עם מלאת 70 שנה להסתלקותו כ"ק הרה"ק בעל ה"אהל משה" זי"ע ממאקאווא תתקיים התוועדות עולמית בחודש סיון • בסימן "לקץ שבעים נושעתי" • בראשות כ"ק האדמו"ר גאב"ד מאקאווא שליט"א • שבת המתאחדת בעיר מאקאווא

ההתוועדות העולמית של קהילת מאקאווא בהונגריה, במלאות 70 שנה להסתלקותו של כ"ק הרה"ק בעל ה"אהל משה" זי"ע, רבה של העיר מאקאווא והגלילות ומגדולי צדיקי הונגריה בדור הקודם שלפני החורבן, הידוע בכינויו בעל ה"אהל משה".

בימים אלו החלו ההכנות למעמד "לקץ שבעים נושעתי" שיתקיים ביומא דהילולא קדישא על ציונו של האי סבא קדישא הרה"ק ה"אהל משה" זי"ע. בעת רצון זו נאמרים פרקי התהילים בהתרגשות רבה. אשר ידוע שרבים נושעו בזכות תפילתם במקום כבחיים חיותו שרבים זכו לראות אותות ומופתים בקודש פנימה.

יצוין, כי מדי שנה פוקדים המונים את ציונו הק' של בעל ההילולא זי"ע ומעתירים בתפילה לישועת הכלל והפרט ורואים ישועות גדולות לאחר תפילתם במקום קדוש זה, וכמו שכתב בעל ההילולא זי"ע בצוואתו הק' "מי שיבוא על קברי ויבכה בדמעות שליש שרוצה לשוב בתשובה בוודאי אסייע בידו. וכל מי שיעשה דבר לתיקון נשמתי אני מבטיחו שלא ילך מזה העולם בלא תשובה שלימה" (מובא בספרו אהל משה).

המעמדים רווי ההוד יחלו ביום חמישי י"ד סיוון וימשכו עד יום ראשון י"ז סיוון יומא דהילולא "שבת המתאחדת" תתקיים בבית המדרש העתיק ששופץ ושוחזר בשנת תשס"ב, ע"י הוועד העולמי של מאקאווא בראשות העסקן הרה"ח רבי דוד מארגאלי הי"ו מבני ברק.

"פעולת צדיק לחיים" תפילתו של בעל ההילולא זי"ע עשתה רושם והועילה ברכתו אשר בירך את קהל עדתו בעת הפרדו מהם בחמלה גדולה בהיותם בחרדה גדולה ופחד על העתיד בשנת תש"ד בחודש האחרון לחייו אז הבטיחם בברכה נאמנה "שינצלו לחיים" ! ואכן בחסדי ד' רובא דרובא מבני קהילתו ניצלו לחיים ויהי הדבר לנס!

קורות ימי חייו יסופרו בספר מיוחד "רועה נאמן" שנמצא בשלבי עריכה אחרונים ובו מאות הנהגות , סיפורי צדיקים שלהבת קודש.

שיאו של המעמד במעמד נורא הוד "לקץ שבעים נושעתי" יתקיים ביומא דהילולא קדישא בציון המצוינת בהשתתפות מנין רבנים הגאוה"צ שליט"א בו יוזכרו שמות הנצרכים לישועה לאחר אמירת כל ספר התהילים ברוב עם.

ראשי הוועד העולמי של מאקאווא נפגשו בימים אלו אם ראשי העיר מאקאווא עוזריו וצוות הבכיר של העירייה ומפקדי המשטרה המקומית שהבטיחו את שמירת הסדר בכל מהלך ימי ההתוועדות העולמית .

במשרדי הוועד העולמי בארה"ק ובארה"ב החלה ההרשמה ובין הנרשמים זקני וחשובי תלמידיו של הרה"ק ה"אהל משה זי"ע.