג ר' חיים אורי רוטמן שליט"א בה הביע בדברים קצרים את רגשותיו המציפות שאין שום כלי מכלים שונים אצל אף א' מבני החבורות ועיקר הניסיונות אצל הבחורים הוא במושגים נעלים בכוונה בתפילה ובהגעה בזמן וכדו', כן הודה לכל ראשי החבורות המוסרים מזמנם ומכוחם למען הבחורים שלא עמלק"פ ושמחים ומצפים לביאת כל בחור וכו'.

לאחמ"כ נערכה ההגרלה הגדולה בזכיית כובעים וחליפות וכדו' לבחורי החמד בני העליה שלמדו הרבה שעות רצופות בימי ביה"ז דהאי שתא כששאר החברים זכו בזכייה העיקרית בלימוד התוה"ק בימים שנחסר הרבה תורה בעולם.

לאחמ"כ בירכו בהמ"ז וכלל חברי האיחוד פצחו בשירה וזמרה למשך לשעה ארוכה להודות ולהלל להשי"ת על זכיתינו ואושרינו ולגמרה של תורה,

כמו"כ חילקו במעמד את ה"קובץ פארי ירושלים" חלק כא' שבו ערוכים חידו"ת בהרבה עניני הש"ס מהבחורים החשובים ני"ו ובראשי משפיעי האיחוד

הבחורים יצאו מהמעמד הגדול מעידין על גודל החיזוק אשר יוסיף לחזקם בתורה ובדרך אבותינו ורבותינו זקני ירושלים של מעלה, עוד רבות בשנים בכל סוגי הזמנים.

כתבות קשורות

מעמד נדיר: האדמו''ר מקוסוב ארה"ב ערך את מעמד הישועות באתר שילה הקדומה
מחדל: הרופאים שחררו אותו לביתו, ואז הוא התמוטט
ממונסי, לונדון וויליאמסבורג: אלה שמות הבחורים שנהרגו בהתרסקות המטוס
אֲבָרֲכָה אֶת ה' בְּכָל עֵת • הרב פנחס זביחי • צפו
חג בחב"ד: אלפי חסידים יחגגו מחר בכותל הכנסת ספר תורה
כולם, חוץ מהערבים ומרצ: חברי הכנסת נגד החרם של בן אנד ג'ריס
מזג אוויר משוגע באיטליה: "ירד ברד בגודל של כדורי טניס" • צפו
טרגדיה בהרי הקרפטים: מטוס קל התרסק; 3 בחורי ישיבה נהרגו • צפו בזירה
נְצֹר לְשׁוֹנְךָ • שמירת הלשון היומי עם הרב מאיר נעמן
השרה "מכחישת הקורונה" מגיבה: משרד הבריאות עסוק בהשמצות והכפשות
מסכה כפולה וחיסון שלישי: הסיבה האישית של נתניהו לפחד מהקורונה
אבוטבול הקריא בכנסת את מכתב נשיא המועצת נגד הממשלה • צפו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן