היום בשעות אחה"צ יעלו חסידי ואוהדי בית אשלג לציון כ"ק מרן האדמו"ר רבי יחזקאל יוסף הלוי אשלג זצוקללה"ה שנלב"ע ביום המר והנמהר ד' אב ונטמן בליל ה' אב הילולת רבינו האריז"ל הקד', הסמוך לציון אביו הרה"ק בעל עטרת שלמה וזקנו הרה"ק מרן בעל הסולם זיע"א בהר המנוחות בירושלים ובראשם בניו כ"ק אדמו"ר שליט"א ואחיו הרה"צ רבי אליהו ישראל הלוי אשלג שליט"א רב ביהמ"ד "עטרת שלמה" דחסידי אשלג.

אשלג לאחר העלייה לציון במלאות השבעה ערך בנו האדמו''ר את שוה''ט • גלריה (27)אמש, נערך בביתו נאוה קודש של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה סעודת מצוה וסיום לימוד ששה סדרי משנה. במהלך הסעודה נשמעו דברי חיזוק והתעוררות ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א ושאר הרבנים הגאונים בני המשפחה שליט"א.

בשבת קודש שעעל"ט, התאספו מאות חסידים, אוהדים ובני משפחה לשבת התאחדות בהיכל ביהמ"ד "עטרת שלמה" שהקים וייסד כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה ע"ש אביו הקוה"ט רבי שלמה בנימין הלוי אשלג זיע"א ברח' אבן עזרא 4 בבני ברק. במהלך עריכת השולחנות ובקידושא רבא בצפרא דשבתא הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א בדברי קדשו מדבריו ומעשיו של אביו כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל וביקש להתחזק בהמשך דרכיו ומפעליו המבורכים למען הכלל והפרט ולהגברת לימוד פנימיות התורה שמביאה לגאולה כמובא בזוה"ק.
לקראת השלושים, הודפסו מאמרים והספדים על כ"ק מרו אדמו"ר זצוקללה"ה וכן מדברי תורתו לימי הרחמים והסליחות.אשלג לאחר העלייה לציון במלאות השבעה ערך בנו האדמו''ר את שוה''ט • גלריה (23)
כאמור, היום בשעה 17:30 אחה"צ יעלו קהל החסידים לפקוד את ציונו הקדוש ולבקש בדבר ישועה ורחמים. תחבורה מב"ב תצא מרחבת ביהמ"ד ברח' אבן גבירול בשעה 16:30 אחה"צ.

עדיין לא תמו ימי השלושים וכבר נשמעים מפי החסידים ישועות שנושעו ע"י תפילה בציון הקדוש. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אכי"ר.