בהספד שנשא האדמו"ר מסאטמאר הבוקר אחרי תפילת שחרית על הטבח הנורא בירושלים, אמר, חלילה לבשר ודם לנקום דם יהודי אין שום יכולת בעולם שבשר ודם ינקום וכל המושג נקמה על דם יהודי מגיע מהרעיון הציוני לקחת את הגאולה לבד, ונקמה ע"י בשר ודם מביא נקמה חוזרת נפש תחת נפש.

בחצר הקודש סאטמאר אחרי תפילת שחרית בהיכל הישיבה גדולה בקרית יואל מוסר כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שיעור בספר תהילים.

הבוקר, יומיים אחרי האסון הנורא שפקד את העולם היהודי בטבח הנורא בבית הכנסת בהר נוף שם נזבחו על קידוש השם ארבעה אנשי שם הי"ד עלה כ"ק האדמו"ר מסאטמאר למדרגות ארון הקודש מיד בתום השיעור ובקול נהי ובככי הספיד מרורים את הקדושים הי"ד.

בתחילה פתח כ"ק האדמו"ר בפסוק 'תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילנו' מפרק קי"ט שבתהילים, וקישר הדברים לנאמר בפרשת השבוע 'הקול קול יעקב והידים ידי עשיו' פרשו חז"ל בזמן שהקול קול יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשו ואין להם שליטה על כלל ישראל. וידוע, כל התורה כולה הקב"ה אמר ומשה כתב, והקב"ה אמר את הברכה שבירך יצחק אבינו ע"ה את יעקב אביו אבינו ע"ה, הקול קול יעקב והידים ידי עשיו, מתחנן דוד המלך, תבוא תחנתי לפניך תרחם עלינו כאמרתך כמו שאמרת אתה הצלינו שלא יהיה שליטה לידי עשיו.

והמשיך כ"ק האדמו"ר מסאטמאר ואמר ירמיהו הנביא מקונן 'מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואברכה יומם וליל על חללי בת עמי' ובקול בכי אמר כ"ק האדמו"ר כלל ישראל בכל העולם כולו בוכה ומקונן, שבור לשברי שברים מאז שהגיע הבשורה האיומה על הטבח הנוראה בעיר הקודש ירושלים, קול נהי נשמע מציון כי עלה המות בחלונינו בפלטרין של מלך בתוך מקדש מעט, כאשר נתאספו ישראל קדושים לפנות בוקר לעבודת השם להתפלל בעת עמדם לפני ה' מעוטפים בטלית ותפילין נכנסו רוצחים אכזרים ורצחו ארבעה יהודים תמימי לב יראי השם לומדי תורה השם ינקום דמם.

הרבה יהודים נפצעו באופן קשה והם זקוקים לרחמי שמים מרובים השם ישלח להם רפואה שלימה מן השמים, וזה מקונן הנביא 'ואבכא יומם וליל על חללי בת עמי' בני ציון היקרים שקיימו את הפסוק והגית בו יומם וליל בני תורה אמיתים עליהם צריכים לבכות יומם וליל, ולא רק עליהם.

הצרות האחרונות משכחות את הראשונות, כבר כמה שבועות שרוצחים רצחו אנשים נשים וטף נפשות נקיות וטהורות בצורות אכזריות, והשם ינקום דמם השפוך ויחד עם כלל ישראל בכל מקומות משובתיהם בכל העול,ם אנו מתאבלים מרה עם השכינה הקדושה שמקוננת עמנו ארץ ארץ אל תכסה דמם עד ישקיף השם מן השמים וינקום דם עבדיו השפוך יחד עם כל היהודים שנרצחו במשך כל אורך הגלות וכמו שאנו מתפללים אבינו מלכינו נקום נקמת דם עבדיך השפוך, כי רק הקב"ה שהוא אין סוף יכול לנקום את דם עבדיו ואנו מאמינים בני מאמינים שהקב"ה יוציא אותנו מהגלות המר ויקיים הבטחתו וינקום דמיהם.

אבל חלילה לבשר ודם לנקום דם יהודי אין שום יכולת בעולם שבשר ודם ינקום וכל המושג נקמה על דם יהודי מגיע מהרעיון הציוני לקחת את הגאולה לבד, ונקמה ע"י בשר ודם מביא נקמה חוזרת נפש תחת נפש.

מי יעלה לנו השמימה ויגיד לנו בשל מי הרעה הזאת אין לנו היום שיוכל להגיד מה רוצים בשמים בשל מי הרעה הזאת, אבל עיני בשר ודם רואים את מה שעיניהם רואות וכולם רואים שזה תוצאה ישירה של העליה להר הבית להתפלל שם, ואני שואל את העולים למה אתם עולים שם] אם זה מקום המקדש הרי אסור לעלות שם וחייבים כרת, ואם זה לא מקום המקדש כפי שאתם אומרים אז למה אתם צריכים להתפלל דוקא שם? האם אין מקומות אחרים בירושלים שאפשר לראות משם את מקום המקדש?

אבל הסיבה האמיתית הוא רק התאוה הציוני שאנחנו השולטים אנחנו הבעלים ואנחנו נעשה כאן את העולה על רוחנו לעשות, וזה שורש פורה ראש ולענה של כל ההתנחליות. גם מה שראשי השלטון הכריזו שהם מרחיבים את הבניה במזרח ירושלים להראות לכולם שהם השולטים והבעלים בארץ, זה התגרות גדולה עוד יותר עם הרוצחים השפלים שרוצים לרצוח ולכן עיני הבשר ודם רואים שהרוצחים יצאים דוקא ממזרח ירושלים.

IMG_2948

מי יתן וכל ראשי ומנהיגי ישראל יצאו יחד בקול גדול נגד המתנחלים, נגד ההולכים בדרכיהם, נגד השומעים את דבריהם ונמשכים לשיטתם, הגורמים ואשמים ברציחות, ובקול גדול יפרסמו שאין דרכינו בכך וכמו שאמר דודי הק' בדברי יואל פרשת וישלח שיעקב אבינו היה בכוחו עם בניו להרוג את כל המחנה של עשיו אבל מעשה אבות סימן לבנים הוא רצה להראות לבניו עד ביאת המשיח שכאשר יש גזירה על גלות אין לנו להתגרות בגוים לא בלבן ולא בעשיו אפילו שיש את הכח לא נתמנתי שר וחשוב אצל לבן ולא יצאו במלחמה נגד עשיו בגלל שיש גזירת הגלות.

וחשבתי לאמר שזה פירוש ההבטחה של הקב"ה הקול קול יעקב בזמן שיש קול יעקב שנכנעים תחת גזירת הגלות אין הידים ידי עשיו אין להם שליטה על כלל ישראל, אבל אם עוברים ח"ו השם ירחם, וזה מה שאנחנו מתפללים בתפילת נחם לבי לבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם בכפילות הלשון, לבי כואב ובוכה על החללים על חללי בית ישראל אבל בו בזמן לבי כואב ובוכה על הגורם שהביא את האסון.

ולכן צריכים לצאת בקול מחאה נגד אלו שבונים בהתנחליות במזרח ירושלים ובכל השטחים המוקפים עם ערבים ועי"ז מגבירים את תאות הרוצחים לרצוח, ומתפללים ומתחננים שומר ישראל שמור שארית ישראל כלל ישראל נמצאים בסכנה בכל העולם יש רוצחים פזורים בכל העולם שרוצים לרצוח יהודים ובני ישראל פזורים בכל העולם וצריכים שמירה מן השמים.

ומכאן מריחוק מקום אני רוצה לנחם את האבלים ואת המשפחות המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ומתפללים יחד לרפואת החולים שהקב"ה ישלח להם במהרה רפואה שלימה ולא ישמע עוד שוד ושבר.

Snapshot 1 (11-20-2014 1-02 PM)