מועצת גדולי התורה שליט"א בקריאה נרגשת "אנו קוראים ברגע האחרון שלא לשנות את מערך הגיור ולא להביא למצב שהיהדות החרדית תיאלץ לנהל רישום ספר יוחסין דבר שיקרע את העם"

כהמשך לישיבת מועצת גדולי התורה שנערכה ביום רביעי בירושלים מתפרסמת בעיתון המבשר והמודיע קול קרוא מאת כ"ק מרנן האדמורי"ם חברי מועצת גדולי התורה שליט"א המביא את ההחלטות שהתקבלו בישיבה נוכח האתגרים העומדים כעת על הפרק בחיי היהדות הנאמנה בארה"ק, ובראשם חוק הגיור שככל הנראה יבוא להכרעה בשבוע הקרוב.

בראש ובראשונה מתייחסים חברי המועצת שליט"א נוכח המגמה המסוכנת הנמשכת כל העת במטרה לכרסם חלילה בכרם ישראל בדרך ישראל הצרופה מדור דור: "לדאבוננו קיימת מגמה בין אנשי השלטון לשלב את החרדים לדבר ה' במקומות שבהם יש סכנה של פריקת עול מלכות שמים ולצורך כך מחוקקים חוקים שונים ומורים הוראות שונות נגד הציבור החרדי הסותרים את הוראות תורתנו הקדושה, ומצד שני מציעים פיתויים שונים כדי להשפיע על אורח החיים של הציבור החרדי בדברים שהם נגד תורתנו הקדושה ונגד המסורת המסורה לנו מדור דור. ולצורך זה גם מרבים להצר את צעדיו של הציבור החרדי ומוסדותיו על כל צעד ושעל. כשכל אלו מונחים על ידי גופים רפורמיים המנסים לעקור את התורה הדת והיהדות ולהרוס כל חלקה טובה בכרם בית ישראל.

להלן מפרטים חברי המעוצת את דרישת היהדות הנאמנה בעת הזאת – נוסח הקול קורא

קול קורא

מאת כ"ק מרנן ורבנן שליט"א חברי מועצת גדולי התורה

בעזהשי"ת, ז' מרחשון תשע"ה לפ"ק.

לדאבוננו קיימת מגמה בין אנשי השלטון לשלב את החרדים לדבר ה' במקומות שבהם יש סכנה של פריקת עול מלכות שמים ולצורך כך מחוקקים חוקים שונים ומורים הוראות שונות נגד הציבור החרדי הסותרים את הוראות תורתנו הקדושה, ומצד שני מציעים פיתויים שונים כדי להשפיע על אורח החיים של הציבור החרדי בדברים שהם נגד תורתנו הקדושה ונגד המסורת המסורה לנו מדור דור. ולצורך זה גם מרבים להצר את צעדיו של הציבור החרדי ומוסדותיו על כל צעד ושעל. כשכל אלו מונחים על ידי גופים רפורמיים המנסים לעקור את התורה הדת והיהדות ולהרוס כל חלקה טובה בכרם בית ישראל.

לאור האמור, ולמען הצלת עולם התורה והיהדות החרדית בכלל, הננו מורים ודורשים כדלהלן:

על השלטונות לבטל לאלתר את חוק גיוס בני ישיבות וכוללים בכפיה.

הננו מורים לכל בני הציבור החרדי לא לשתף פעולה עם כל תוכניות הצבא למיניהן, לא להשתלב בשח"ר, שרות אזרחי, תנועות נוער למיניהן ושאר התוכניות שהצבא מציע לציבור החרדי, בכל אופן וצורה שהיא. ולא להתפתות לפיתויים הכספיים המוצעים בכל אלה, בטענות של פרנסה וכיו"ב.

אנו קוראים ברגע האחרון לגורמים האחראיים לפעול בכל כוחם שלא לשנות את מערך הגיור בארה"ק ולא להביא למצב שהיהדות החרדית בעולם כולו תיאלץ לנהל רישום ספר יוחסין באופן עצמאי דבר שיביא לקרע ולפילוג עמוק בעם ישראל.

אנו קוראים לגורמים האחראיים לפעול בכל כוחם שלא לפרוץ את חומות השבת בערים שונות, באופן של הפעלת מקומות ציבוריים תוך חילולי שבת המוניים באופנים שלא נעשו עד כה. ומורים לכל בני הציבור החרדי ללחום נגד תופעה זו בכל הדרכים העומדים לרשותם.

אנו פונים בזה לממונים על נושא הדיור בארה"ק לדאוג לצרכי הדיור של הציבור החרדי, בתנאים שהציבור יוכל לעמוד בהם. ולשלבם בכל ההטבות הניתנות לציבור הכללי לצרכי דיור. ומקוים אי"ה למנות ועדת עסקנים נבחרים לצורך מציאת פתרונות לדיור הציבור החרדי.

הננו פונים לרבבות עמך בית ישראל בקריאה: "עם ה' חזקו ונתחזקה". לימוד התורה וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה, הם חומת המגן לעם ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם אשר יעמדו בזמנים קשים הפוקדים את בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם לבטל מהם כל מיני גזרות קשות ורעות, ויש להתחזק עשרת מונים בלימוד התורה וקיום מצוותיה בטהרה, וכל דקדוקי ההלכה.

ואנו בתפילה ובקשה להשי"ת שיחיש לגאלנו ולהוציאנו מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול ונזכה שכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות, בביאת משיח צדקנו בב"א.

מועצת גדולי התורה