בליל חמישי האחרון נלקח לבית עולמו הרה"ח הישיש רבי אריה קיוואק זצ"ל זקן חסידי סטריקוב • אביו של המשפיע המפורסם הרה"ח רבי ניסן דוד קיוואק מברסלב • זכה להיות מתלמידיו של הרה"ק רבי אלימלך מנחם מנדל האדמו"ר הזקן מסטריקוב זי"ע • ברוך דיין האמת

המוני תלמידי חכמים חסידים ואנשי מעשה בראשות גדולי התורה והחסידות אדמורי"ם וראשי ישיבות שליט"א ליוו בליל חמישי למנוחות את מיטתו של הרב החסיד הישיש איש האשכולות רבי אריה קיוואק זצ"ל זקן חסידי סטריקוב, אשר נסתלק בשיבה טובה בגיל 101. הספדים לא נישאו עקב ימי חודש ניסן, דברי פרידה קצרים השמיע בנו המשפיע הנודע הגה"ח רבי ניסן דוד שליט"א.

בפטירתו בגיל מאה ואחד אבד חסיד מן הארץ, שריד לדור דעה של להבת שלהבת אש החסידות בפולין שלפני המלחמה, דמות מופת של בעל מסירות נפש אשר חירף נפשו למוות למען כבוד השי"ת ובפלאי ההשגחה ניצל מגיא התופת, וכל מאת שנות חייו היו חטיבה אחת של תורה עבודת ה' וחסידות בלהט ואש קודש כחסידי קמאי, כשעל אף המאורעות הקשות עמד איתן כצור חלמיש ולא איבד לרגע את אמונתו היוקדת והבהירה בבורא עולם.

המנוח זצ"ל נולד בחודש תשרי תרע"ז לאביו הגה"צ רבי אהרן פנחס זצ"ל שנודע בחסידותו וקדושתו בעיירה זדונסקה וואלה שבפולין, שהיוותה מרכז תורה וחסידות מלאה חכמים וסופרים עד שזכתה לכינוי "ירושלים דפולין", היה מתלמידיו הקרובים ומבאי ביתו של הרה"ק הישמח ישראל מאלכסנדר זי"ע, שורש משפחתו היה ממשפחת בהרי"ר המפורסמת שזכתה להשתדך עם גדולי אדמור"י וצדיקי פולין כהרה"ק רבי דוד מקאצק, הרי"מ מגוסטינין, הדברי ישראל ממאדז'יץ ועוד, מגזע הרה"ק רבי יהושע ריביטשער זי"ע ולמעלה בקודש חוטר מגזע אראלים ותרשישים מצוקי ארץ.

בעודו נער התגלה כבעל נפש שוקקה אשר עלה ונתעלה עד אשר מצא את הרה"ק רבי אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב זי"ע ודבק בו בכל לבו ונפשו, וכל משך ימי חייו היה מדבר בערגה ובהשתוקקות על שחר נעוריו בצילו של הרבי מסטריקוב כשהוא מתאר בלהט קודש את האש הבוערת אשר הבעיר בקרב החסידים ואת האוירה המרוממת והיוקדת ששררה בבתי החסידים (השטיבלאך) באותם ימים כאשר זכו להתעלות טפח וטפחיים מעל גבי הקרקע ולהתדבק לעבודת הבורא ויגיעת התורה בטהרה. בשנותיו המאוחרות המשיך להיות מקושר בכל לבו ונפשו לכ"ק מרן האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל ובכל פעם כשביקר בארה"ק היה תיכף ומיד לאחר הנחיתה בארה"ק מבקש לסור לבית רבו ולקבל את פניו. "דבר ראשון זה הרבי" היה אומר בהתלהבות.

בהמוט מוסדי תבל עם פרוץ המלחמה ברח מעיירת מולדתו זדונסקה וואלה לעבר כיוון ביאליסטוק שבגבול רוסיה – ליטא, ובכל מקום הגיעו היה דואג להחיות עם רב ולכלכל את אחיו הנתונים במצוק גם כאשר הדברים היו כרוכים בסכנת נפשות ממשית, וכן זכי ליה משמיא שעל ידו נתגלגל הצלת חייהם של שלשת אלף יהודים ממוות לחיים בזכות תושייתו בעוז ובגבורה להציל נפשות מיד הרוצח הנאצי.

במשך שנות הזעם שהה ברוסיה כשהוא עומד בעוז ובגבורה על משמר התורה וקיום המצוות במסירות נפש ממש בדביקות הבורא ית"ש באמונה זכה וטהורה, והיה מספר כי שלשה פעמים ראה את המוות מול העינים, וניצל בפלאי ההשגחה העליונה למעלה מדרך הטבע, במסגרת פעילותו לחיזוק היהדות והחסד נכלא בכלא הרוסי למשך כמחצית שנה מתוך עינויים נוראים כאשר נתפס בחלוקת 'סוכר' לכמה משפחות יהודיות, ביניהם משפחתו של הגה"צ אב"ד סאדעווענע זצ"ל.

לאחר המלחמה הגיע למחנות העקורים 'שטייער', וכאשר גילה כי נשקפת סכנה רוחנית לחייו ברח משם והסתתר תחת זהות אחרת, כדי להציל את חייו הנצחיים. במחנות הפליטים זכה להקים את ביתו עם אשתו הרבנית רבקה מנוחה ע"ה בתו של הגאון הצדיק רבי אפרים גולדשטיין זצוק"ל אב"ד קרעשיב מגזע משפחתו של הגה"ק רבי נחמן מטשעהרין זיע"א אשר כיהן כדיין ומו"צ בבית דינו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק השפע חיים מצאנז קלויזנבורג זי"ע במחנה העקורים פערנוואלד ועמד לימינו בהעמדת הדת על תילה לקומם חרבות עולם.

בשנת תשי"א היגר לארה"ב יחד עם חותנו, וזכה לקירבה וחביבות מיוחדת אצל כ"ק מרן השפע חיים זי"ע אשר אף הרעיף מקדושתו והדרכותיו על בנו הגה"ח רבי ניסן דוד שליט"א אשר התחנך בצילו, גם בשנות בחרותו בלימודו בישיבת תורה ודעת.

מסכת מיוחדת של מסירות נפש היא עמידתו האיתנה על שמירת התורה והמצוות בכל פרטיהם ודקדוקיהם, וכן על מנהגי ישראל מבלי לשים לב לקיתונות בוז ולעג אשר היו מנת חלקו על עצם העקרון שלא לתת לקרירות של אמריקה שבאותם הימים לצנן את שלהבת האמונה הטהורה ואש העבודה אותה ינק מרבותיו ואבותיו שבדור דעה, להנחיל את המסורת בטהרתה לדורות הבאים מבלי שינוי זיז כלשהו.

לפני כעשור עם הסתלקות זוגתו הצדקנית עלה לחונן את עפר ארץ הקודש כשהוא ממשיך לעמוד על משמר התורה והעבודה בהתלהבות ובחדוות נעורים במרץ ובלהט קודש על אף מרומי גילו וכל התלאות הקשות אותן עבר ולא השפיעו על אמונתו הטהורה והתמימה עד ליומו האחרון. בשנה האחרונה זכה להשתתף בשמחת נישואי נינתו הראשונה בת לנכדו הרה"ח רבי פנחס שפירא שליט"א, ובמהלך השמחה אמר למחותנו כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א כי הוא חוגג כאן סעודת נצחון נגד שלושת המעצמות אשר עמדו עליו לכלותו עד היסוד, השטן הנאצי, הצורר הרוסי והכפירה האמריקאית, והקב"ה הצילנו מידם כי לא יטוש ה' את עמו.

זכה להותיר אחריו דור ישרים יבורך, בניו: המשפיע הגה"ח רבי ניסן דוד שליט"א מגדולי ומשפיעי חסידי ברסלב, הרה"ג רבי יעקב שליט"א מחשובי המחנכים בבארא פארק, הרה"ג רבי אהרן שליט"א מחשובי חסידי באבוב בבארא פארק, וכן נכדים ונינים ההולכים בדרך התורה והחסידות בארה"ק ובחו"ל.

 

עם כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א:photo_2017-04-23_12-50-11

 

בשמחת בית דושינסקיא – שמחת נישואי נכדתו, בת לבנו הרה"ח ניסן דוד שליט"א:photo_2017-04-23_13-42-05

 

בריקוד עם בנו המשפיע הרה"ח רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א:בריקוד עם בנו הרה''ח ר' ניסן דוד

 

עם כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זי"ע, נראה האדמו"ר מהר"ש מבאבוב זי"ע:הרהח הישיש רבי אריה קיוואק עם רביהק זיע והאדמור מבאבוב זיע בשמחת השבע ברכות לנכדם הגראממ שטרן - אדר תשנב - ארהב