ביום ראשון נסתלקה לבית עולמה נכדתו האחרונה של הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זצוק"ל הרבנית חיה נחמה מליקובסקי ע"ה אימו של יבלחט"א כ"ק מרן האדמו"ר מאמשינוב שליט"א • השבוע נחשפה תמונה נדירה מביקור היסטורי שערך סבה הגדול רבי שמעון שלום מאמשינוב זי"ע בארץ ישראל בשנת תרצ"ג.

ביום ראשון נסתלקה לבית עולמה נכדתו האחרונה של הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זצוק"ל  הרבנית חיה נחמה מליקובסקי ע"ה שהיא אימו של כ"ק מרן האדמו"ר מאמשינוב שליט"א.

השבוע נחשפה תמונה נדירה מביקור היסטורי שערך סבה הגדול רבי שמעון שלום מאמשינוב בארץ ישראל בשנת תרצ"ג  ביקור שהוגדר היסטורי ונמשך קרוב לשנה שלימה.  מי שהיה צמוד להרה"ק מאמשינוב כל משך הביקור היה החסיד הנודע הגה"צ רבי נח גד ויינטראוב זצ"ל שכתב באותו ביקור את כל דברי תורתו. בתמונה מצד שמאל לרש"ש מאמשינוב נראה הרנ"ג ויינטראוב.

נכדו של הרנ"ג ויינטראוב הרב שבתי ויינטראוב יו"ר מכון "באהלי צדיקים" מספר לנו על הביקור ההיסטורי: 
"כאשר הגיע הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זי"ע לביקור בארץ שנמשך קרוב לשנה בשנת תרצ"ד, היה סבי רבי נח גד צמוד אליו לכל אשר היה הולך ורושם את דברי התורה ששמע ממנו בחדרו ובעריכת השולחנות. באותה עת לא זזה ידו מתוך ידו, ולא היה כמעט
מקום שהרבי מאמשינוב הלך שמה והוא לא צעד בעקבותיו. עולה על כולנה פרשת כתיבת תורתו של הרבי על ידו, שהוא היה יחיד בזה, ובזכותו נשארו לפליטה הספר 'אמרות טהורות' של הרבי מאמשינוב שאמר בירושלים. "לשון קדשו ממש; הוא אומר לי ואני
כותב על הנייר; – כך היה רבי נח גד רושם בפתח הדברים. במקום אחר כותב: "לשונו הטהור ממש; ישבתי אצלו והגיד לי בלשונו ואני כתבתי על הנייר".
"למזכרת נותרה גם תמונה מאותם ימים של הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב זי"ע משוחח עם רבי נח גד בחול המועד בירושלים, כשרבי נח גד הולך בבגדי לבן וחבוש שטריימל. בעת ההיא התחבר רבי נח גד עם רבי מאיר׳ל, אשר נהגו להתכתב אהדדי באגרות שלומים
ודברי תורה. באחד ממכתבים אלו כותב רבי מאיר'ל לסבי רבי נח גד זצ"ל: "אביע לו בזה הכרת תודה על עמלו לבוא בכתובים ולהמציא לי מאמרי קודש של כ״ק אאמו"ר שליט״א. נכון לבי בטוח כי יוסיף ויאחוז דרכו זה הלאה לכתוב תמידין כסדרן אומר
הבא מן החדש ככתבן וכלשונן והיה זה שכרו, כי כ״ז שאתה ממשמש בו וגו׳. וחיים הם למוציאיהם לממציאים לאחרים וזהו בחי׳ רצוא ושוב. ונשמע פתגם מקדוש ד׳ מאור הגולה מווארקי זצ"ל זי״ע על המאמר דברים היוצאים מן הלב נכנסין אל הלב, היינו
לאותו הלב עצמו של האומר שפועלים בו ובקרבו וד״ל".

הרשש מאמשינוב  עם רבי נח גד ויינטראוב זצל בכותל המערבי