מקלים על ההשקעות הזרות: חברות ישראליות תוכלנה להגיש תשקיף ישראלי באירופה

הגשת התשקיף הישראלי באירופה מתאפשרת לאחר שרשות ניירות ערך האירופית הכירה ברגולציה הישראלית כמקבילה לזו האירופית

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "ההכרה ברגולציה הישראלית יוצרת לחברות ישראליות גישה לשווקים חדשים ומאפשרת היווצרות מעגל נוסף של משקיעים זרים כמו גם כניסתם של מנפיקים זרים לישראל"

רשות ניירות ערך האירופית (European Securities and Markets Authority (ESMA)) מכירה ברגולציה הישראלית כמסדירה את תוכנו וצורתו של תשקיף על פי חוק ניירות ערך. הכרה זו, בצורה של חוות דעת, מעדכנת את ההצהרה שפרסמהESMA  לענין זה בשנת 2011 והיא גובשה לאחר הליך הערכה (Assessment) אשר קיימו רשות ניירות ערך ו-ESMA  בעקבות תיקון הדירקטיבה האירופית המסדירה תשקיפים והתקנות מכוחה, כמו גם השינויים ברגולציה הישראלית.

קרא עוד:
[postim]

משמעותה של החלטה זו הינה כי תשקיף ישראלי, בתוספת שורה של פריטים נוספים יהיה בר הגשה במדינות האיחוד האירופי, לצורך רישומה למסחר של חברה ישראלית בבורסה אירופית, בהתאם לשיתופי פעולה עם רגולטורים אירופים. היקף הגילוי הנוסף אשר נדרש תלוי בסוג ההנפקה, קרי, האם מדובר בהנפקת מניות, בהנפקת זכויות למניות או בהנפקה על ידי חברות קטנות ובינוניות (Small Medium Enterprises, SMEs) או בחברות עם שווי שוק מופחת (company with reduced market capitalization), כהגדרת מונחים אלה בדירקטיבה האירופית. SME) מוגדרת כחברה המקיימת שניים מתוך שלושת התנאים הבאים: (1) מספר העובדים השנתי (בממוצע) נמוך מ-250; (2) סך המאזן אינו עולה על 43 מיליון אירו; (3) המחזור השנתי נטו אינו עולה על 50 מליון אירו. חברה עם שווי שוק מופחת מוגדרת כחברה אשר נסחרת בשוק מוסדר ואשר שווי השוק שלה נמוך מ-100 מיליון אירו). לשם ההשוואה, תאגיד קטן מוגדר בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), בתש"ל-1970, כתאגיד אשר שווי השוק שלו נמוך מ-300 מיליון ₪, שהוא אינו נכלל במדד תל אביב 100 או במדד תל אביב יתר 50, ושאין לו אג"ח בערך נקוב העולה על 200 מיליון ₪.

במסגרת פעילות רשות ניירות ערך ליישום החלטת ה-ESMA, פועלת הרשות מול רשויות ניירות ערך באירופה לקידום התקשרות בהסכמים ספציפיים אשר יישמו החלטה זו של ESMA להכיר ברגולציה הישראלית הנוגעת לתשקיפים. הרשות סבורה כי התקשרות בהסכמים כאמור מול רגולטורים זרים תאפשר לחברות ישראליות גישה לשווקים חדשים ולהיווצרות מעגל נוסף של משקיעים זרים; כמו גם כניסתם של מנפיקים זרים לישראל.

רשות ניירות ערך פועלת מול רגולטורים באירופה לקידום ההכרה ברגולציה המסדירה את חובות הדיווח השוטף החלות על חברות נסחרות, צעד אשר ישלים את המהלך ויקל על חברות ישראליות להיסחר בבורסה אירופית, כמו גם על חברות אירופאיות להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו