אביהם של ישראל: תולדות האדמו"ר מנדבורנה זי"ע – כרך שני

,

"נדבורנער חסידים מיינען אז הער איז א'נדבורנע רבי'. זיי זענען טאקע 'נדבורנער חסידים', אבער הער איז 'רבם של ישראל'" (= חסידי נדבורנה סבורים שהוא 'רבי מנדבורנה'. הם אמנם 'חסידי נדבורנה' אך רבם הוא 'רבם של ישראל'" – במילים אלו התבטא אחד מצדיקי הדור, בצאתו מחדרו של כ"ק מרן האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע.
אלפים הסתופפו בצלו, רבבות נושעו מברכותיו וניאותו לאור עצותיו, ושמו נישא בפיהם של שלומי אמוני ישראל בתהילת הערצה בלתי נשכחת. לקראת יומא דהילולא, במלאת חמש שנים להסתלקותו לגנזי מרומים, יוצא לאור הכרך השני מספר דברי הימים לקורות תולדותיו בהאי עלמא (לאחר שהכרך הראשון יצא ביומא דהילולא הקודם, והתקבל בהתלהבות גדולה במקהלות חסידים ואנשי מעשה).
צא ולמד מדברים שאמר עליו אביו הקדוש, כ"ק מרן אדמו"ר ה'דבר חיים' זי"ע, בעודו אברך שהוא "חידוש גדול לא רק בדורו, אלא גם בדורות קודמים היו רואים אותו כחידוש" (כאשר העיד הגה"צ רבי חיים צבי שפירא שליט"א, גאב"ד ד'קהל חסידים' בני ברק, בשולחן הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ביומא דהילולא של הרבי ה'דבר חיים', ט"ו טבת תשע"ז) – ונודע שהרבי ה'דבר חיים' היה שוקל בפלס כל מילותיו, ולא נמצאו גוזמאות בלשונו המדודה. מילים אלו חקוקות בלבם של ראשי מכון 'דבר חיים', בשאיפתם לזכות להנחיל לדורות את המושגים אשר ראו עינינו, ולשנן באזני צאצאינו 'צדיק מה פעל' ומה היו המושגים והתביעות אשר ביקש ושאף.
מטרתו העיקרית של הספר, לעורר ישנים ולהקיץ נרדמים, להלהיב לבבות ולקחת עצה ודרך בעבודת השי"ת, כאשר כל אחד נוטל את הראוי לחלקו ואת העובדות שבכוחן להשפיע עליו ועל זרעו. והדברים אמורים הן לאותם שזכו להסתופף בצל קדשו, והן לאותם שנמנו על רבבות שלומי אמוני ישראל שהיו סחים אודותיו בהערצה ובהתפעלות, והן לדור הצעיר שרק זכו להיות עמו בהאי עלמא בחיי חיותו, וגם לדורות הבאים שתהא להם הזכות להתחזק לאורו וללמוד מדרכיו.
לאחר שבכרך הקודם נגללו היריעות הראשונות בספרם של צדיקים, עיקרו של הכרך השני נסוב סביב ציר דלתו של רבנו, הדלת שנעה על צירה מאות פעמים ביום, מדי יום ביומו, בשלושים וארבע שנות ההנהגה ואף קודם לכן. מבעד לדלת זו, נכנסו ויצאו אלפים-אלפים, ברבבות בקשות ברכה ועצה. הדלת הזו ראתה את פניהם המודאגות וכתפיהם השפופות בכניסתם, ואת הארת פניהם וזקיפות קומתם בצאתם. מבעד לדלת זו, חלפו ובאו מאות-מאות שלוחים נאמנים, אנשי סודו ואמונו, עסקנים ופעילים, ובעיקר אנשי חינוך וקירוב, שהיו ידא אריכתא להגיע לכל קצוות תבל, לטובתם ותיקונם של נפשות ישראל.
למותר לציין: כל המובא בספר אינו אלא 'טיפה מן הים', מעט מזעיר מאשר לוקט בעמל מפיהם ומפי כתבם של בעלי המעשה או עדים קרובים ומהימנים. גם לאחר שנסגר הספר לדפוס, ממשיכות להגיע עדויות ונקבצים סיפורים שלא התפרסמו – אלא שאף אלו לא יביאו אלא שתיים-שלוש טיפות מן הים…).
שלושת הפרקים הראשונים שבכרך זה עוסקים בענייני חינוך וקירוב, שהיו הראשונים בחשיבות אצל רבנו. שכן את עיקר תפקידו עלי אדמות ראה בכך – בעבודת הקודש של תיקון נשמות וקירוב יהודים לאבינו שבשמים. כל יהודי, בכל מקום עלי אדמות, היה חשוב לו ויקר בעיניו והשתוקק לקרבו ולרוממו. הוא אף לא חשש מלהידרש למקרים הכי סבוכים ומורכבים, וכמובן שגם לא חת מאיש ולא נרתע מסיכונים. כמובן שעינו היתה פקוחה בראש ובראשונה על המסתופפים בצלו, אך מצודתו היתה פרוסה למרחקים אדירים. נראה היה, שגם בזה הידר רבנו לקיים את שהורו חז"ל 'הדבק במידותיו של הקב"ה', ומה הוא 'אביהם של ישראל' אף רבנו בזעיר אנפין השתדל להיות 'אביהם של ישראל' —
הפרקים הבאים מעלים על נס את תפארת עבודת המידות, שכן אצילות מידותיו זוככה בטוהר ההנהגה והמחשבה, באופן נשגב מבינת אנוש. מלבד הפרק המרכזי 'פאר המידות' שעוסק בעבודת הקודש שנראתה בין אדם לחברו, נוספו עליו שלושה פרקים המתארים מידות שהיו מודגשות ומוארות מאד בדמותו הפלאית של איש האלוקים: ענוותנותו בעוצם השפלות, עבודת האמת בלתי לה' לבדו, והנהגת החכמה בהיותו 'חכימא דיהודאי'.
מפי קדשו נשמע לא אחת, שאחת מכוונותיו בהנהגת המידות היא, שממנו יראו וכן יעשו, שכן לא היה דבר נשגב בעיניו מ'חינוך', ולכך הדריך את בני ביתו, את המקורבים ואת הגבאים, שיהיו בעלי מידות ומתחשבים במיוחד בכל אדם. לא בכדי זכה, שחצר קדשו נודעה בעולם כ'מקום של מידות טובות', וכפי שהתבטא פעם הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל (באזני נאמן ביתו הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א) כאשר הוזכר אצלו שמו של רבנו, וקרא: "הרבי מנדבורנה הוא איש השלום". הכי קרא שמו 'אביהם של ישראל' —
הפרקים האחרונים בספר הם פסיפס מרהיב של מאות-מאות עדויות על רוח הקודש שהופיעה בהיכלו, כאשר תעלומות נגלו לו והיה ברור ומוחשי כי משמים מאירים את עיניו, וכן על ישועות מופתיות שפעל מדי יום ביומו. נודע רבנו בחיי חיותו – וביותר לאחר הסתלקותו כשעדויות ושמועות התפרסמו בכל קצווי תבל – כפועל ישועות, שמשמים מסכימים על ידו שיהיה 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים'. קבלת הקהל שלו התפרסמה כאחת הכתובות של 'שער השמים', ומכל חוג ועדה נהרו לפתחו.
בראש הספר הוצב מקומה של ההקדמה המיוחדת, מפרי עטו של יו"ר מכון 'דבר חיים' להוצאת ספרי רבוה"ק לבית נדבורנה, נכד רבנו הרה"ג רבי חיים מרדכי אשכנזי שליט"א, שרבנו זי"ע העמידו בראש המכון והדריכו בפרטי פרטים את הדרך הרצויה למלאכת קודש זו. הקדמה זו בפני עצמה 'צריכה לימוד ועיון', שכן יש בה חידוד והדגשה לנקודות חשובות בדמותו של אותו איש אלוקים.
בכך מתייחד הספר הנפלא – על תרמ"ח עמודיו – שכל מילה נבדקה, כל עדות נבחנה בתכלית, תוך הקפדה מיוחדת לבדוק כל מקור על מנת להביא דברים בשם אומריהם. הספר שנכתב בסילודין, הוגה בדמע, תחת עיניהם הבוחנות והדומעות של יוצאי חלציו וגדולי מקורביו של רבנו זי"ע, בניפוי אחר ניפוי, במאמץ עליון לדקדק בכל סיפור ולהתחקות אחר מקורו. את הספר מעטרות כ-220 תמונות, חלקן נדירות המופיעות בפרסום ראשון, המוסיפות חן מיוחד ונוגעות בנימים חבויים בנפש הקורא.
מאז הופיע הכרך הראשון והגיע לידיהם של אדמו"רים וצדיקים, רבנים ויושבי על מדין, משפיעים נערצים ומחנכים המעמידים קדרי תלמידים – נשמעו מפיהם המלצות חמות לשומעי לקחם, כי ראוי הוא הספר המיוחד והנדיר לעבור עליו מכריכה לכריכה וליטול ממנו לקחי חיים שרושמם רב ומועיל. אנשי סגולה שנטלו את הספר לידיהם, העידו על עצמם בגילוי לב, כי לא היו מסוגלים להניחו מידיהם וכל חושיהם נאפפו רגשי קודש. הורים לבחורים ולאברכים הזדרזו ורכשו לבניהם את הספר, שכן הכירו בו שיש בו תועלת מרובה בהארת החיים באורה של השקפה חסידית בהירה הנשאבת מתולדות חייו של אחד מגדולי צדיקי דורנו.
ועתה, עם הופעת הכרך השני, נשואות גם עיניהם של מחנכים והורים רבים המצפים ומייחלים להתברך בלקחי החינוך השזורים בפרקו הראשון (כ-100 עמודים!), שכן זהרורי חכמה ואורה נפוצו כבר ברבים ועשו הד ורושם גדול, מאורו של אותו צדיק שהיה 'אביהם של ישראל'.
Document-page-001
הדמיה אביהם חלק א - ב

53 תגובות

זה הספר הכי עוצמתי שקראתי בחיים שלי, אני קורא וקראתי הרבה ספרים על צדיקים אבל זה באמת משהו מ-י-ו0ח0ד באמת.
תודה לכל המתעסקים בהוצאה
רבותי תקראו תבינו

ספר מדהים ברמה הכי גבוהה המכון מו'ל ספרים מדהימים ביותר ומכבד את כל אדמורי נדבורנה לכ'א יש שם במה כולל המש' שליט"א אין ספק שזה אומנות מיוחדת ובדרך זו נודעתי להרבה דברים על הבאר יעקב- כקש"ת מרן אדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל, לא יאומן שצדיק הדור הזה חי עד לא מזמן בתוכנו. זיע"א

אין דברים כאלה!!!!!!!!!!!!
מי שכבר קרא את הספר מבין על מה אני מדבר, ומי שעדיין לא פשוט לא יבין באיזה עוצמה מדובר!!!!!!!
חברה, רוצו לחנויות וחיטפו את הספר!!!!
זה יעשה לכם את החג!!!

מסכים עם כל מילה,ספר חובה בכל בית.

יש בספר פרק על חינוך עוצמתי במיוחשד שלדעתי כל מי שקורא את זה משנה את כל הגישה שלו בחינוך ילדיו

ספר מדהים המעלה כיסופין ומעורר רגשות עמוקים וגעגועים עזים לדמותו המרתקת של המנורה הטהורה הבאר יעקב זצוק"ל מנדבורנה, שכל מי שזכה לראותו או להכנס אליו אי פעם יזכר באישיותו הנאצלת בכל התחומים, זכותו תגן על עם ישראל ועל צאן מרעיתו בקהילות נדבורנה-ב"ב,ירושלים,ביתר,אלעד,

אבנר צודק
הפרק על החינוך זה משהו שלא נראה כמותו

בקיצור, עבודה טובה ומשובחת. וראוי לכל החסידויות ללמוד מהם איך כותבים ספר על רבי.

המתנה האידיאלית ביותר לפסח!!!

מה שהכי נהניתי שם זה שאין שם כמעט שום סיפור ללא מקור מדויק עם שמו של בעל המעשה, למעט סיפורים שיכולים לפגוע בצנעת הפרט וכד' אבל בגדול לכל סיפור יש את מקורו, שזה מראה מאוד על אמינות הספר.
ולא כמו בכל מיני ספרים אחרים שרק כותבים מפי בעל המעשה והמבין יבין….וד"ל…

ספר על רמה גבוהה ביותר!
תוכן איכותי וכתיבה משובחת!
ממליץ בכל פה!

אחד הספרים הטובים ביותר על גדו"י מהדורות האחרונים שיצא אי פעם.
חד וחלק!
ביחד עם החלק הראשון זה ספר מוסר חסידי אמיתי!

מישהו יודע האם אמור לצאת עוד חלק?

למתעניין
לכאורה כן, כי הספר מסתיים באמצע חייו של האדמו"ר זצוק"ל

אכן כן, בעז"ה יצא חלק שלישי ומסיים בשנה הבעל"ט.

בקיצור יש למה לחכות!!!
את 2 החלקים הראשונים קראתי בנשימה עצורה והביאו לי חיזוק עצום בעבודת ה' ב"ה.

הנדבורנערס יודעים לעשות עבודה טובה עם קבלות

אין, אין, אין, אין דברים כאלה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אינני חסיד נדבורנה אך בעבות מקום מגורי בסמיכות מקום זכיתי להשתתף רבות בשולחנותיו הטהורים, ויכולני לומר בפה מלא כי כל טיש וטיש שהשתתפתי שם יצאתי מלא בהתעוררות ובחיזוק, עד כדי כך שהמשגיח שלי שאל אותי פעם למה כל פעם כשאני חוזר משבת בביתי כל השבוע נראה אצלי אחרת עם שינוי גדול לטובה!
כאשר החלק הראשון יצא רצתי לקנותו וקראתיו מהחל ועד כלה והיה לי למשיב נפש.
חיכיתי בכליון עיניים שהחלק השני יצא לאור ובו ביום שזה יצא קניתי (במעמד הכנס"ת של נדבורנה) וכמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, לא יכולתי עזוב את הספר וקראתיו פעמיים ברציפות.
זהו ספר שמצד אחד הוא מרתק ונעים לקריאה וכתוב ברמה ספרותית גבוהה במיוחד ומצד שני כל שורה בו הוא ספר מוסר לכל דבר ומלא בחיזוק והדרכה לכל אחד מבני דורינו!!!
פשוט פספוס אדיר למי שעדיין לא הכניס את הספר לביתו

ספר חזק ביותר אין ספק שמדובר ביצירה מושלמת המכון הזה מוציא יבול מדהים וברמה גבוהה ביותר והוא גם יודע לכבד את ארבעת האדמורים מנדבורנה שליט"א ואת כל בני המשפחה שליט"א וכן את כל בעלי המעשה וכו' חזקו ואמצו,

מסכים עם כל מילה של יואלי, ואולי כאן טמון הסוד הגדול למי שעוד לא הבין לבד – ברגע שאתה מכבד אחרים ומרבה את השלום והרעות אתה זוכה לסייעתא דשמיא.
ואולי זה גם סוד הצלחתם הכבירה של כל אחד מארבעת האחים האדמורי"ם שליט"א לבית נדבורנה – האמת והשלום אהבו.

נכנסתי אתמול לחנות בב"ב ועלעלתי בספר ומבטי נפל על הפרק של המופתים, זה פשוט לא יאומן כי יסופר שצדיק נשגב שכזה חי בדורינו. חטפתי צמרמורת אמיתית מהדברים שכתובים שם.

הכתבה והתגובות עשו לי חשק לקנות את הספר, ואני חייב לציין שאינני מתחרט לרגע.
ספר נפלא ומיוחד מאוד.

משהו טוב שזמן רב לא היה כמותו

אני תלמיד של מורינו הרב מוגרבי שליט"א מחולון תלמידו המובהק של הרבי הקדוש מנדבורנה זצוק"ל והרב אמר שכל מי שמכניס את הספר הקדוש הזה לביתו מכניס ברכה לביתו ויועיל לו בזה ובבא

חנוך ריגל קען די ארבעט! גאר א ספעציעלער גוטער ספר.

כמה טוב שעדיין מוציאים ספרים משובחים לציבור החסידי

על שולחנו של רבינו נצברו מאות-מאות פתקאות, שהיו נערמות בערימה גבוהה שהיתה מונחת תדיר לפניו. מדי תקופה היה נוטל את רוב הקוויטלעך לציון אביו הקדוש זי"ע, אך מיעוט הפתקאות היה משאיר לפניו.
כאשר מספר אחד ששהה פעם בקודש פנימה ורבינו האריך עמו בשיחה באיזה ענין, ובבואו לא הגיש לפניון קוויטל אלא אמר דברו בעל פה, תוך כדי דיבור נשלחה ידו של רבינו אל הערימה וידו משמשה בין הפתקאות, עד שהוציא קוויטל אחד ועיין בו תוך כדי שיחה. בזווית עינו הצליח הלה לקלוט, כי זהו קוויטל שהוא עצמו הגיש לרבינו לפני זמן רב, ורבינו בדברו עמו ביקש לראותו.
(פרק עיני הבדולח – עמ' קלט)

סיפר רבינו: כאשר היו בני ילדים רכים ושלחתי אותם ללמוד בתלמוד תורה חשוב, ראיתי שמכירים בהם שהם מיוחסים, ומפנקים אותם בכך שאין עומדים עליהם בהקפדה על הסדרים ושמירת הזמנים. ניגשתי למנהל התלמוד תורה ואמרתי לו: "אבקשך שלא תקלקל לי את חינוך הילדים…" ראיתי בזה הרס ממש ופחדתי שמקלקלים את חינוכם הנאות, כי הקפדה על סדר ושמירת הזמנים היא יסוד איתן בחינוך.
(פרק בנתיבות החינוך – עמ' צח(

מעמד נורא הוד התקיים במעון קדשו של רבינו, בחול המועד פסח תשע"א, כאשר אל הקודש נקראו כמה עשרות מאנ"ש למסיבת הכרת הטוב, אותה ערך רבינו לעסקנים שארגנו את המעמד הנשגב 'גדלו' – בר"ח ניסן – בו הכניס רבינו ס"ת להיכלו.
כשהגיע זמנו לשאת מדברותיו, פתח רבינו בבכי חרישי ואמר: " 'מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו'. לכל יהודי יש מצב של 'מתחילה'. אנשים עוברים דברים שונים ומשונים, נפילות ונסיגות לאחור, אבל העיקר שתמיד יזכרו: 'ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו'. מה שהיה היה, העיקר הוא 'ועכשיו'. על כל יהודי להרגיש בכל רגע, שעכשיו, ברגע זה, הוא מוכן ומזומן להכנס בשערי עבודת השי"ת."
וידיו הלמו על השולחן שוב ושוב, ונקישותיו התדפקו על שערי הלבבות: 'ועכשיו', 'ועכשיו'.—

הקטע הנ"ל הוא מפרק אוהב את הבריות ומקרבן לתורה – עמ' קנ'

בתקופה ששימש רבינו כיו"ר נשיאות מפעל 'תורה ויהדות לעם' (כמתואר בפרק אוהב את הבריות ומקרבן לתורה), נשלח אליו כמה פעמים מזכיר הארגון, שבשעתו היה אברך צעיר לימים, אולם רבינו רחש לו אימון והיה מאריך עמו שיח כזקן ורגיל. לא פעם היה מושיבו אצלו לשיחה ארוכה, בה היה מוסר לרבינו סקירה על פעולות הארגון ומעלה על שולחנו שאלות הנידונות בין חברי ההנהלה.
לא פעם אירע, שרבינו היה מאריך בשיחה והגבאים היו פותחים את הדלת, כדי סדק צר, ברצונם לרמז לרבינו שקהל גדול ממתין להיכנס. חש רבינו שהאברך מרגיש אי נעימות, והיה מניח עליו את ידו כדי שלא יסתובב כלל לעבר הדלת הנפתחת.
באחת הפעמים נראה היה לרבינו שהלה חושש מהקפדת הגבאים, ואמר להרגיעו בזה"ל: "האב נישט קיין מורא, זיי מיינען מיר, נישט דיר" (= אל תחשוש, הם מתכוונים אותי, לא אותך)—

הנ"ל מפרק פאר המידות – עמ' ע"ר

אחד ממקורבי רבינו נקרא פעם אל הקודש ורבינו בקשו: התגלגל לידיו סכום גדול של כספי צדקה והוא תר אחר כתובת ראויה והגונה ליעד אליה את אותה נתינה. הלה שחכם היה, הבין, כי אם רבינו שואלו אודות כתובת לכספי צדקה, בוודאי שמחפש הוא להעביר את הכסף למקום שאינו מוכר לו.
בדיוק באותן דקות נכנס החדרה מקורב אחר מבאי בית רבינו, ובשמעו את הנידון נקב מיד בשמו של אחד מאנ"ש שהיה נתמך באופן קבוע מידי רבינו. נתן בו רבינו מבט מתפלא, כתוהה על כך שלא עמד על כוונתו, והפטיר: "נו, והלא את השם הזה גם אני מכיר… חיפשתי משהו נקי, שאין לי בו שום נגיעה…
פרק אמת ליעקב – עמ' שע"ד

קדושי עליון וזכי ראות, שכמותו נמנו על צדיקים מועטים שנשתלו באותו דור, המה אשר יעידו ויגידו על חכמתו הפלאית והנדירה. היו שולחים אליו מקרים סבוכים ומציעים לשמוע לעצתו, ואף הם מביעים פליאתם על חכמה נשגבה הנגלית באמרי פי קודש.
בימי מחלתו של רבינו נכנסו להזכירו אצל הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, וכששמע כי נפל רבינו למשכב התבטא: הלא הוא חכם מחוכם.
פעם נידון נושא סבוך על שולחנו של כ"ק אדמו"ר השפע חיים מצאנז-קלויזנבורג זצוק"ל, ולאחר שהפך בצדדיו לכאן ולכאן זימן אליו את אחד מאנשי אמונו הקרובים ומינהו בשליחותלרבינו, שיבקש ממנו להכריע ויחווה דעתו. מששב השליח וסח את תשובת רבינו, התפעל הרבי מקלויזנבורג וקרא: "דאס מיננט א אמת'ע דעת תורה" (=זו נקראת דעת תורה אמיתית).
פרק חכימא דיהודאי – עמ' ת"ח

בספר המדהים הזה ישנם:
למעלה מ-600 עמודים גדושי תוכן מופלא!
יותר מ-1000 עובדות וסיפורים מרגשים!
מעל 350 תמונות-בחלקם נדירות ובפרסום ראשון!
עשרות מכתבים מסמכים נדירים בפרסום ראשון ובלעדי, מהתכתבותו של רבינו עם גדו"י ובענייני הכלל!
ובמשפט אחד: כרכא דכולא ביה!!!

תודה רבה למי שהביא טעימות מהספר, מיוחד ומחזק מאוד. ובמיוחד הקטע של ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו מאוד חיזק וריגש אותי.

הרבה יותר ממה שכתוב לפניכם כתוב בספר המרתק המחכים והמעצים הנ"ל.
שווה מאוד לקנות ולקרוא כמה פעמים.
כל הכבוד לעורכי המכון על העבודה הנפלאה

לא זוכר עוד ספר תורני שהתפרסם כאן באתר וזכה לכ"כ הרבה תגובות נלהבות בתוך זמן כה קצר, כנראה שזה באמת ספר ששווה את זה.

לנפעם
תאמין לי הספר הזה שווה כל שקל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

מצטרף לכל מילה, באמת ספר מאוד יפה ומכובד

מתי יצא החלק השלישי?

למתעניין
לכאורה בז' אדר הבא כמו ה-2 הראשונים שיצאו בז' אדר

ספר חובה בכל בית יהודי!

יצירת השנה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

הההההספר בה"א הידיעה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

מסכים עם כל מילה שנכתבה כאן.
פשוט מתנה ענקית לכל מי שחפץ להתעלות ולהתרומם.

רבותי!!!
המהדורא השניה כבר בחנויות!!!

האפיקומן של השנה

קיבלתי מתנה מהאיידעם את הספר הנ"ל ואני לא מפסיק לברכו ע"כ

וווווואאאאאאאאאאאוווווווווווווווווווווווווו
אין מילה אחרת!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

תודה למכון דבר חיים על הספר האדיר

הפרק פאר המידות הוא משהו שכל יהודי צריך לשבת וללמוד בעיון גדול.
אני יכול להעיד על עצמי שקיבלתי עלי קבלה גדולה מענייני בין אדם לחבירו בזכות קריאת הפרק הזה.
תודה לכל מי שעוסק בהוצאת הספר הק' הזה לאור עולם.

מצטרף להנ"ל וגם הפרק של חינוך הוא מיוחד במינו

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *