סיעת 'יש עתיד' העבירה בקריאה טרומיתהצע"ח הקוראת להרחיב את סל הפעילות של ועדת השמיטה ולכלול בה "פעילויות חינוך ותרבות לערכים הסביבתיים של שנת השמיטה" • ח"כ אשר: "ליבת הנושא של שמיטה הוא עניין הלכתי נטו ולא עניין של טקסים"

סיעת 'יש עתיד' אינה מוותרת וממשיכה ברמיסת כל זכר יהודי באופיה של המדינה.

הסיעה, באמצעות שלוחתה "התלמודית" ח"כ קלדרון, מבקשת לשתף בתקציבי השמיטה הזעומים, גם הוצאות תרבות וחינוך "תוך נתינת מקום וביטוי לערכים החינוכיים, החברתיים – כלכליים והסביבתיים של שנה זו."

כבר לפני כחצי שנה, בעת הדיונים הראשוניים על העברות תקציביות עבור היערכות לשנת השמיטה על מסגרת הגובה התקציב בשמיטות קודמות,התקוממה קלדרון וביקשה לנתב את התקציב למטרות של "חידוש רעיון השמיטה באופן שיהיה נאמן לדמוקרטיה לשוויון ולחמלה". באחת מהברקותיה ביקשה הח"כית המלומדת להכריז על הפסקת הדייג לשנה מתוך אותם 'ערכים הומניים'. ח"כ יעקב אשר תקף אז את הכוונה והבהיר כי  כי ליבת הנושא של שמיטה הוא עניין הלכתי נטו ולא עניין של טקסים.

קרא עוד:

[postim]

אולם כאמור, יש עתיד המשיכה במאמציה והעבירה היום בקריאה טרומית את הצעת חוק 'ועדת שמיטה ממלכתית'. עיקרי השינויים נוגעים לתיקון סמכויות הוועדה, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה. על פי יוזמי החוק מוצע להסמיך את ועדת השמיטה הממלכתית ליזום פעילויות ולקדם תכניות בהיבטים החינוכיים, החברתיים, הכלכליים והסביבתיים הקשורים בשנת השמיטה. בנוסף, מוצע להוסיף להרכב הוועדה עובד משרד החינוך, עובד משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עובד המשרד להגנת הסביבה, נציג מעולם היצירה והרוח ונציג מהארגונים החברתיים. על פי המוצע, יושב ראש הוועדה יהיה הרב הראשי המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל ויושב ראש נוסף אשר ייבחר מבין חברי הוועדה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשנת 2008 נכנס לספר החוקים חוק וועדת שמיטה ממלכתית (החוק עיקרי), שמטרתו הייתה להקים ועדת שמיטה ממלכתית, אשר תפקידה לסייע לממשלה בהיערכות מדינת ישראל לקראת כל שנת שמיטה. עם זאת, מלשון החוק עולה בבירור כי סמכויות הוועדה מצומצמות ומתמקדות אך ורק בהיבט ההלכתי – חקלאי של שנת השמיטה. מסקנה זו מתקבלת הן מנוסח הסעיף העוסק בסמכויות הוועדה והן מהרכב הוועדה הקיים.

בדברי ההבל טוענים יוזמי החוק כי בשנת השמיטה טמונים ערכים חברתיים וסביבתיים חשובים ביותר, ובעלי רלוונטיות לתושבי ישראל כולם. "התמקדות בהיבט ההלכתי- חקלאי בלבד מחטיא את מהות שנת השמיטה ואת ההזדמנות של מינופה לעשייה חברתית רחבה, בתחומים שצוינו לעיל. לאור האמור, ועל מנת לדאוג כי התכנים בהן תעסוק הוועדה והמלצותיה יותאמו לכל הערכים הטמונים בשנת השמיטה, ולכל אזרחי ישראל, מוצע לתקן את החוק הן בהרחבת סמכויותיה של הוועדה והן בכל הקשור בהרכבה, כך שיווצר האיזון הנכון בין ערכיה השונים של שנת השמיטה ויינתן מקום וביטוי לערכים החינוכיים, החברתיים – כלכליים והסביבתיים של שנה זו."

במצב החוק כיום, הוקצו לפעילויות הסברה כ-2 מלש"ח, ועוד 2 מלש"ח כתקציב מעמד ה'הקהל' שייערך במוצאי השמיטה, שאר מסגרת התקציב בגובה 100 מליוני שקלים מועברים להוצאות החתמה על היתרי מכירה של תוצרת חקלאית, אוצר בית דין וכן פעולות הסברה, הכשרה וימי עיון לפועלים בנושא. מתוך מטרה לסייע בקיום מצוות השמיטה.

התיקון החדש עלול לגרוע מהיקף הקופה המעמידה מלגות קיום למשביתי שדה וכרם, וקיים חשש כי תת-התקצוב החמור עשוי להכשיל חקלאים.

28 ח"כים תמכו בהצעה ושניים התנגדו והיא תועבר לוועדת הכנסת להכרעה היכן תוכן לקריאה ראשונה.