התרוממות הרוח והתפעמות עד בלי די היא מנת חלקם של מאות-מאות חסידים ואנשי מעשה, עם הוצאת יצירת המופת החדשה, בה נארגו יריעת תולדות חייו, ראשי פרקים מקורות דברי ימיו ואורחות הליכות בקודש של האי צדיק וקדוש, כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע, אשר האיר לדורנו בהנהגת מופת טמירה ועילאית, הנחה במעגלי יושר ובחכמה פלאית אלפים ורבבות ונודע כפועל ישועות נשגב.

הלא על זאת יתפלל כל חסיד, כאשר זה כמה נכסוף נכספו אלפים-אלפים משלומי אמוני ישראל, להפצעת אורו של האי ספרא קדישא, ספר הזכרונות ודברי הימים אשר למלך, עטרת תפארת בית ישראל, אשר צורתו ודמות דיוקנו חקוקה בלבבות עורגים מכיסופי געגועים, והכל משתוקקים אחר דבריו הנאמנים והנחמדים אשר המה חיים וקיימים לעד. כעמוד אש הלך לפני המחנה, ואף בהֵעלות הענן השמימה נותר חותם האש צרוב בכל לב מקושריו, אנשי שלומיו ואלפי-אלפי מחלי פניו שזכו להיות נאותים לאורו ולאשו.

כי בכך התייחד כ"ק רבנו הקוה"ט זי"ע בדורו, שמשמים הועידוהו להיות שייך לכלל ישראל באופן נדיר, שכן לבד מעדתו – עדת אנ"ש דחסידי נדבורנה – הלא אלפים-אלפים היו מקושרים אליו בלב ונפש, חסו בצלו ונאותו לאורו, נושעו מברכותיו והודרכו בעצותיו, וכמה הרבה לפעול ולהפעיל למען כלל ישראל. הכי קרא שמו של ספר תולדותיו 'אביהם של ישראל', כי אב רחום ונאמן היה לכל יהודי באשר הוא, ויתומים לאלפים ולרבבות הותיר בהסתלקותו לגנזי מרומים.
זה ספר תולדות האדם הגדול בענקים, קודש הקדשים, אשר כל מי שזכה לשהות בקרבתו חש כי על אדמת קודש הוא ניצב, תחת כנפיו של פלא הדור הוא חוסה, ובמחיצת איש אלוקים הוא שרוי. בדורנו השפל והיתום, דור שנראים בו במובהק סימני 'עקבתא דמשיחא', נשלח האי רעיא מהימנא להאיר בתוך חשכה, וכמובא בספה"ק 'תולדות אהרן' להרה"ק רבי אהרן מזיאטמיר זי"ע (תלמידו המובהק של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע), שכדרך שהחולה האנוש נזקק לטיפולו של הרופא הגדול, כך בדור שמצבו קשה וחולני שולח השי"ת נשמה נשגבה ועילאית יותר כדי שתוכל לרפא חוליי הדור.
אביהם של ישראל דער היילגער רבי מנדבורנה

בחשכת הדור, כאשר בדקי הבית דרשו תיקונים ביסודות ההכרחיים, הנהיג רבנו את עדתו והשפיע על שומעי לקחו ומבקשי עצתו, האיר אל תוך לבם ורוממם למדרגות גבוהות של 'עבודה תמה' ו'עבודה לשמה'. כי הלא הוא הדבר אשר היה משאת נפשו כל הימים ובכך השקיע כוחותיו במסירות נפש, לטעת בכל לב את ההכרה והידיעה כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו, שכן זו מטרת הבורא בבריאת העולם, בגין דישתמודעין ליה, שיכירוהו בריותיו ויידעו כי הוא ואין בלתו. את עצמו הפקיר ואף על מדרגותיו היה מוכן לוותר, כדי להזריח אורה של אמונה ולהאיר אלקות להאיר אלקות בלבם של יהודים. אם היה דבר שלא הסתיר, זה את רצונו להשפיע על יהודים ולהחדיר בלבם את ההכרה בקיומו ובנוכחותו של בורא עולם בכל דבר.
יחד עם כל מה שזכו לראות ולחוש אצלו, אף זאת ניכר והורגש, כי רב הנסתר על הנגלה. קדושתו ופרישותו, עבודתו ודבקותו, יחד עם חכמתו ואצילותו, אהבתו העצומה לכל יהודי יחד עם ענוות החן הנדירה – אמנם גלויות ומוחשיות היו, ובה בעת מוסוות ומוצנעות כדרכו בקודש. דווקא בצעירותו, בחיי אביו הקדוש וקודם שהתחיל להנהיג, בטרם העלה בדעתו כי מביטים אחריו בהשתאות, אזי לא התאמץ כמעט להסתיר עצמו. ברם, משהושתה עטרה לראשו, כמו הוצנעו דברים רבים בהנהגתו.
הספר הנוכחי הוא כרך ראשון משני חלקי היצירה החסידית המרוממת והמעצימה. בפרקיו הראשונים נגללות היריעות הראשונות בספרם של צדיקים, תולדות חייו מאז זרח השמש והאירה חמה על פני הארץ, ילדותו שהחלה על מי מנוחות בעיר סערט ונמשכה אל סערת הימים, ימי המלחמה העולמית אשר זעזעה אמות הספים והשחיתה סדרי עולם, כאשר כניסתו בעול מצוות היתה בהיותם בגלות המר, על אדמת טרנסניסטריה, משם נותרו פליטים ושבו לרומניה.
השנים הבאות – מאז עלותו בגפו לארץ ישראל, כדי להיטמן באהלי שם ועבר ולעבוד את קונו ביגיעה עצומה ובמסירות נפש, ועד עת דודים והקמת משכנו – מתוארות באריכות, בפרטי פרטים מן הנלקט ונאסף מעשרות עדים, כאשר אגב אורחא מתוארת ההוויה בה נרקמו אורחותיו הקדושים: ישיבתו הנודעת של הגה"ק מהרי"ץ דושינסקיא זצוק"ל, שרבנו החזיקו בתורת 'רבו מובהק' לצד אביו הקדוש שהיה שורש חיותו עלי אדמות.
פרקי הוד והדר נשגבים מגוללים את השנים בהן היה סמוך על שולחן אביו הקדוש, וגם את התקופה הנפלאה שהיתה מאז עלייתו לארץ ישראל של זקנו הקדוש, אדמוה"ז הרבי ר' איתמר זי"ע, שאז נראו החסד הגבורה והתפארת במחיצה אחת. עם הסתלקותו לגנזי מרומים של הרבי ה'דבר חיים' זי"ע, מתוארת עלייתו של רבנו להנהיג את ישראל, כשכל העם וצדיקי הדור קוראים אחריו 'מקודש מקודש'.

הפרקים הבאים – חלקם בכרך זה והמשכם בכרך השני – נחלקים לפי ערכים ועוסקים בעניינים עיקריים בהנהגת רבנו: גדלותו בתורה והנהגתו את העדה על יסוד ההתקשרות לתורה הקדושה; עמודא דצלותהון ועבודת הקודש; גדרי הפרישות והטהרה שביטאו במעט את שגב קדושתו; חכמתו הפלאית בהיותו 'חכימא דיהודאי', לצד אצילות נועם מידותיו ושפלות ענוותנותו ששרטטו את כתר 'צדיק יסוד עולם'; דרכו המיוחדת בחינוך ובקירוב הבריות לתורה; ומשם בארה ל'באר הישועות' שלא נפסקה, כאשר רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו ובכוחות טמירים ביטל גזירות ופעל ישועות לרבבות – ועל כולנה פרק 'אוהבם של ישראל' שנבחר לחתום את הכרך הנוכחי.
מפליא לראות, כי אותם פרקים המיוחדים לשלושים וארבע שנות ההנהגה, גדושים הם בעיקר בעדויות פרטיות – למאות ואלפים – כי עיקר הנהגתו היתה דווקא במשא יחִידֵי כלל ישראל, ובפרט בקבלת הקהל שהיה מוסר נפשו מדי יום ביומו לקבל את הציבור שנקהלו ושיחרו לפתחו, וכידוע שמדי יום ביומו קיבל קהל עד השעות הקטנות של הלילה, כך עשרות בשנים, ובמסירות נפש המשיך בכך אף בימי חליו, עד כלות כוחותיו באחרית ימיו ממש.
בכך מתייחד הספר הנפלא – על ששת מאות עמודיו – שכל מילה נבדקה, כל עדות נבחנה בתכלית, תוך הקפדה מיוחדת לבדוק כל מקור על מנת להביא דברים בשם אומריהם. את הספר מעטרות כ-350 תמונות, חלקן נדירות המופיעות בפרסום ראשון, המוסיפות חן מיוחד ונוגעות בנימים חבויים בנפש הקורא.
בראש הספר, מופיע מכתבם של בני וחתני כ"ק רבנו הקוה"ט זי"ע, המפליאים לשבח את המו"ל, מכון 'דבר חיים' אשר הוקם על ידי כ"ק רבנו הקוה"ט זי"ע, ואת הסופר שהתגייס למלאכת הקודש וזכה להוציא מתחת ידיו דבר נאה ומתוקן.
האביהם של ישראל מנדבורנה
מאז הופיע הספר והגיע לידיהם של אדמו"רים וצדיקים, רבנים ויושבי על מדין, משפיעים נערצים ומחנכים המעמידים קדרי תלמידים – נשמעו מפיהם המלצות חמות לשומעי לקחם, כי ראוי הוא הספר המיוחד והנדיר לעבור עליו מכריכה לכריכה וליטול ממנו לקחי חיים שרושמם רב ומועיל. אנשי סגולה שנטלו את הספר לידיהם, העידו על עצמם בגילוי לב, כי לא היו מסוגלים להניחו מידיהם וכל חושיהם נאפפו רגשי קודש. הורים לבחורים ולאברכים הזדרזו ורכשו לבניהם את הספר, שכן הכירו בו שיש בו תועלת מרובה בהארת החיים באורה של השקפה חסידית בהירה הנשאבת מתולדות חייו של אחד מגדולי צדיקי דורנו.
זה הזמן, בפרוס חג המצות הבעל"ט, להכין מבעוד מועד את הספר החשוב למשמרת הימים הקדושים, אשר ינוצלו להתרוממות הרוח תחת רושמם של רישומי ראשי הפרקים מחייו של אותו צדיק שהיה 'אביהם של ישראל'.

תולדות כקש"ת מרן אדמו"ר "הבאר יעקב" מנדבורנה זי"ע – בהוצאת מכון "דבר חיים" נערך ע"י הסופר הנודע הרב חנוך ריגל הי"ו