ועדת שרים לחקיקה אישרה את פרק המסים בתכנית הכלכלית הכולל צעדים שיסייעו לרשות המסים במאבק בתכנוני המס האגרסיביים, בעבירות המס ובהלבנת ההון וכן צעדים לייעול הדיווח ולשיפור השירות

ועדת השרים לחקיקה אישרה את פרק המסים בתכנית הכלכלית לשנים 2015-16 הכולל צעדים שיתרמו למאבק בהון השחור, לשיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המסים, לייעול ולהגברת האכיפה והדיווח ולשיפור השירות.

לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר, הצעת החוק תתרום לחיזוק היכולות של הרשות בהתמודדות עם ההון השחור ועם עברייני וסרבני מס ובכך לחלוקה צודקת יותר של נטל תשלום המסים על הציבור.

על מנת להילחם בתכנוני המס האגרסיביים, הפרק כולל  תיקון של חוקי המס השונים תוך קביעת חובה  לדווח כי התקבל ייעוץ מס המקנה יתרון מס. הדיווח יכלול בין היתר מידע על עצם מתן הייעוץ, הפעילות הכלכלית לגביה ניתן הייעוץ והשלכותיו על אופן המיסוי בדוחות המוגשים. יודגש כי לא יהיה צורך לצרף את חוות הדעת עצמה.

קרא עוד:
[postim]

בין היתר כולל הפרק הצעה לקבוע חובת דיווח מיוחדת לגופים פיננסיים, באופן שוטף, פעם בחודש, לגבי חשבונות עסקיים. בנוסף, יוסמך מנהל רשות המסים לדרוש מהגוף הפיננסי להעביר לו מידע לגבי קבוצות של לקוחות, לפי קריטריונים שייקבעו מראש, ובאישור ועדה בה חבר נציג ציבור וכן באישור היועץ המשפטי לממשלה, וזאת לגבי כל דרישת מידע. המידע אשר ייאסף יועבר ליחידה מיוחדת ברשות אשר רק לה תהיה הסמכות לגשת באופן מלא למידע שיועבר. עוד מוצע בפרק המסים לחזק את המאבק בהון השחור תוך הגדרת עבירות מס חמורות כעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון ולאפשר העברת מידע ישירה מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים.

פרק המסים כולל גם סגירה והסדרה של פרצות בדיני המס בתחום 'חברות הבית', הרחבת חובות הדיווח לגבי נהנה בנאמנות שהוא מעל גיל 25 ומי שהעביר סכומים לחו"ל מעל חצי מיליון ₪, וכן מי שטוען שאינו תושב ישראל. סוגיה נוספת המטופלת במסגרת תיקוני החקיקה היא 'מענקי אי תחרות' המשולמים לשכיר או בשל מכירת מניות, כאשר סיווג סכומים אלה כ"אי תחרות" גורם להפסד מס.

כדי לשפר את השירות, להגביר את נגישות השירותים של רשות המסים לציבור ולהביא להתייעלות בעבודת הרשות מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה רשאי לקבוע שדוחות ומסמכים, כולם או בחלקם, יוגשו בצורה אלקטרונית ולהסמיך את מנהל הרשות לקבוע בכללים באילו אמצעים ובאיזה מקרים יתאפשר להגיש דוחות שיחשבו חתומים גם ללא חתימה אלקטרונית מאובטחת כפי שהוגדרה בחוק חתימה אלקטרונית.