ועידת "נדברו" לכלל אברכי חסידי זוטשקא בארה"ק

ועידת "נדברו" לכלל אברכי חסידי זוטשקא בארה"ק בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א  
 • "הם עברו מספיק בחיים, תעזרו לי לשמח אותם" ברכי מתחננת לעזרה

  תוכן מקודם

 • "אמא, מי יברך אותנו בערב יום כיפור?" יתומי משפחת טימסיט מסרבים להינחם

  תוכן מקודם

 • 8 ילדים מבקשים עזרה: נשארנו לבד בלי אמא

  תוכן מקודם

 • איך מזהים השקעה שווה ולמי אסור להשקיע?

  תוכן מקודם

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו

בשעות הצהרים המוקדמות של יום שלישי יום שנכפל בו כי טוב י"א מנחם אב, החלו לבוא אל מלון ציפורי בכפר בקיבוץ חפץ חיים אשר נשכר במיוחד למען מטרה נעלה זו ,כלל אברכי חסידי זוטשקא, אשר התקבצו מכל קצוות הארץ למען המטרה הנעלית לידע ולהיוודע כיצד יוכלו להתחזק להידבק וללכת בדרכו המאירה של מנהיגם ראש העדה כ"ק האדמו"ר  שליט"א

דל הנייר וחיוור הדיו מלתאר עלי חרט את קרני האור שהפציעו והאירו כשחר אורם ביום זה – בבחינת מי האיש החפץ חיים יבוא כאן לראות טוב, ונתקיים בו במלואו וירא את האור כי טוב.

בהתאסף ראשי עם זקנים עם נערים חסידים ואנשי מעשה, לצד בעלי בתים יראים ושלמים, תלמידי חכמים ומורי הוראה ראשי ישיבות וחכמי תורה, לצידם של כל  בני ציון המסולאים בפז שזכו לדרוך על מפתן אבות החסידות זיעוכי"א ולהבדלחט"א כ"ק האדמו"ר שליט"א.

מה גדולה היתה השמחה ואם בפסוק נאמר "וראך ושמח בליבו", הרי שכאן פרצה השמחה את גבולות הלב והרנינו כל ישרי לב יחדיו  בראותם יחד צבור כה נעלה ונכבד כולם נקבצו באו לך תחת ההגדרה שהוגדרה התכנסות זו ל"חוסים בצל הקודש".

ראשית הוגשה ארוחת צהרים ערוכה בטוב טעם למען יוכלו לדון בשלל הנושאים שלשמם התכנסו בכובד ראש.

בטוב וטעם ודעת נפלא ביותר פתח והנחה את ההתכנסות מתחילתה ועד סופה הרב נחמן גרוסמן שליט"א שזכה להסתופף בצילו של האדמו"ר בעל הנחל יצחק מזוטשקא זיעוכי"א, ובמלאכת אומן ריתק במשאו את הציבור שנאלמו דום כאשר הכניסם לאטמוספרה ולאוירה שנשמו אצל רביה"ק זיע"א, וקלעם כענף עץ עבות עם האויר שזוכים בני חבורתא קדישא הדין לנשום כיום בחצרות קדשינו. את השבתות הלוהטות אש שהיו מקדם, וממשיכות ומתעצמות כיום בעבודת הקודש בחצר זוטשקא. עדי כי העיר אהבת קדומים ובהארתו במתק לשונו האיר עיני המשתתפים איך שהולכת ונשזרת שלשלת הזהב בדרך הסלולה מרבוה"ק למעלה בקודש  עד היום, והלכה כבית הלל בבחינת מוסיף והולך ואור …

לא היה שייך להסתיר את שביעות רצונם ואושרם של כל המשתתפים על שזכו להיות בחבורתא קדישא הדין, ובהתחדשות נעורים כנשר היה נדמה כי נעשו כולם כבריה חדשה ונאספו שמה כל העדרים לשתות מים חיים מן הבאר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם, והיה נדמה כי לרגע זה לבד היה כדאי יום גדול זה וכבר השיגה ההתכנסות את מטרתה.

ואולם מה נהדר היה מראה כהן בהופעתו המאירה של כ"ק האדמו"ר שליט"א באולם ההתכנסות, וכטל תחיה הרעיף על כל באי הקורה הק' בבחינת "בעי למחדי בבנוהי",  ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם אשרי עין ראתה זאת.

במשא רווי מקורות מראשי ומאורי ומייסדי שיטת החסידות לימד את העם דעת הגאון הגדול הרב מרדכי גלבר שליט"א רב דחסידי מונקאטש ומגדולי מורי ההוראה בבית דינו ונכדו חביבו של מרן בעל ה"שבט הלוי זצוק"ל, כאשר ביאר בארוכה את שממון העולם שהיה כולו כמדבר שממה עד שבאו המאור הגדול מרן הבעש"ט ותלמידיו זיעוכי"א והאירו את לעולם כולו וליושביו.

כשולחן ערוך ומוכן השביע נפשות שוקקות כאשר המשיך לבאר את מסכת חייו של איש ישראל ההולך ומתווה את חייו בכל צעד ושעל בדרך הסלולה שסללו מאורי העולם, והנחילום מדור לדור ע"י תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בבחינת איש מפי איש עד היום הזה, כמה נעלים חייו של החסיד וכמה רצויים מעשיו ועד כמה אושרו גדול בבחינת טעמו וראו כי טוב ה' אשרי הגבר ילך בדרך המלך זו.

ומאידך הסכנה האורבת על כל צעד ושעל בדרכי החיים  המלאים בורות ופחתים וכל מיני מזיקים שהשמירה הגדולה ביותר היא דרך המלך זו. ואולם כאן הבהיר מפי ספרים וסופרים כי טעות גדולה מאד לאזור אומץ בנפשו לדעת להבין דרך זו עפ"י ספרים ללא מנהיג ומדריך וללא הכנעה והתבטלות לעמוד הענן המיישר עקלקלות ומחליק הדורים.

כאן לא עצר בנפשו והסעיר בסערת לב כל המשתתפים על הזכות העצומה להסתופף בצל איש אשר רוח קדושה וטהרה בו, ולהיות נמנה על עדה קדושה שמלכה בראשה כמלאך המכה על קדקדו של כל אחד ואחד ומעורר לב העם לעבודת ה', לשבתות וימים טובים בבחינת מעין עולם הבא, לעתות רעוא דרעוין אשר ישובבו כל לב שאם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, לזמני קודש כשובבי"ם ו'ספירת העומר' אשר משמעות עליונה ומיוחדת להם בחצרות זוטשקא, בהדגישו כי גם במצב אשר לפעמים נמצא האדם בסכנת אבדון רוחני אך אם רק נזכר בצורת קדשו של רבו ואשר על עדתו הוא נמנה, ינצל מכל רע ויציל נפשו ונפשות זרעו אחריו לאור באור החיים.

כאן הגיעה ההתכנסות אל פסגתה כאשר התאפשר לכלל אנ"ש שיחי' זקנים עם נערים לבוא ולהעלות כל משאלות ליבם ותמיהות נפשם הכמוסה בעבודת השם, אמר באהבה, שאל בני ככל אשר תאווה נפשך, ובזיו הנסוך על פני מלך כ"ק מרן עטרת ראשינו אדמו"ר שליט"א ברדתו מן ההר אל העם להשיב לשאלותיהם בחן מיוחד שהיה נסוך על פניו בבחינת מאן דיתיב עם מלכא כל מאי דבעי שאיל ויהיב ליה [זוה"ק פר' צו], על חוקי האלוקים ועל תורותיו ולהורות את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

שאלו העם ודרשו איש איש בשאלתו ומשאלתו להאיר עיניהם וליישר נתיבתם מי בדרכי עבודת ה' ומי בדרכי החינוך ומי בהנהגות טהורות, ומי בהכנות לימים הק' הבעל"ט, אשר חוט השדרה של כל השאלות העידו על כי נאספו כאן אנשים שהמכנה המשותף בין כולם הוא השאיפה לחיים רוחניים ונעלים, וכל מאווים ומשאלותם הם חיי תורה ועבודה חיי קדושה וטהרה באופן נעלה ביותר.

כמים קרים על נפש עייפה היו תשובותיו אחת לאחת כולם נתנו בתבונה ובדעת מרועה אחד, מלאים זיו ומפיקים נוגה, כאשר כל תשובה מסתייעת במאמרי רבהו"ק אבות החסידות, ובעובדות והנהגות מרביה"ק בעל הנחל יצחק ובעל הנזר דוד זיעוכי"א, וכנחל נובע אשר לא יכזבו מימיו  הנחיל את העם דעת, ולימדם דעה ובינה במגוון נושאים העומדים על הפרק בחיי בני חבורתא קדישתא הדין.

במשך כשעתיים שמו העם אזניהם כאפרכסת לשמוע דבר ה' והיה נראה בעיניהם כדקות מועטות עד כי התקשו לסיים תענוג רוחני זה מעין עולם הבא ונדמה כי אילולא מגבלת השעון והזמן היו יושבים שם עד אור הבוקר.

כאן התחלקו המשתתפים לשלוש קבוצות לפי שכבות גיל לדו שיח בין החברים, אשר העלו נושאים שונים ומגוונים למטרה הנעלה פיתוח וביסוס מוסדותנו וקהילתנו לשם ולתפארת.

וכמעשהו בראשונה היה קשה מאד להפסיק מעמד זה בכדי לעבור לסעודת המצוה שהוכנה וסיכומיהם הוכרזו בסעודת המצוה שלאחר מכן סביב שולחנות ערוכים כיד המלך לכבוד סיום מס' שבת שנלמדה בלימוד העמוד היומי הנלמד ע"י חסידי זוטשקא בהוראת כ"ק האדמו"ר שליט"א.

במשא המרכזי עמד כ"ק האדמו"ר שליט"א על הזכות  העצומה בלימוד זה כ"עוה"ב מסכתא" והביע משאלתו להוסיף ללימוד זה את החלק של אליבא דהלכתא

כמו"כ עמד על מה דמתאמרא מהרה"ק הרר"ב ממעזיבוז זי"ע על המשנה בסוף שבת מי שהחשיך נותן כיסו לנכרי וכו'. "מי שהחשיך" היינו שחשכה עליו נשמתו ל"ע, עד ש"נותן כיסו לנכרי" היינו שמוציא ממונו ל"גויישע זאכן ל"ע. או ש"מניחו על החמור" היינו שמוציא ממונו על דברים חומריים וגשמיים. בסוף הוא "מגיע לחצר החיצונה", היינו לדרך כל האדם, "נוטל את הכלים הניטלים בשבת" היינו שנוטל עמו מצוות ומעשים טובים הנצרכים ליום שכולו שבת, "ושאינן ניטלין בשבת" היינו שאר הדברים הגשמיים, "מתיר את החבלים והשקים נופלים מאיליהן", שמאלו לא נשאר מאומה.

והרה"ק מזלאטשוב זי"ע אמר שהתורה מתחילה ב"כלים" – "חושך על פני תהום" ס"ת כלים, ומסיימת ב"כלים" – "משה לעיני כל ישראל" ר"ת כלים. ויתבאר שלפני לימוד התורה הוא בסופי תיבות מפני שהיה בבריאה שבירת הכלים. ואחר שלמד האדם ניתקן השבירה ע"י לימודו, ונעשה בראשי תיבות. עכדה"ק.

והנה אחז"ל ד"לעיני בני ישראל" זה שבירת הלוחות. ויתבאר בעז"ה דפעמים שגם בלימוד התורה עצמה יש מצב של שבירה וירידה ושיכחת הלימוד, שמתבונן בעת סיום המסכת בשברון לב שלימודו לא היה בדרגה הראויה, ומ"מ זה מקום להתחזק שמעתה יהיה באופן התיקון הבדרך טוב ונעלה יותר.

ויעזור ה' שנזכה ללמוד במחזור השלישי את מס' שבת ביתר שאת ועוז, ומי שיכול יוסיף גם בלימוד אליבא דהלכתא, ונזכה בזכות זה להיוושע בתשועת עולמים וליום שכולו שבת וקדושה ומנוחה וברכה לחי עולמים.

עם סיום דברות קודש הושלך הס בקרב הקהל וכ"ק האדמו"ר שליט"א החל לומר את הקטע האחרון שבמסכת שבת ואחריו את ההדרן. ההתרגשות גאתה לשמע אוזן "הדרן עלך מסכת שבת ודעתן עלך". 'זה היום שקיווינהו ראינו' – הייתה ההרגשה בלב כל אחד. רחשי הלב המו ושמחת התורה הציפה את הכל.

אחר אמירת הקדיש פצחו חבר המנגנים בשיר ושבח לאלקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו את תורתו חמדה גנוזה מבית שעשועיו. תבערת יקוד אש יקוד שמחת התורה פרצה במלוא עוזה ולבבות הקהל ניתרו, רוממות קל בגרונם לשורר שירה לכבוד נותן התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. עוז וחדוה במקומו, יחד זקנים עם נערים כל קהלא קדישא ששו אלי גיל בריקודי קודש שהניעו אמות הסיפים לקול המון חוגג – הבו גודל לאלקינו ותנו כבוד לתורה.

לאחר ריקוד של מצוה לכבוד התורה עברו לברכת לחיים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואזי הוכרזו מסקנות הדו שיח וההתכנסות להגביר חיילים בעבודת ה' עפ"י הדרך שאנו זוכים לקבל, ולנצל היטב את האור הגדול שאנו זוכים לו, והובעה משאלת לב כולם להתכנס עוד ועוד ברוח זו שהיא מעין עולם הבא.

לאחמ"כ פתח את המחזור החדש במסכת שבת הרב רבי שלמה אלעזר ברכר שליט"א המשקיע רבות למען לימוד "העמוד היומי במסכת שבת".

בתחושת לכידות ואחדות השורות, התפזרו האברכים לבתיהם, כשהם טעונים בכוחות רוח ונפש להמשיך ולהוסיף חיל במסירות ונאמנות ובהתמודדות למעלה מדרך הטבע, בכדי לגדול ולגדל ולחנך בסייעתא דשמיא את דור העתיד לתפארת ולשם ולתהילה, בדרכו הצרופה והבהירה של כ"ק האדמו"ר שליט"א, כאשר כל קהלא קדישא עומד ומודה למנכ"ל המוסדות הרה"ח רבי יוסף פפר שליט"א על שהטריח עצמו והשקיע רבות למען יוכל לצאת לאור כינוס לצדיקים זה אשר נאה להם ונאה לעולם.

כתבות קשורות

מסירת רצונות מביאה הגנה מושלמת של הבורא • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
הגאון רבי יעקב הלל בנענועים • גלריה
סֻכַּת שְׁלומֶךָ • האדמו"ר ממשכנות הרועים בביקור אצל גאב"ד ירושלים
בְּנֵה בֵיתְךָ כְּבַתְּחִלָּה • האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים בתפילה מול מקום המקדש
וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן • שמחת בית השואבה בחצה"ק בעלזא
"כל הנערים": עשרות אלפי שקיות פאקלך לילדי ירושלים • תיעוד
חֲסִידִים וְאַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה הָיוּ מְרַקְּדִין • שמחת בית השואבה בחצה"ק תולדות אהרן
מדוע עושים זכר לענני כבוד ולא למן והבאר • הרב יוסף חיים אוהב ציון
נשיא המדינה בביקור חג אצל הראשל"צ • תיעוד
כל הארץ לולב: תיעוד מרגש מהנענועים של עמך בית ישראל
נשיא המועצת: "הקב"ה פורע מאיתנו שלא עשינו לכבודו מספיק"
תעלומה בחופי הים של ישראל: מה גרם לפתיתים של שלג שחור? • צפו
בית הכנסת שבנה האב השכול נשרף; חשד להצתה של ערבים • צפו
ביטקוין, P2P ובורסה: הצעירים החרדים שסוחרים בשוק ההון • פרק שני
הישועה במקום הכי לא הגיוני • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
אוֹצְרוֹת הַחֵן • וזאת הברכה • מתורת רנ"ג ויינטראוב זצ"ל
מצות סוכה גדולה ועצומה לאריכות ימים • הרב פנחס זביחי • צפו
הרמב"ם היומי • הלכות בית הבחירה פרק ב' • צפו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו