האם מותר מערב שבת לכסות בשמיכות את סיר החמין מלמעלה בלבד? אדם שגזל מהמדינה האם חייב בהשבה? האם יש חיוב להינשא עד גיל עשרים גם לבחורי ישיבות? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מגוון עצום של שאילות בכל הנושאים נשלחים מידי יום לפתחו של ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א. לפניכם תשובות שענה בקצרה בהלכות שונות. יודגש, כי אין לסמוך על הדברים הלכה למעשה וכל אחד ישאל את רבו.

שאלה: בזמננו שרבו המתרימים לצדקה על ידי ארגונים רבים, האם עדיף ליתן לכל אחד ואחד סכום סמלי, או ליתן לאחדים סכום שיש בו ממש, ולאחרים רק מספר אגורות. והאם יש עדיפות ליתן למקום בו אדם למד משום הכרת הטוב, ולאחרים מספר אגורות?
תשובה: עדיף לתת לכל אחד סכום סמלי מלתת לאחד הרבה ולאחד כמה אגורות, דמאן מפיס מי זקוק יותר ומי חשוב יותר. ומ"מ יש ליתן עדיפות למקום שלמד בו, או לקרובי משפחה (כמ"ש ומבשרך לא תתעלם), או לעניי העיר, או למי שמכיר בו שזקוק באמת. והכל לפי הענין ולפי ראות עיניו.

שאלה: האם מותר מערב שבת לכסות בשמיכות את סיר החמין מלמעלה בלבד?
תשובה: מותר.

שאלה: האם מברכים ברכת המזון עם כוס, בסעודה שלישית אחר השקיעה?
תשובה: לא כדאי לברך עם כוס דוקא בסעודה שלישית. והנוהג לברך תמיד עם כוס, יעשה כן גם בסעודה שלישית.

שאלה: אדם הרוצה ללוות מחברו בהיתר עיסקא, והלווה צריך את הכסף כדי להתעסק עמו בפירות וירקות, וטוען שרווחיו עומדים על סך 10 אחוזים בחודש, ולכן מוכן לקחת את הכסף בריבית של 5 אחוז בחודש. וכן מה הדין בעוד מקרים דומים שהלווה מתעסק בדברים שהרווחים בהם גבוהים, האם מותר לקחת כמה אחוזים בחודש על פי היתר עיסקא?
תשובה: יקח בהיתר עיסקא קצת פחות מחצי הרווחים שלו דהיינו ארבעה וחצי אחוז.

שאלה: האם מותר לישיבה לקחת הלוואה בהיתר עיסקא לצורך בנית בנין הישיבה, כשבמרתף הבנין יהיה אולם אירועים? ומה הדין אם כבר לקחה הישיבה הלוואה בהיתר עיסקא, האם יכולים לטעון קים לי כהפוסקים שהיתר עיסקא אינו מועיל, ולהפטר מתשלום הריביות?
תשובה: אפשר לקחת בהיתר עיסקא, ואין "קים לי" לאחר מעשה. מוצא שפתיך תשמור ועשית!

שאלה: כמה כסף זה פדיון תענית?
תשובה: ח"י שקלים זה פדיון תענית, ובשעת הדחק 5 שקלים ליום.

שאלה: אדם שקנה ספר תורה מהודר ומצא שבשמונה מקומות העמוד אינו מתחיל באות ו' כסדר ווי העמודים, וטוען שהס"ת אינו מהודר והסופר חייב לתקן, האם דבריו נכונים?
תשובה: נראה דחשיב שפיר מהודר כיון שכל הראשונים כתבו שאין לעשות ווי העמודים, רק בספר ציוני (ספר קבלה קדמון, ובאגרות משה ח"ב יו"ד סוף סימן קט"ז מפקפק בו. ע"ש) כתב לעשות ווי העמודים, לכן מי שאינו עושה לא הפסיד מהידורו, אא"כ התנה כן המזמין בפירוש, והוא הדין לענין ה"א עם פסיעה לבר.

שאלה: האם צריך להאריך בתפלת העמידה?
תשובה: אין צריך להאריך בעמידה רק לכוין פירוש המלים ותו לא, כי אין אנו בקיאים בכוונות של יודעי ח"ן.

שאלה: האם יש חיוב להינשא עד גיל עשרים גם לבחורי ישיבות העוסקים בתורה?
תשובה: כמה שאפשר להקדים.

שאלה: אדם שגזל מהמדינה האם חייב בהשבה?
תשובה: אם יש כתובת ברורה למי להשיב.

שאלה: האם מותר להשתמש בחפץ של ידיד קרוב שלא מדעתו, באופן שמשער כי אם ישאלנו, ישמח להשאיל לו, או שבכל מקרה יש לקבל רשות מפורשת מהבעלים?
תשובה: לא כדאי לסמוך על השערות. בגמרא אמרו ניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה, והבא"ח (פרשת לך לך אות ו) גבי ציצית ותפלין אומר "לא ניחא לי!".