היועמ"ש: למצות את הדין עם חברות תקשורת שחייבו לקוחות בהוצאות גבייה דרקוניות

'הוט' ו'יס' עברו על החוק וחייבו לקוחות בהוצאות גבייה בשיעור העולה על 10% מגובה החוב • לאחר שהוגשה נגדן תביעה ייצוגית, גיבשו הצדדים הסדר פשרה • היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבית המשפט את עמדתו, הקובעת כי הסדר הפשרה אינו מהווה פיצוי מספק ויש למצות את הדין עם החברות

​היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש התנגדות להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי מרכז בתובענות ייצוגיות נגד חברות 'הוט' ו'יס', שעוסקות בגביית הוצאות גבייה של חובות בשיעור העולה על המותר על פי רישיונן.

עניינן של התובענות בהפרת הוראות הרישיונות שהוענקו לחברות 'הוט' וי'ס' אשר מגבילות אותן בגביית הוצאות גביה בשיעור אשר עולה על 10% מגובה החוב. לטענות התובעים, הם חדלו להיות לקוחות של החברות, ולאחר מכן נדרשו לשלם הוצאות גביה מופרזות בגין חובות. מנגד טענו חברות 'הוט' ו'יס' כי לאחר שמתקיימים מספר ניסיונות לגבות את החוב, מופסקת ההתקשרות עם לקוחות וחובם מועבר לעורכי דין חיצוניים, אשר עלותם עולה על הוצאות הגביה לפי הרישיון, ולכן לטענת החברות אינה מהווה הפרה של הוראות הרישיון.

הצדדים גיבשו ביניהם הסדר פשרה, במסגרתו התחייבו החברות להעניק 'הטבת גבייה' למשך חודשיים, שתחול על כל החייבים שטרם שילמו חובם, אשר הטיפול בחובם הועבר לעורך דין חיצוני או שמתנהל כנגדם תיק הוצאה לפועל ואשר ישלמו את מלוא חובם בתקופה זו. במסגרת הטבת הגבייה, תינתן לחייבים אלו הטבה בצורת מחיקת "יתרת הריבית שנצברה על חובם" (קרי: כל הריבית שנצברה על החוב לרבות ההצמדה) וכן הנחה בשיעור של 35% על שאר מרכיבי יתרת החוב (קרי: קרן, הוצאות ושכר טרחה וכל מרכיב אחר שאינו ריבית כאמור), בכפוף לכך, שמרכיב שכר הטרחה לאחר ההנחה האמורה לא יפחת מ-10% מגובה החוב המקורי.

קרא עוד:
[postim]

היועץ המשפטי לממשלה התנגד להסדר הפשרה המוצע. בתחילת דבריו כתב היועץ המשפטי לממשלה כי בחיוב הוצאות גביה בשיעור העולה על 10% הפרו החברות את תנאי רישיונן, תוך מתן פרשנות המנוגדת להוראות הרגולטור. לאור האמור בתנאי הרישיון, חברות 'הוט' ו'יס' הפרו את תנאי הרישיון וגבו לאורך שנים סכומים אשר לעמדת היועץ המשפטי לממשלה אסור היה להן לגבות לפי תנאי רישיונן וכעת הן מבקשות להסתמך על אותה התנהלות בהסדר הפשרה דנן. היועץ צירף לעמדתו את פניותיו של הרגולטור, המועצה לשידורי כבלים ולוויין, אל החברות, אשר התבקשו כבר משנת 2004, לחדול מכל חיוב הוצאות גביה מעל עשרה אחוזים.

נוכח זאת, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי לא ניתן לאשר את הסדר הפשרה, המנסה להכשיר באופן רטרואקטיבי גבייה שלא כדין של הוצאות גביה, בשיעור העולה על 10%. כמו כן, עולה מהסדר הפשרה כי גם עבור חברי הקבוצה, מקבלי ההטבה, סך כל הוצאות הגבייה (לרבות שכר הטרחה) בגין חובם יעבור את מגבלת 10% וזאת בניגוד לדין. בנוסף, ההטבה המוסכמת, אשר עיקרה הנחה מסוימת והפחתת רכיב הריבית מחובם של הלקוחות החייבים, מוגבלת אך ורק לאותם לקוחות אשר ישלמו חובם בתקופה בת חודשיים, והכול תוך אי מתן פיצוי לחברי הקבוצה ששילמו זה מכבר את חובם, אשר לעמדת היועץ המשפטי לממשלה על החברות לפעול לאיתורם ולפצותם.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו