אין פשע יותר גדול, ואפי' יותר מעבודות רכבת בשבת ויותר מהעברת המשחן בשבת, מזה שראש ממשלת ישראל רומס את כבוד השבת בפרהסיה, הוא דרך על השבת והתורה, הוא פגע קשות בשותפים החרדים שלו ובוחריו