בירושלים הלך לעולמו הרב שמחה שלמה לוין ז"ל והוא כבן תשעים • נודע כבעל סגולות על פי מסורה שקיבל מרבותיו, וזכה לשמש ולסייע לגדולי הדור, ובהם גיסו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל • הלוויתו תצא היום בצהריים, מביתו ברחוב אלקנה 12 בירושלים

בירושלים הלך לעולמו הרה"ג שמחה שלמה לוין ז"ל, בן זקוניו של רבי אריה לוין, בשנת הפ"ט לחייו.

לאחר היחלשותו בשנה האחרונה, שב והידרדר מצבו בימים האחרונים, והבוקר השיב נשמתו לבוראה.

הגאון ר' שמחה שלמה לוין נולד בה' אלול תרפ"ו, היה זה לאחר פטירת שניים מגדולי הדור: האחד – גדול המקובלים האשכנזים רבי שלמה אלישיב בעל 'לשם שבו ואחלמה' שר' אריה היה מקורב אליו מאוד והחשיב עצמו לתתלמידו, והשני – רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל 'אור שמח' שנפטר בד' אלול. על כן רצה ר' אריה לקרוא לבן 'שלמה שמחה' – השם הראשון על שם הרב שלמה אלישיב, והשני על שם רבי מאיר שמחה.

באותה ברית כובד הראי"ה לומר את הברכות, (כי כבר היה סנדק בבן קודם) וכאשר לחש ר' אריה לאוזנו של הראי"ה את השם 'שלמה שמחה', הפך הראי"ה את הסדר, ואמר בקול רם "שמחה שלמה". ר' אריה חשב שאולי הראי"ה לא שמע טוב, וחזר ולחש את השם שבחר, אבל הרב חייך ואמר 'שמחה שלמה'. הבין ר' אריה שכך דווקא רצונו של הרב, וקיבל בהכנעה את הוראתו. אחרי הברית ניגש ר' אריה לראי"ה, ושאלו לפשר הדבר. הסביר הראי"ה שהבין על שם מי נקרא הילד, ואמר שהכלל הוא שהנגלה קודם לנסתר, ולכן יש להקדים את שמו של גאון הנגלה ר' מאיר שמחה, לגאון הנסתר ר' שלמה אלישיב. ואכן כך נקבע שמו של הרב הגאון שמחה שלמה לוין זצ"ל.

בהגיע לפרקו הקים את ביתו כמסורת ישראל הטהורה עם בת הגאון ר' פישל הכהן. לאחר נישואיו התגורר תקופה מסויימת בבית אביו הגאון רבי אריה זצ"ל.

במשרתו כראש כולל לדיינות "נאות אריה" מסר שיעורים עמוקים ומקיפים בבקיאותם והיה מקפיד בדרך הוראתו לפסוק ב'סברה ישרה'.

היה ידוע ביחסיו הטובים עם גיסו מרן פוסק הדור הגרי"ש שאהב אותו עד למאוד, והעריכו ביותר על כך שסייע לו בדברים הנצרכים בנשיאת עול הנהגת הציבור.

רבים שיחרו לפתחו לבקש ברכה, עצה ותושיה, אשר כבנו וכממשיך דרכו של אביו הגדול קיבל כל יהודי במאור פנים, ועשה ככל אשר הגיעה ידו לסייע למבקשי פניו. שעת קבלת הקהל המצומצמת שהקצה בסדר יומו היתה עמוסה ביהודים שבאו לקבל את ברכתו ולזכות בסגולותיו, ומעולם לא השיב בקשה כלשהי ריקם.

במשך שנים רבות שימש הרב שמחה שלמה לוין, כממלא מקומו של אביו זצ"ל במשרת רב בית הכנסת אחדות ישראל ע"ש עולי הגרדום בירושלים (מכונה גם בית הכנסת 'המחתרות'), לפני כחצי שנה, משהרגיש שכוחותיו אינם עומדים לו לשרת את הציבור בתפקידו זה, העבירו לאחד מנכדי אביו הדגול.

בכל שנה היה מגיע לביתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל הגרי"ש אלישיב והגר"ע יוסף להוציא עין הרע, לאחר שנולדה נכדה בדור חמישי למרן פוסק הדור הגרי"ש, חשש מרן זיע"א שיש עין הרע במשפחה ושלח לקרוא לגיסו המנוח ר שלמה לוין זצ"ל שיוציא את העין הרע. ידיו רב לו בתחום הקבלה, ומפי השמועה נודע כי קיבל מאביו ר' אריה את המסורת לעריכת גורל הגר"א.

לפני כשנה וחצי התאלמן הגרש"ש, ועוד בחייו שיכל את חתנו הגדול הגאון רבי חנוך העניך קרלנשטיין זצ"ל,בנו של הגרד"צ קרלנשטיין ראש ישיבת גרודנא.

הלוויתו תצא היום בצהריים, מביתו ברחוב אלקנה 12 בירושלים.