מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הגיע לביקור חג במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.

מרן ראש ישיבת פוניבז הגאון רבי גרשון אדלשטיין הגיע לביקור חג במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.

במהלך השיחה בין גדולי הדור אמר הגר"ג לראש הישיבה כי זכינו לאמונה חושית כאשר התפילות של עם ישראל בקעו רקיעים.

במהלך בשיחה בין גדולי הדור הקשה הגר"ג אדלשטיין שאלה בעניין הלל שהתעוררה בחג הפסח האחרון ראש הישיבה השיב לשאלה.
לאחר מכן ברכו זה את בברכת חג שמח וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין איחל שנזכה כולנו לראות את ראש הישיבה מאריך ימים על ממלכתו.