חשיפה ראשונה: יממה לפני תחולת פסק הדין הקובע כי עליהם לשנות את כינויים ל"באבוב 45", תיערך בחסידות באבוב עצרת ענק ובה תפורסם דעת גדולי ישראל בארץ הקודש המסכימים כי "פסק הדין תמוה" • הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א: הבד"צ לא יתערב בפסק אך מצוה על גדולי התורה והאדמו"רים שבאמריקה להשתדל גם היום לשלום"

דריכות בחסידות באבוב מאז הוכרז הבוקר כי ביום שלישי בערב יתקיים כינוס רבתי לחסידים, האירוע יתקיים בראשות כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א באולם ענק במלון ברוקלין מעריאט, ויורשו להיכנס אליו חסידי באבוב בלבד. הכינוס יתחיל בשעה 7:45, וההמונים ישונעו בתחבורה מאורגנת מבתי המדרש של החסידות בבורו פארק, וויליאמסבורג ומונסי.

כזכור, בשלהי חודש אב ניתן פס"ד בדין תורה בין שני החצרות בחסידות באבוב, ולפי הפס"ד על הצדדים לקיים את הפס"ד עד יום התשעים שחל ביום רביעי הקרוב. לקראת סיום תשעים הימים הוחלט על כינוס רבתי שיערך ביום שלישי בערב.

בו בזמן, מתפרסם היום מכתב גדולי ישראל הגאונים שרי התורה ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, המגדירים את פסק הדין "תמוה".

במכתב שכתב הגאון הגדול ראב"ד העדה החרדית שליט"א בעשי"ת לאחד מדייני באבוב, חיווה הראב"ד את דעתו, דעת תורה, על פסה"ד שהסעיר את הציבור החרדי בארץ ובעולם בשלושת החודשים האחרונים, לאחר בוררות שנמשכה והתארכה כמעט תשע שנים. הגר"מ שטרנבוך שליט"א השיב במכתבו שאחר ראותו את שטר הבירורין שכתוב בו שהצדדים הסכימו לפשר הקרוב לדין, תמה הראב"ד האיך הבי"ד נישל את צד האדמו"ר הגרמ"ד שליט"א מכל נכסי באבוב בעוד שפשרה היא "עד שליש", וגם השאירו הסכסוך בתקפו לנצח, הראב"ד הוסיף כי הוא קורא על כך "דבר שאותו צדיק מסר נפשו עלה ייכשלו בו זרעו?!", אחרי שהאדמו"ר הזקן רבי שלמה זצ"ל שהי' מסמל מדת השלום ומסר נפשו עלה, וכהיום הבי"ד השאירו את בית באבוב במחלוקת קשה.

הראב"ד שליט"א מפקפק אם הפס"ד קיים, וכותב דבין כך "מפורש בש"ע שאפילו לאחר גמר דין משתדלים שיוותרו ויהיה שלום". ומוסיף, שהגם שהפוסקים כתבו שהבית דין שפסקו לא יעסקו בזה, אבל לכ"ע מצוה על גדולי תורה ואדמו"רים דאמריקא להשתדל גם היום לשלום".

וממשיך הראב"ד שליט"א, שמצוה להשתדל שיהי' שלום, ויתנהגו קהלות באבוב כמו קהלות אחרות בעולם שנחלקו לאחר מות האדמו"ר זצ"ל ומשתמשים שניהם באותו השם, ולא ניזוק אף אחד מזה כמלוא נימא. ועל ידי זה בית באבוב יישאר עם שלום לנצח. היפוך מדעת הבי"ד שרצו להוסיף היכר לצד אחד, שזה יגרום שבית באבוב יישארו במחלוקת קשה לנצח.

ומסיים הראב"ד שליט"א שהגם שהוא והבד"ץ העדה"ח לא יתערבו בפסק דין, אלא שבקשתו להרבנים והאדמורי"ם שיחליטו על הפסק דין, ויתעסקו להשכין שלום ולפשר בין הצדדים.

על דברי הראב"ד שליט"א הוסיף מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתב ידו "שחייבים לעשות כל ההשתדליות ולרדוף בכל כח אחרי השלום וכמבואר במכתבו של ראב"ד הבד"ץ הגר"מ שטרנבוך שליט"א". וע"ז חתם מרן שר התורה שליט"א את שמו.

מכתב הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א המתפרסם כאן לראשונה